Rachunkowość i controlling ACCA

PROGRAM

KOD ACCA

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Rachunkowość finansowa w zarysie B_FA 12
 • Koncepcje i cel rachunkowości
 • Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne - wycena, ewidencja i sprawozdawczość
 • Leasing - wycena, ewidencja i sprawozdawczość Inwestycje - wycena, ewidencja i sprawozdawczość
 • Obrót towarowy - wycena, ewidencja i sprawozdawczość
 • Kapitał własny, rezerwy, zobowiązania finansowe, przychody i koszty - wycena, ewidencja i sprawozdawczość
Rachunkowość zarządcza w zarysie B_MA 12
 • Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza.
 • Klasyfikacja kosztów – tradycyjne i nowoczesne metody
 • Budżetowanie w przedsiębiorstwie
 • Analiza progu rentowności
 • Analiza wrażliwości zysku
Etyka zawodowa ACCA B_PE 8
 • Podstawowe zasady ACCA
 • Poradnik etyki
 • Podejmowanie decyzji etycznych
 • Etyka osobista - ćwiczenia diagnostyczne i refleksyjne
Prawo w biznesie B_BL 8
 • Prawna ochrona konkurencji
 • Czyny nieuczciwej konkurencji
 • Prawna ochrona konsumentów
 • Regulacje prawne dotyczące sygnalistów
Polityka finansowa państwa E_FPS 12
 • Funkcje polityki fiskalnej państwa
 • Polski system podatkowy i jego administracja
 • Składki na ubezpieczenie społeczne i świadczenia zdrowotne
 • Racjonalny i nadmierny fiskalizm.
 • System redystrybucji finansowej i jego rola
 • Wpływ decyzji dotyczących stawek podatkowych na dochody budżetu, szarą strefę i wzrost gospodarczy
System podatkowy E_TSP 14
 • System podatkowy w Polsce
 • Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
 • Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
 • Składki na ubezpieczenie społeczne i świadczenia zdrowotne
 • Podatek VATA
Performance Management E_PM 43
 • Informacje, technologie i systemy dla wydajności organizacyjnej
 • Specjalistyczne techniki księgowania i zarządzania kosztami Techniki podejmowania decyzji
 • Budżetowanie i controlling
 • Zarządzanie wydajnością
Financial Reporting E_FR 43
 • Uregulowania prawne i wzorcowe sprawozdawczości finansowej
 • Ewidencja transakcji w sprawozdaniach finansowych 4
 • Analiza i interpretacja sprawozdań finansowych pojedynczych podmiotów i grup 4
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
Audyt i usługi atestacyjne E_AA 40
 • Pojęcie audytu i regulacje prawne
 • Planowanie i ocena ryzyka
 • System kontroli wewnętrznej jednostki
 • Etapy audytu
 • Przegląd dokumentacji i raportowanie
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw E_FM 16
 • Rola zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
 • Środowisko zarządzania finansami
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Wycena przedsiębiorstw E_BV 12
 • Rola zarządzania finansami w przedsiębiorstwie
 • Środowisko zarządzania finansami
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
Zarządzanie ryzykiem finansowym E_FRM 10
 • Charakter i rodzaje ryzyka oraz sposoby zarządzania ryzykiem
 • Przyczyny różnic kursowych i zmienności stóp procentowych
 • Techniki zabezpieczające przed ryzykiem walutowym
 • Techniki zabezpieczania przed ryzykiem zmiany stopy procentowej
SUMA 230