Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Ekonomia społeczna w Polsce - aspekty prawne. 12
 • Analiza sytuacji ekonomii społecznej, charakterystyka zjawiska w Polsce i na świecie.
 • Wprowadzenie do przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej
 • Podstawowe akty prawne UE dotyczące ekonomii społecznej
 • Partnerstwo Publiczno Prywatne
Podmioty Ekonomii Społecznej w otoczeniu instytucjonalnym 16
 • Otoczenie PES na poziomach krajowych, regionalnych (wojewódzkich), subregionalnych i gminnych
 • Rodzaje przedsiębiorstw społecznych – różnice formalno-prawne - ćwiczenia praktyczne
 • Rola ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu,
Analiza rynku - wybór pomysłu na działalność 16
 • Metody analizy rynku
 • Sposoby poszukiwania pomysłów na działalność gospodarczą
 • Warsztaty podejmowania decyzji
Biznes plan 32
 • Potencjał grupy inicjatywnej
 • Potencjał finansowy, techniczny
 • Prezentacja przedsięwzięcia
 • Plan marketingowy
 • Prognoza sprzedaży
 • Charakterystyka rynku i klientów
 • Otoczenie konkurencyjne
 • Promocja i dystrybucja
 • Prognozy finansowe
Działalność gospodarcza NGO 24
 • Podstawy księgowości NGO
 • Zasady księgowania przychodów i kosztów
 • Zasady rozliczania wynagrodzeń
 • Zasady rozliczania podatków
 • Zasady rozliczania projektów
 • Sprawozdawczość NGO
Społeczna odpowiedzialność biznesu - warsztaty 16
 • CSR w kontekście zrównoważonego rozwoju, roli firmy i jej odpowiedzialności we współczesnym świecie:
 • Definicja i zakres CSR Rola systemowych narzędzi jakości w realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu: ISO 9001 (jakość), ISO 14001(ochrona środowiska), ISO 45001:2018 (bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz normy i standardy branżowe
 • Kluczowe pojęcie: interesariusz.
 • Korzyści krótko i długoterminowe wdrażania CSR dla firmy oraz jej interesariuszy.
 • Wdrażanie CSR w praktyce,
 • Normy i standardy CSR ułatwiające wdrażanie społecznej odpowiedzialności
Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej 16
 • Wprowadzenie do zagadnienia zarządzania.
 • Kierowanie zespołem pracowników
 • Komunikacja w organizacji
 • Motywowanie w zarządzaniu
 • Delegowanie uprawnień i powierzanie zadań
Lider w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej 16
 • Kim jest lider – rola i zadania menadżera we współczesnej organizacji
 • Style przewodzenia ludźmi
 • Władza a autorytet – lider formalny i nieformalny
 • Jaki styl przewodzenia wybrać – orientacja na ludzi vs orientacja na zadania
 • Formy pracy z grupą
 • Metody aktywizacji grupy
 • Budowanie atmosfery współpracy
 • Fazy rozwoju grupy
 • Kontrolowanie procesów grupowych.
 • Konflikt, jako źródło zastępczej stymulacji w zespole. Funkcja i pozytywy konfliktu.
 • Wzmacnianie nastawienia na szukanie rozwiązań, a nie problemów i winnych.
 • Co przyczynia się do spirali konfliktu? Analiza radzenia sobie z sytuacja konfliktową. Koło konfliktu. Style rozwiązywania konfliktów.
 • Analiza najczęściej występujących konfliktów
 • Sytuacje wymagające asertywności przełożonego
 • Poziom rozwoju postawy asertywnej: autoanaliza
 • Narzędzia asertywności: praca na doświadczeniach Uczestników
 • Szantaż emocjonalny stosowany wobec przełożonego i optymalne sposoby reagowania
Benchmarking - element zarządzania w PES 8
 • Zdefiniowanie benchmarkingu
 • Obszary zastosowań
 • Rodzaje i rola benchmarkingu
Reintegracja społeczno-zawodowa 24
 • Indywidualny Plan Rozwoju istniejących PES
 • Tworzenie indywidualnych planów rozwoju w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej - warsztaty
 • Plan rozwoju dla przedsiębiorstwa
 • Plan rozwoju zawodowego dla pracownika
 • Plan rozwoju osobistego dla pracownika
Finansowanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej 8
 • Fundusze publiczne
 • Fundusze unijne w zarządzaniu organizacjami ES
Razem 188