Przeciwdziałanie i zwalczanie zjawisk korupcyjnych oraz przestępczości gospodarczej

Cel

Studia dostarczą wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • identyfikacji, diagnozowania, zapobiegania i zwalczania zagrożeń dla interesów Skarbu Państwa, państwowych i samorządowych osób prawnych oraz przedsiębiorców realizujących zadania publiczne, a spowodowanych przestępczością gospodarczą i korupcyjną,
 • skutecznej interpretacji i analizy mechanizmów regulujących funkcjonowanie rynków finansowych w kraju i za granicą, w aspekcie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu  i wyłudzania danin publicznych,
 • aktualizacji metodyki oraz  metod zwalczania przestępczości ekonomicznej i korupcyjnej  o nowe rozwiązania prawne,
 • tworzenia mechanizmów, procedur i programów pozwalających na skuteczne ujawnianie i zwalczanie zagrożeń dla interesów ekonomicznych Państwa, a także przeciwdziałanie takim zagrożeniom.

 

Adresat studiów

Studia adresowane są w szczególności do:
 • funkcjonariuszy i pracowników instytucji działających w obszarze bezpieczeństwa ekonomicznego Państwa, w szczególności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
 • prokuratorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów,
 • osób odpowiedzialnych, w  instytucjach państwowych i samorządowych oraz u przedsiębiorców, za przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy, realizację programów oraz procedur antykorupcyjnych, a także działających w obszarze zamówień publicznych,
 • osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa.

Plan studiów

 • Korupcja i przestępczość gospodarcza jako zagrożenie dla bezpieczeństwa ekonomicznego/infrastruktury krytycznej Państwa
 • Penalizacja korupcji w biznesie
 • Zarządzanie ryzykiem korupcyjnym
 • Metodyka zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej – nowe rozwiązania prawne
 • Prawne i praktyczne aspekty wykorzystania sygnalistów oraz innych osobowych źródeł informacji o przestępstwach ekonomicznych i korupcyjnych
 • Konflikt interesów – środki unikania zagrożeń przez osoby pełniące funkcje publiczne i przedsiębiorców
 • Zamówienia publiczne jako determinant korupcji i przestępczości przeciwko dokumentom
 • Podstawy prawne współpracy oraz współdziałania instytucji publicznych w zwalczaniu przestępczości ekonomicznej i korupcyjnej
 • Wykorzystanie spółek kapitałowych do popełniania przestępstw – reaktywacja spółek przedwojennych w aspekcie procesów reprywatyzacyjnych
 • Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
 • Uzyskanie i wykorzystanie tajemnic prawnie chronionych do zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej
 • Współdziałanie i współpraca organów ścigania z przedsiębiorcami, w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Przeciwdziałanie wykorzystaniu sektora finansowego do wyłudzeń danin publicznych, w oparciu o nowe rozwiązania prawne
 • Wykorzystanie przepisów ustawy o jawności życia publicznego do zwalczania przestępczości w obszarach działalności lobbingowej
 • Ekonomiczne ujęcie terroryzmu kryminalnego i politycznego
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (184 godziny).
Opłata za semestr studiów: 1 800 zł  (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top