BHP – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – rozpoczęcie zajęć 23.10.2021

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry, 182 godziny (w tym 8h zajęć projektowych).

Część zajęć realizowana z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

Rozpoczęcie zajęć 23.10.2021


Opłata za semestr studiów:
1 700 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie i prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów oraz seminariów dyplomowych.


Absolwenci otrzymują:

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń.
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001
 • Zaświadczenie ukończenia kursu Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie

  Rejestracja na studia:


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

Zarządzanie ochroną informacji niejawnych i danych osobowych

Cel studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie bhp. Studia przygotowują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy. Ponadto ich ukończenie ułatwia zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy oraz w jednostkach prowadzących szkolenia w zakresie bhp. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora – głównego specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.).

Adresat studiów

Adresatem studiów są zarówno osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Plan studiów BHP – Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

 • Problemy BHP w ustawodawstwie pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Psychologiczne mechanizmy niebezpiecznych zachowań pracowników
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji
 • Komputerowa ocena ryzyka zawodowego
 • Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie
 • Dydaktyka z metodyką szkoleń kursowych
 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Zarządzanie budynkiem
 • Bezpieczeństwo w użytkowaniu maszyn i urządzeń 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH