Administracja publiczna z elementami e-administracji

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (200 godzin).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze Opłata za semestr studiów: 1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku:


Program studiów:

 


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Słuchacze dodatkowo uzyskują:

 • certyfikat eDOK potwierdzający ukończenie szkolenia z Systemu Zarządzania Dokumentami Centralnego Ośrodka Informatyki
 • certyfikat programu Legislator Premium potwierdzający kwalifikacje w zakresie tworzenia elektronicznych aktów prawnych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

 • zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących form działania organów administracji publicznej,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych,
 • zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji,
 • zapoznanie ze sposobem prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno–prawnych,
 • uzyskanie kompetencji pozwalających na wykorzystanie w pracy urzędnika narzędzi przygotowywanych zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa.

Program studiów obejmuje zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, stąd bierzemy w nim pod uwagę teorię oraz praktykę wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w jej działalności zarówno z punktu widzenia prawa oraz potrzeb technicznych.

Plan studiów

 • Podstawy prawa
 • Kontrola zarządcza
 • Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
 • Prawo administracyjne – część ogólna
 • Wydawanie aktów indywidualnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Informatyzacja usług publicznych
 • Postępowanie i e-postępowanie administracyjne
 • Bezpieczeństwo informacji w organizacji
 • Ochrona danych osobowych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Systemy informatyczne w administracji publicznej
 • ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej
 • Prawo administracyjne materialne
 • Wydawanie aktów normatywnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy publicznych
 • Technologia informacyjna
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej  (obsługa  eDOK)
 • Kontrola, nadzór i audyt w  administracji publicznej

 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH