MBA w ochronie zdrowia

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zajęcia integracyjne 4
 • Gry i zabawy wymagające współpracy zespołowej
Współczesny menedżer organizacji 8
 • Przywództwo - wiedza, umiejętności i predyspozycje lidera/menedżera.
 • Przywództwo - kompetencje lidera/menedżera.
 • Przywództwo a systemy organizacji przedsiębiorstw - struktury klasyczne i nowoczesne.
 • Przywództwo a czynnik ludzki organizacji wobec wyzwań XXI wieku.
System ochrony zdrowia w Polsce 16
 • Charakterystyka ubezpieczeniowego modelu ochrony zdrowia.
 • Publiczne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Instytucja i zasady ubezpieczenia.
 • Status ubezpieczonego i zakres świadczeń gwarantowanych.
 • Zawody medyczne
Zarządzanie projektem 12
 • Najważniejsze definicje i pojęcia związane z zarządzaniem projektem.
 • Zarządzanie projektami w organizacjach.
 • Cykl życia projektu.
 • Planowanie projektu.
 • Realizacja i monitorowanie postępów projektu.
 • Zarządzanie ryzykiem.
 • Wspomaganie informatyczne zarządzania projektem – MS Project.
Podstawy prawne dzialalności leczniczej w Polsce 36

(w tym 12h projekt)

 • Źródła prawa w ochronie zdrowia.
 • Pojęcie i rodzaje działalności leczniczej.
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą (PWDL) - rodzaje i charakterystyka.
 • Ustawowe warunki utworzenia i prowadzenia podmiotu leczniczego.
 • Ustawowe fundamentalne obowiązki PWDL.
 • Prawa pacjenta w PWDL.
Praktyka zarządzania w ochronie zdrowia 16
 • Strategia zarządzania firmą.
 • Techniki menedżerskie w zarządzaniu zespołem.
 • Odpowiedzialność menedżera wobec interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych
 • Sfery zarządzania w podmiotach leczniczych.
 • Ograniczenia prawne i ekonomiczne w zarządzaniu podmiotem leczniczym.
 • Przedstawienie i analiza aktualnych problemów występujących w praktyce zarządzania podmiotem leczniczym.
Marketing i PR w ochronie zdrowia 12
 • Pojęcie i rodzaje marketingu.
 • Strategie marketingowe.
 • Zastosowanie marketingu w ochronie zdrowia. Cechy usługi medycznej.
 • Prawne ograniczenia reklamy działalności leczniczej.
 • Rynek reklamy internetowej oraz najnowsze trendy w e-marketingu.
 • Narzędzie diagnostyczne marketingu.
 • Metody i narzędzia marketingu w sieci.
 • Jakość marki pracodawcy - co o niej decyduje.
 • Employee Value Proposition, a może Emotional Value Proposition.
 • Przygotowanie i realizacja strategii employer branding.
 • Pojęcie i funkcje public relations. Zasadność i dopuszczalność PR w ochronie zdrowia. Wizerunek podmiotu leczniczego.
 • Charakterystyka wybranych rodzajów i instrumentów public relations (media relations, crisis management).
Zarządzanie relacjami z interesariuszami podmiotu leczniczego 12
 • Korzyści z budowania dobrych relacji z interesariuszami.
 • Błędy poznawcze i ich wpływ na jakość kontaktów.
 • Klient wewnętrzny i zewnętrzny – podobieństwa.
 • Kluczowe umiejętności usprawniające proces obsługi klienta.
 • Specyfika trudnych sytuacji w obsłudze klienta.
 • Profesjonalna obsługa klienta – zbiór dobrych praktyk.
Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa 12
 • Zasady skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Zasady i techniki efektywnego słuchania i mówienia.
 • Bariery skutecznej komunikacji.
 • Rola emocji w komunikacji. Komunikacja asertywna.
 • Budowanie zespołu i współdziałanie w pracy zespołowej.
 • Role zespołowe. Zasady i techniki efektywnej pracy zespołowej.
Wielokulturowość w ochronie zdrowia 8
 • Problemy wielokulturowości w medycynie
 • Kulturowe standardy w postrzeganiu zdrowia i choroby
 • Pacjent odmienny kulturowo w opiece zdrowotnej
 • Komunikacja międzykulturowa w ochronie zdrowia
Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia 8
 • Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności prawnej.
 • Odpowiedzialność cywilna (przesłanki, rodzaje, naprawienie szkody, ubezpieczenie).
 • Odpowiedzialność zawodowa personelu medycznego (przesłanki, tryb orzekania, skutki).
 • Odpowiedzialność pracownicza personelu medycznego.
 • Odpowiedzialność karna (podstawowe pojęcia, kary i środki karne, analiza typowych przestępstw związanych ze zdrowiem i życiem pacjenta).
Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze w ochronie zdrowia 8
 • Pojęcia: pracownik, pracodawca, stosunek pracy. Źródła prawa pracy w podmiotach leczniczych.
 • Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę.
 • Czas pracy w podmiotach leczniczych.
 • Sposoby rozwiązania stosunku pracy.
 • Zatrudnienie typu niepracowniczego (umowy cywilne), a zatrudnienie typu pracowniczego.
 • Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp. Problematyka zranień ostrymi narzędziami (ekspozycja zawodowa).
 • Naruszanie praw pracownika. Rola Państwowej Inspekcji Pracy. Przebieg kontroli PIP.
Motywowanie i zarządzanie zmianą 16
 • Teorie motywacji.
 • Motywowanie do zmian pracownika.
 • Motywowanie do zmian w sytuacjach zespołowych.
 • Case study - style menedżerskie.
 • Case study „Motywowanie wg modelu Bridgesa” .
 • Case study „Tworzenie systemów motywacyjnych”.
 • Case study „Charyzmatyczny przekaz”.
Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia 16
 • Instytucja mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporu.
 • Sfery i cele mediacji w ochronie zdrowia.
 • Podstawy prawne mediacji w sporach zbiorowych oraz indywidualnych ze stosunku pracy.
 • Podstawy prawne mediacji sądowych w postępowaniu cywilnym przeciwko podmiotom leczniczym i personelowi medycznemu.
 • Osoba mediatora. Techniki mediacji.
 • Etapy i efekty mediacji. Ugoda.
 • Struktura procesu negocjacyjnego, style i strategie negocjacyjne.
Coaching w pracy menedżera 16
 • Określanie stref komfortu i dyskomfortu oraz zarządzanie nimi.
 • Umiejętność słuchania i zadawania pytań.
 • Feedback i jego rola w pracy zespołowej.
 • Menedżerskie techniki coachingowe w rozwoju pracownika.
Rekrutacja i rozwój personelu 12
 • Kluczowe zagadnienia w rekrutacją i selekcji pracowników.
 • Przygotowanie do tworzenia efektywnych procesów rekrutacji.
 • Skuteczna selekcja i weryfikacja kandydatów.
 • Nabycie umiejętności mapowania i oceny procesu rekrutacji za pomocą wskaźników efektywności i jakości.
 • Psychologiczne zachowania ludzi w organizacji. Człowiek w organizacji: cykl życia pracownika i style przywództwa.
 • Zasady uczenia się ludzi dorosłych w oparciu o model cyklu Kolba. Nowoczesne narzędzia doskonalenia kompetencji i zarządzania wiedzą w organizacji.
 • Efektywne wykorzystanie potencjału pracowników – zarządzanie rozwojem pracowników poprzez budowanie zaangażowania (engagement & Enablement).
 • Talenty w organizacji: diagnoza i rozwój. Succession planning.
 • Ocena pracowników: cele, modele i zasady.
 • Rola managera w procesach rozwojowych.
Warsztaty kontraktowania świadczeń zdrowotnych 16
 • Podstawy prawne zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ.
 • Przedmiot umowy z NFZ.
 • Przygotowanie oferty.
 • Przebieg procedury konkursowej.
 • Zawarcie umowy oraz rodzaje płatności.
 • Warunki realizacji umowy i ich kontrola przez NFZ.
Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych 12
 • Klasyfikacja informacji prawnie chronionych.
 • Zasady RODO.
 • Organizacja ochrona danych osobowych pacjentów w procesach operacyjnych placówki.
 • Organizacja procesu zarządzania bezpieczeństwem danych.
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 8
 • Pojęcie jakości. Jakość w ochronie zdrowia i jej mierniki.
 • Systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia.
 • Centrum Monitorowania Jakości. Standardy akredytacyjne CMJ.
 • Skutki akredytacji oraz ISO dla podmiotów leczniczych.
Elementy zarządzania kryzysowego w ochronie zdrowia 8
 • Ocena ryzyka wystąpienia niespodziewanych zdarzeń w placówce medycznej
 • Monitorowanie potencjalnych kryzysów
 • Tworzenie procedur postępowania
 • Komunikacja z mediami
Audyt organizacyjny i controlling 16
 • Cele i systemy kontroli wewnętrznej.
 • Metody analiz ryzyka.
 • Metodyka pracy audytora.
 • Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym.
Lean Management w ochronie zdrowia 32 (12h projekt)
 • Wprowadzenie do Ciągłego Doskonalenia.
 • Klasyfikacja koncepcji zarządzania.
 • Definicja strat w procesie.
 • Przegląd głównych narzędzi Lean - możliwości zastosowania w ochronie zdrowia.
 • Kaizen jako narzędzie doskonalenia i procesowego rozwiązywania problemów.
 • Wprowadzenie do przepływu ciągłego z wykorzystaniem Mapowania Strumienia Wartości.
Dokumenty finansowe i ich interpretacja 12
 • Wstępna analiza bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
 • Ocena płynności finansowej na podstawie sprawozdania finansowego.
 • Analiza rentowności w ujęciu memoriałowym i kasowym.
 • Ocena stanu i struktury zadłużenia oraz zdolności przedsiębiorstwa do obsługi zadłużenia.
 • Efektywność gospodarki kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa.
 • Syntetyczne metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością.
Zarządzanie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych 16
 • Podstawy prawne w zakresie rachunkowości.
 • Obowiązki kierownika podmiotu leczniczego w zakresie rachunkowości.
 • Zobowiązania podatkowe i pozostałe obciążenia finansowe podmiotów leczniczych.
 • Majątek podmiotu leczniczego.
 • Przychody w podmiotach leczniczych.
 • Koszty w podmiotach leczniczych.
 • Sprawozdawczość finansowa.
 • Analiza ekonomiczna.
 • Analiza przepływu środków finansowych w systemie ochrony zdrowia.
 • Koszt pacjenta w szpitalu.
 • Analiza poziomu i rodzaju pozyskiwanych środków na ochronę zdrowia.
 • Źródła finansowanie podmiotów leczniczych.
 • Finansowanie wybranych rodzajów świadczeń zdrowotnych przez NFZ.
Wstęp do analityki biznesowej 8
 • Kontekst organizacyjny analityki biznesowej (perspektywa poziomów zarządzania, kategorii decyzji menedżerskich, oraz strategiczna analityki biznesowej, dane, informacja i wiedza – różnice oraz własności).
 • Proces tworzenia modeli dla analityki biznesowej (pojęcia związane z tworzeniem modeli analitycznych – parametry, zmienne decyzyjne, ograniczenia, miara wykonania, kategorie modeli, weryfikacja i walidacja modeli).
 • Obszary zastosowań analityki biznesowej.
 • Metody, techniki i narzędzia analityki biznesowej.
 • Przygotowywanie danych do analizy.
 • Analiza danych za pomocą tabel oraz funkcji statystycznych.
 • Optymalizacja liniowa i analiza wrażliwości.
 • Analiza warunkowa i analityka predyktywna.
 • Modelowanie symulacyjne.
 • Wizualizacja i prezentacja danych.
Modelowanie, analizy i optymalizacja procesów biznesowych 16
 • Orientacja procesowa przedsiębiorstw – istota, cele oraz korzyści.
 • Wprowadzenie do modelowania biznesowego – istota oraz podstawowe obszary zastosowań, możliwości i ograniczenia.
 • Standardy modelowania procesów biznesowych.
 • Modelowanie biznesowe z wykorzystaniem rozszerzeń języka UML.
 • Modelowanie i analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem standardu BPMN.
Gra kierownicza 12
 • Podejmowanie decyzji związanych z organizacją i zarządzaniem podmiotem leczniczym (w tym – zakładanie nowych oddziałów, wyposażanie w sprzęt, zatrudnianie personelu, zakładanie lokaty, pobieranie kredytów wedle potrzeb).
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
 • Przewidywania rozwoju sytuacji rynkowej.
 • Planowanie strategiczne.
 • Zarządzanie personelem podmiotu leczniczego.
 • Rentowność przedsiębiorstwa.
 • Satysfakcja pacjentów.
 • Satysfakcja pracowników.
Wizyta studyjna w placówce ochrony zdrowia 16
  Analiza systemów zarządczych wybranej placówki opieki zdrowotnej.
Projekt końcowy 18 (16h projekt)
  Projekt realizowany jest kierunkiem mentora wybranego spośród kadry prowadzącej zajęcia na studiach. Przygotowując i prezentując rozwiązania projektowe słuchacz ma za zadanie wykorzystać wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów. Celem projektu jest zwiększenie efektywności wybranej placówki ochrony zdrowia.
Razem 402