Technika dla nauczycieli

Cel

Studia prowadzone są w celu uzyskania przez nauczycieli uprawnień do nauczania przedmiotu “Technika” jako kolejnego przedmiotu w szkole podstawowej. Ponadto nauczyciele zostaną praktycznie przygotowani do realizacji zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań związanych z techniką. Program studiów zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131) oraz dostosowany jest do aktualnie obowiązującej podstawy programowej przedmiotu „Technika”.

Adresat

Studia skierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Technika” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575).

Plan studiów

 • Historia techniki i kultura pracy
 • Inżynieria materiałowa
 • Podstawy technologii i konstrukcji maszyn
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Ergonomia i BHP
 • Dydaktyka techniki
 • Włókiennictwo i papieroplastyka
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Rysunek techniczny
 • Podstawy robotyki i mechatroniki
 • Praktyka pedagogiczna
Planowane rozpoczęcie studiów: wrzesień 2019,
pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby słuchaczy.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (256 godzin). W tym 60 godz. praktyka pedagogiczna, 12 godz. projektu, 4 godz. wykłady on-line.
Opłata za semestr studiów: 1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów: pobierz

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top