Zarządzanie jakością w branży automotive

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zarządzanie procesowe w branży automotive 8
 • Podejście procesowe- informacje ogólne
 • Określenie mapy procesów
 • Informacje szczegółowe na temat budowy i przebiegu procesu
 • Definiowanie elementów procesowych z użyciem diagramu żółwia
 • Cele i mierniki w procesach
 • Definiowanie właściwych celów – skuteczność i efektywność procesów
Wymagania systemu zarządzania jakością IATF 16949 (Auditor 1.i 2. Strony IATF 16949- kurs kwalifikacyjny) – na licencji VDA QMC 16
 • System zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym.
 • Procesy definiowane w firmach branży motoryzacyjnej
 • Struktura standardu IATF 16949 i jego wymagania (włączając wymagania normy ISO 9001).
 • Audytowanie poszczególnych wymagań standardu IATF16949
 • SI I FAQ do standardu IATF 16949
 • Przegląd zasad certyfikacji IATF 16949.
Zaawansowane planowanie jakości wyrobów wg APQP/VDA MLA 8
 • Zarządzanie projektami w branży motoryzacyjnej
 • Omówienie poszczególnych faz APQP zgodnie z podręcznikiem referencyjnym AIAG
 • Porównanie wymagań podręczników APQP AIAG oraz VDA MLA.
 • Komunikacja z klientami w trakcie procesu
 • Zespoły interdyzcyplinarne - kluczowa rola
 • Przygotowanie do PPAP
FMEA w branży automotive wg AIAG/VDA 8
 • FMEA:odniesienie do standardu IATF 16949,
 • Ogólne zasady tworzenia FMEA.
 • DFMEA i PFMEA :analiza ryzyka.
 • Mapowanie procesów za pomocą diagramu przepływu,
 • FMEA wg AIAG i VDA
 • Zasady tworzenia planu kontroli
Analiza systemu pomiarowego (MSA) oraz statystyczne sterowanie procesem (SPC) 16
 • Analiza systemów pomiarowych.
 • Przyczyny oraz definicje błędów pomiarowych.
 • MSA dla charakterystyk mierzalnych.
 • MSA dla charakterystyk atrybutowych.
 • MSA w planie kontroli
 • Specyficzne wymagania dotyczące MSA w przemysle motoryzacyjnym
 • Statystyczne sterowanie procesem- definicja
 • Podstawowe narzędzia oraz miary statystyczne.
 • Fazy kwalifikacji procesów.
 • Zasady wdrażania SPC.
 • Zdolności procesowe - wymagania w branży motoryzacyjnej
 • Przykłady zabezpieczeń w procesach
Zatwierdzanie procesu produkcyjnego i wyrobu wg PPAP/VDA 2 8
 • Wymagania branzy motoryzacyjnej dotyczace zatwierdzeń wyrobów
 • Omówienie PPAP wg podręcznika referencyjnego AIAG.
 • Porównanie PPAP wg AIAG oraz PPA wg VDA 2.
 • Dokumentacja wymagana do zatwierdzenia
 • Raportowanie i przedkładanie dokumentacji klientowi
 • Komunikacja z klientami
Zarządzanie specyficznymi wymaganiami klientów 8
 • Specyficzne wymagania klientów wg IATF 16949Wybrane terminy i definicje.
 • Przegląd niektórych wymagań ISO 9001 oraz IATF 16949 .
 • Przegląd specyficznych wymagań klientów: FCA, GM, PSA.
 • Omówienie dokumentu wskazującego umiejscowienie specyficznych wymagań klienta w SZJ organizacji, tzw. Matryca (Matrix).
 • Uzgodnienia z klientami- kanały komunikacji
 • Praktyczne przykłady zarządzania CSR
Auditowanie wymagań IATF 16949(cd : Auditor 1. i 2. strony IATF 16949-kurs kwalifikacyjny) na licencji VDA QMC 8
 • Auditowanie w podejściu procesowym wg ISO 19011
 • Przebieg auditu
 • Auditowanie poszczególnych wymagań IATF16949
 • Auditowanie wymagań specyficznych klientów
 • Formułowanie niezgodności
 • Dokumentowanie wyników auditu
Auditor procesu wg VDA 6.3- kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC 32
 • Omówienie trzech różnych rodzajów auditów i wyjaśnienie różnic.
 • Przegląd zawartości poszczególnych rozdziałów VDA 6.3.
 • Wprowadzenie do podejścia procesowego i do analizy ryzyka według modelu żółwia.
 • Proces auditu od programu auditu do zakończenia auditu.
 • Elementy procesu 1 – 7
 • Przypisywanie i ocena ustaleń z auditu, raport.
Auditor wyrobu VDA 6.5 – kurs kwalifikacyjny na licencji VDA QMC 8
 • Podstawy auditu wyrobu.
 • Struktura programu auditu i sekwencja auditu wyrobu.
 • Sposoby przeprowadzenia auditu wyrobu, uwzględniające ryzyko.
 • Raportowanie.
 • Działania korygujące ukierunkowane na niezgodności.
 • Wymagania dotyczące kwalifikacji dla auditorów wyrobów.
Rozwiązywanie problemów metodą 8D 8
 • Świadomość jakości.
 • Techniki rozwiązywania problemów z uwzględnieniem metody 8D i A3.
 • Omówienie metody 8D:
 • Rozwinięcie poszczególnych kroków 8D
 • Narzędzia jakości
 • QRCI- główne zasady
Case study w zakładzie produkcyjnym. 8 Realizacja przydzielonych zadań w grupach i prezentacja wyników. Case study realizowane jest w firmie motoryzacyjnej.
Komunikacja personalna w branży automotive 8
 • Charakterystyka branży automotive z punktu widzenia potrzeb komunikacyjnych w pracy zespołowej
 • Baza komunikacyjna do rozwoju: trening wzmacniający ciekawość poznawczą i podejmowanie inicjatywy
 • Proces komunikacyjny: trening analitycznego myślenia, krytycznego myślenia i elastyczności poznawczej
Budowanie zespołu 8
 • Elementy rekrutacji i selekcji
 • Role zespołowe i ich wpływ na efektywność pracy
 • Przekaz w pracy zespołowej
 • Style i narzędzia prezentacji
 • Panowanie nad stresem
Ocenianie i motywowanie 16
 • Teorie motywacji
 • Motywacja w praktyce zarządzania – case studies
 • Feedback jako proces motywowania
 • Mentoring i coaching w praktyce wprowadzania zmian w organizacji
RAZEM 168