Zarządzanie energią

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy zarządzania energią 16
 • rola i kompetencje Managera ds. energii
 • struktura, funkcjonowanie i rola działów technicznych i utrzymania ruchu
 • zarządzanie procesami
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie personelem
Efektywność energetyczna w świetle polskich i unijnych wymagań prawnych 8
 • dyrektywy unijne dotyczące efektywności energetycznej
 • stan prawny w Polsce w zakresie efektywności energetycznej
 • dostosowanie polskiego prawa do wymagań unijnych
Źródła i nośniki energii 16
 • nośniki energii pierwotnej: paliwa stałe, paliwa płynne i gazowe, biomasa
 • energia elektryczna: energia cieplna i chłód
 • sprężone powietrze
 • odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
 • świadectwa pochodzenia
  Audyt i przegląd energetyczny przedsiębiorstwa 16
  • zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej
  • przegląd energetyczny według normy ISO 50001:2018
  • przegląd energetyczny w ramach systemu EMAS
  Auditor wewnętrzny systemu zarządzania energią ISO 50001:2018 24
  • wymagania normy ISO 50001:2018
  • auditowanie Systemu Zarządzania Energią
  Mechanizm białych certyfikatów. Audyty efektywności energetycznej – zasady sporządzania 24
  • system białych certyfikatów aktualny stan prawny - zasady funkcjonowania, wymagana dokumentacja, wykorzystanie/ sprzedaż pozyskanych świadectw efektywności energetycznej
  • zasady, zakres i sposób sporządzania Audytów efektywności energetycznej. Metoda uproszczona, metoda bilansowa.
  • przygotowanie i omówienie przykładowych audytów efektywności energetycznej dla wybranych obszarów przedsięwzięć.
  • audyty potwierdzające osiągnięcie oszczędności
  • zawiadomienia o zakończeniu przedsięwzięcia – zasady sporządzania, przykłady.
  • świadectwa efektywności energetycznej
  Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 50001:2018 8
  • etapy wdrożenia Systemu Zarządzania Energią zgodnego z wymaganiami normy ISO 50001
  • analiza luk w stosunku do wymagań normy ISO 50001
  • integracja Systemu Zarządzania Energią z istniejącymi w organizacji systemami zarządzania
  • dokumentacja w Systemie Zarządzania Energią wg ISO 50001
  Optymalizacja energetyczna procesów 16
  • pozyskiwanie i analiza danych energetycznych
  • efektywność energetyczna procesów i urządzeń
  • modelowanie i prognozowanie zużycia energii
  • wyznaczanie celów, zadań i planowanie projektów optymalizacyjnych
  • smart metering
  Ekonomiczne aspekty zarządzania energią i ocena opłacalności inwestycji 16
  • podstawy ekonomiki zasobów
  • podstawowe metody oceny projektów inwestycyjnych (SPBP, DPBP, IRR, NPV)
  • ocena efektywności ekonomicznej inwestycji nieprodukcyjnych
  • zielone inwestycje
  • montaż finansowy inwestycji
  • formuła ESCO
  • dofinansowania programowe
  Ekologia w zarządzaniu energią 8
  • wpływ poprawy efektywności energetycznej na emisję i produkcję odpadów
  • efekty ekologiczne inwestycji
  • funkcjonowanie systemu handlu emisjami CO2
  • zarządzanie śladem węglowym wg. ISO 14064, PAS 2050
  • zarządzanie adaptacją do zmian klimatu wg. ISO 14090
  Audyt energetyczny i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 30
  • zasady sporządzania Audytu energetycznego budynku
  • zasady sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
  • ocena stanu ochrony cieplnej budynku oraz sposoby obniżenia strat ciepła
  • ocena systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę
  • ocena systemu wentylacji i klimatyzacji
  • metodyka obliczeń.
  Razem 182