Bezpieczeństwo zdrowotne NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 184 godziny.

Czesne: 1 900 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne wychodzą naprzeciw postanowieniom Unii Europejskiej w zakresie poprawy zdrowia publicznego, zapobiegania różnym chorobom oraz usuwania źródeł zagrożenia środowiskowego dla zdrowia ludzkiego. Zostały opracowane w odpowiedzi na znaczący wzrost zachorowalności społeczeństwa na choroby cywilizacyjne, nabywanie złych nawyków żywieniowych, niską aktywność fizyczną, rozwój cywilizacji i różnorodnych form komunikacji, niski poziom wiedzy prozdrowotnej (również w aspekcie prewencji), niską świadomość metod wypoczynku i technik relaksacji.

Studia wychodzą z założenia holistycznego spojrzenia na człowieka – związków pomiędzy zdrowiem, odżywianiem, jakością środowiska, aktywnością fizyczną i kondycją psychiczną. Program studiów odpowiada na wyzwanie współczesności, jakim jest zachowanie dobrej kondycji i efektywności w szybkim tempie życia, warunkach ciągłej zmienności i zwiększonego stresu. Obejmuje, m.in. umiejętność dokonywania samooceny i zarządzania dobrostanem, kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych, budowy odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem, praktyki Corporate Wellbeing. Studia przygotowują także do prowadzenia doradztwa w obszarze umiejętności ograniczania zagrożeń zdrowotnych, racjonalnego odżywiania się i stylu życia w celu zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

Absolwenci studiów uzyskają wiedzę z zakresu zdrowia publicznego, wpływu środowiska i innych czynników na rozwój chorób cywilizacyjnych, roli odżywiania się i stylu życia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, elementów zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wdrażania bezpiecznych form produkcji żywności, w tym rolnictwa ekologicznego.

Celem studiów jest również wykształcenie umiejętności zarządzania zdrowym stylem życia na poziomie jednostek, społeczności oraz organizacji . Studia ukazują, jak ważna jest rola specjalistów z dziedziny szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej w zachowaniu, bądź poprawie jakości życia społeczeństwa.


Adresat studiów podyplomowych

Studia adresowane są do obecnych lub przyszłych pracowników:

 • Publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 • Szpitali, Sanatoriów i Domów Opieki Społecznej.
 • Placówek edukacji z zakresu zdrowia publicznego.
 • Stacji sanitarno-epidemiologicznych.
 • Pracowników szkolnictwa różnego szczebla, w tym nauczycieli oraz dyrekcji szkół i przedszkoli.
 • Placówek sportowych.
 • Pracowników oddziału lub poradni leczenia uzależnień.
 • Jednostek administracji publicznej i samorządowej.
 • Niemedycznych ośrodków świadczących usługi pielęgnacyjne i terapeutyczne.
 • Firm o profilu biotechnologicznym lub farmaceutycznym.
 • Laboratoriów badawczych, biomedycznych.
 • Instytucji zajmujących się monitorowaniem i oceną czynników środowiskowych zagrażających zdrowiu człowieka.
 • Poradni z zakresu zdrowego stylu życia.
 • Gabinetów odnowy biologicznej.

Plan studiów Bezpieczeństwo zdrowotne

 • Zdrowie publiczne w systemie ochrony zdrowia
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka w zakresie chorób cywilizacyjnych
 • Higiena żywności i podstawy zdrowego żywienia
 • Epidemiologia chorób niezakaźnych
 • Wybrane zagadnienia z higieny środowiska, toksykologii i zagrożeń środowiskowych
 • Coaching zdrowego stylu życia
 • Epidemiologia stanów i chorób dietozależnych
 • Epidemiologia chorób zakaźnych
 • Stres, wypalenie zawodowe, techniki corporate wellbeing
 • Technologia produkcji żywności wysokiej jakości z elementami ekologii
 • Nutrigenomika
 • Aktywność fizyczna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH