BHP – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – zajęcia w trakcie realizacji, zapisy na kolejną edycję

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 182 godziny (w tym 8h zajęć projektowych).

Czesne: 1 800 zł za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.

Zajęcia w trakcie realizacji, zapisy na kolejną edycję


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń.
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001
 • Zaświadczenie ukończenia kursu „Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie”

Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych

Cel studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie BHP. Studia przygotowują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie BHP.

Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora ds BHP. Jednocześnie po odbyciu stażu, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r., uzyskuje się kolejne uprawnienia: specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw BHP.

Adresat studiów

Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Udział w studiach podyplomowych daje pełne kwalifikacje do realizacji wszystkich procedur zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz do wdrażania i integracji systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Absolwenci przygotowani są do pełnienia roli kreatora bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka środowiska pracy, a w szczególności będą mogli zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 • problemy BHP w ustawodawstwie pracy – system ochrony pracy w Polsce i wynikające z niego obowiązki pracodawcy, pracowników i służb bhp,
 • udział ergonomii w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy,
 • ryzyko zawodowe dające obraz realnych zagrożeń na stanowisku pracy,
 • psychologiczne mechanizmy niebezpiecznych zachowań pracowników – uwarunkowania bardzo dużej zawodności czynnika ludzkiego w układach socjotechnicznych
 • bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń oparte na europejskiej doktrynie maszynowej i narzędziowej,
 • zastosowanie narzędzi komputerowych w ocenie ryzyka zawodowego, w organizacji i prowadzeniu specjalistycznych szkoleń bhp,
 • organizacja bezpiecznej pracy i bezpiecznego stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad i rekomendacji ergonomii
 • zarządzanie budynkiem ukierunkowane na problemy bezpieczeństwa obiektu budowlanego oraz bieżącą kontrolę kotłów, instalacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
 • bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie, analiza zachowań mogących ograniczyć ryzyko wycieku informacji w organizacji oraz metody wykrywania i zapobiegania atakom na informację chronioną
 • sposoby udzielania pomocy przedlekarskiej, w tym podtrzymanie czynności życiowych, procedury działania przy zachłystnięciu, krwotoku, omdleniu, porażeniu prądem itp.,
 • system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, dający wiedzę do wdrażania, doskonalenia i integracji różnych systemów zarządzania,
 • metodyka pracy służb bhp, w tym działalność kontrolna, dokumentacja stanu bezpieczeństwa, współpraca z państwowymi i społecznymi organami kontroli,
 • dydaktyka z metodyką szkoleń kursowych dającą podstawy wiedzy i umiejętności w prowadzeniu szkoleń o charakterze kursowym,
 • ochrona przeciwpożarową, w tym zagrożenia pożarowe, warunki prawidłowej ewakuacji, itp.

Plan studiów BHP – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 • Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Psychologiczne mechanizmy niebezpiecznych zachowań pracowników
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
 • Komputerowa ocena ryzyka zawodowego
 • Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
 • Dydaktyka z metodyką szkoleń kursowych
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Zarządzanie budynkiem
 • Bezpieczeństwo w użytkowaniu maszyn i urządzeń 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH