Administracja publiczna z elementami e-administracji

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 200 godzin

Czesne 2 100 zł. za semestr (raty miesięczne)

Około 90% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze


Studia realizowane we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Informatyki:

COI

COI jest największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego.


Opiekun merytoryczny kierunku:Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują

 • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
 • Certyfikat eDOK potwierdzający ukończenie szkolenia z Systemu Zarządzania Dokumentami Centralnego Ośrodka Informatyki
 • Certyfikat programu Legislator Premium potwierdzający kwalifikacje w zakresie tworzenia elektronicznych aktów prawnych.

Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również programy studiów:

Zamówienia publiczne

Cel studiów podyplomowych

Studia kierujemy do obecnych lub przyszłych pracowników administracji publicznej. Biorąc to pod uwagę zajęcia mają na celu:

 • zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących form działania organów administracji publicznej,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych,
 • zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji,
 • zapoznanie ze sposobem prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno–prawnych,
 • uzyskanie kompetencji pozwalających na wykorzystanie w pracy urzędnika narzędzi przygotowywanych zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa.

Program studiów obejmuje zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, stąd bierzemy w nim pod uwagę teorię oraz praktykę wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej. Poruszamy na studiach te zagadnienia zarówno z punktu widzenia prawa oraz potrzeb technicznych.

Plan studiów na kierunku Administracja publiczna z elementami e-administracji

 • Podstawy prawa
 • Kontrola zarządcza
 • Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
 • Prawo administracyjne – część ogólna
 • Wydawanie aktów indywidualnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Informatyzacja usług publicznych
 • Postępowanie i e-postępowanie administracyjne
 • Podstawy cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej
 • Ochrona danych osobowych
 • Dostęp do informacji publicznej
 • Systemy informatyczne w administracji publicznej
 • ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej
 • Prawo administracyjne materialne
 • Wydawanie aktów normatywnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
 • Odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy publicznych
 • Technologia informacyjna
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej  (obsługa  eDOK)
 • Kontrola, nadzór i audyt w  administracji publicznej

 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH