Zarządzanie w ochronie zdrowia – studia dofinansowane – rekrutacja na studia została zakończona

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (180 godzin).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opłata za semestr studiów:
studia bezpłatne


Studia realizowane w ramach projektu:
WSIiZ dla zdrowia


Opiekun merytoryczny kierunku:


Program studiów: Zarządzanie w ochronie zdrowia

Harmonogram – semestr 1

Harmonogram – semestr 2


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Rekrutacja na studia została zakończona

Projekt „WSIiZ dla zdrowia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Cel

Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi oraz ich organizowania i nadzorowania. Słuchacze poznają podczas studiów prawne i ekonomiczne zasady organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Studia te umożliwiają również podniesienie poziomu wiedzy i uzyskanie kwalifikacji osób zatrudnionych w organach administracji publicznej (w szczególności w Narodowym Funduszu Zdrowia, wydziałach/departamentach ds. zdrowia administracji rządowej i samorządowej) zajmujących się nadzorem nad ochroną zdrowia i wykonujących inne ustawowe zadania w sferze ochrony zdrowia (np. kontrolne).

Słuchacze podczas zajęć nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego pełnienia ról zawodowych, a w szczególności w zakresie stosowania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej i jej finansowania, a także zarządzania personelem i innymi zasobami organizacji.

Adresat

Studia adresowane są do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia o wykształceniu zarówno medycznym (lekarze, pielęgniarki) jak i niemedycznym (pracownicy administracyjni) pracujących w sferze ochrony zdrowia a także dla pracowników administracji publicznej (organy założycielskie i kontrolne podmiotów leczniczych).

Plan studiów

 • Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 • Techniki menedżerskie
 • Elementy psychologii w zarządzaniu
 • Zarządzanie procesami personalnymi
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
 • Prawo pracy i jego kontrola w podmiotach leczniczych
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza
 • Zawody medyczne
 • Marketing usług zdrowotnych i public relations w ochronie zdrowia
 • Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
 • Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Gra kierownicza
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH