Inżynieria oprogramowania

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Algorytmy i struktury danych 20

Podstawowe zasady analizy algorytmów:

 • poprawność
 • złożoność obliczeniowa algorytmu (pesymistyczna, oczekiwana)
 • koszt zamortyzowany: metoda potencjału

Podstawowe techniki i struktury:

 • metoda dziel i zwyciężaj
 • metoda zachłanna
 • programowanie dynamiczne
 • transformacyjna konstrukcja algorytmu
 • elementarne struktury danych: stosy, kolejki, listy

Sortowanie:

 • sortowanie przez porównania (InsertionSort, QuickSort, MergeSort)
 • proste kolejki priorytetowe: kopce binarne
 • HeapSort
 • sortowanie pozycyjne
 • złożoność problemu sortowania

Selekcja:

 • algorytm Hoare'a
 • algorytm magicznych piątek

Wyszukiwanie i proste słowniki:

 • wyszukiwanie liniowe i binarne
 • prosty słownik: drzewa poszukiwań binarnych
 • haszowanie

Efektywne implementacje słownika:

 • drzewa AVL
 • drzewa typu splay
 • B-drzewa

Złożone struktury danych:

 • wzmocnione kolejki priorytetowe: kolejki dwumianowe, kopce Fibonacciego
 • efektywne sumowanie zbiorów rozłącznych

Algorytmy grafowe:

 • DFS i jego zastosowania
 • problemy ścieżkowe -- Algorytm Dijkstry
 • minimalne drzewo rozpinające

Wyszukiwanie wzorca w tekstach:

 • prefikso-sufiksy
 • algorytm Knutha-Morisa-Pratta

Tekstowe struktury danych:

 • tablice sufiksowe
 • drzewa sufiksowe

NP- zupełność:

 • klasa NP.
 • problemy NP-trudne i NP-zupełne.
Języki i metody programowania, cz.1 48
 • Wprowadzenie do koncepcji JVM i środowiska Java
 • Podstawowe pojęcia programowania obiektowego
 • Język programowania Java – składnia, zmienne, operatory, tablice, instrukcje sterujące
 • Klasy, obiekty, metody, konstruktory
 • Dziedziczenie, klasy abstrakcyjne, interfejsy, polimorfizm
 • Klasy generyczne i kolekcje
 • Wyjątki
 • Operacje wejścia/wyjścia
 • Wielowątkowość
 • Dostęp do baz danych (JDBC)
 • Komunikacja sieciowa
 • Obsługa XML
 • Interfejs GUI (Swing)
Techniki wytwarzania złożonego oprogramowania 24
 • Zadania inżynierii oprogramowania
 • Dyscypliny związane z tworzeniem oprogramowania
 • Podstawowe modele wytwarzania oprogramowania
 • Manifest zwinnego tworzenia oprogramowania
 • Od zbierania wymagań do wdrożenia - proces wytwórczy
 • Metodyka pracy w zespole SCRUM-owym – role i ich odpowiedzialność, podstawowe zasady współpracy
 • Cykl produkcyjny w podejściu SCRUM-owym, zdarzenia i artefakty
 • Wprowadzenie do programowania zorientowanego obiektowo
 • Notacja UML
 • Zasady GRASP
 • Zasady SOLID
 • Wzorce projektowe
 • Wprowadzenie do podejścia Domain-Driven Design
 • Wzorce strategiczne i taktyczne DDD
Bazy danych 48
 • Wstęp
 • pojęcie relacyjnej bazy danych
 • model danych
 • język SQL – wstęp
 • Wyświetlanie danych z użyciem języka SQL
 • budowa zapytania SELECT w języku SQL
 • aliasy kolumn
 • wyrażenia arytmetyczne,
 • praca z wartościami NULL,
 • łączenie łańcuchów znakowych,
 • wyświetlanie struktury tabeli.
 • Ograniczenia i sortowanie danych
 • użycie klauzuli WHERE
 • operatory porównań
 • operatory BETWEEN, IN, LIKE i znaki zastępcze,
 • warunek NULL
 • operatory logiczne AND, OR i NOT
 • sortowanie i klauzula ORDER BY
 • Użycie funkcji jednowierszowych do personalizacja wyjścia
 • typy funkcji SQL
 • funkcje znakowe
 • funkcje numeryczne
 • operacje na datach
 • Używanie funkcji konwertujących i wyrażenia warunkowe
 • funkcje TO_CHAR, TO_DATE i TO_NUMBER,
 • funkcje NVL, NVL2, NULLIF, COALESCE,
 • funkcje CASE i DECODE
 • Agregacja danych z wykorzystaniem funkcji grupujących
 • pojęcie funkcji grupującej
 • wykorzystanie funkcji AVG, SUM, MIN, MAX i COUNT,
 • wykorzystanie słowa kluczowe DISTINCT,
 • wykorzystanie klauzul HAVING i ORDER BY.
 • Wyświetlanie danych z wielu tabel
 • rodzaje połączeń tabel
 • konstrukcja SELECT w zapytaniu do wielu tabel i klauzule: ON, USING.
 • wykorzystanie słów INNER, LESFT, RIGHT, FULL, OUTER do tworzenia różnych rodzajów połączeń tabel
 • Tworzenie zapytań złożonych z wykorzystaniem podzapytań
 • rodzaje podzapytań
 • wykorzystanie słów kluczowych Having, ANY, ALL EXIST w podzapytaniach
 • Tworzenie zapytań złożonych
 • rodzaje zapytań złożonych
 • operatory zapytań złożonych UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS
 • Zmiana danych w bazie danych
 • wyrażenia INSERT, UPDATE, DELETE I TRUNCATE, pojęcie transakcji, słowa kluczowe COMMIT lub ROLLBACK.
 • Użycie wyrażeń DDL do tworzenia i zarządzania tabelami:
 • tworzenie tabel z wykorzystanie wyrażenia CREATE TABLE,
 • tworzenie więzów pomiędzy tabelami z wykorzystaniem: NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY.
 • Tworzenie pozostałych obiektów schematu bazy danych
 • widoki,
 • sekwencje,
 • indeksy,
 • synonimy.
 • Uprawnienia do obiektów bazy danych
 • tworzenie i kontrola uprawnień użytkowników,
 • wykorzystanie roli do kontroli praw dostępu.
 • Zarządzanie obiektami w schemacie bazy danych
 • Zarządzanie obiektami w schemacie bazy danych
 • modyfikacja tabel, więzów, indeksów.
 • Zarządzanie obiektami ze widokami słownika danych
 • Operowanie na dużych zestawach danych
 • Zarządzanie danymi w różnych strefach czasowych
 • Zawansowane tworzenie zapytań z wykorzystaniem podzapytań.
 • Wyrażenie regularne w Oracle.
Języki i metody programowania - cz. 2 32
 • Technologie warstwy Web (Servlets/JSP)
 • Technologie warstwy logiki biznesowej (EJB)
 • Technologie warstwy danych (Persistence API)
 • Tworzenie aplikacji JEE Web – struktura aplikacji, uruchamianie i zarządzanie aplikacjami z poziomu serwera aplikacji
 • Implementacja servletów (Servlets API)
 • Tworzenie dynamicznych formularzy
 • Zarządzanie sesją  i kontekstem aplikacji
 • Struts MVC
 • Tworzenie aplikacji z dostępem do bazy danych
 • Projektowanie warstwy logiki biznesowej
 • JSP/JSF
Aplikacje korporacyjne 48
 • Główne cechy oprogramowania korporacyjnego
 • Pojęcie architektury aplikacji i stylu architektonicznego, najważniejsze style architektoniczne
 • Budowanie aplikacji z wykorzystaniem podziału warstwowego i komponentowego
 • Technologia Java EE – najważniejsze zagadnienia
 • Budowanie aplikacji z wykorzystaniem Spring Framework
 • Utrwalanie danych z wykorzystaniem Hibernate
 • Współczesne technologie graficznego interfejsu użytkownika
 • Architektura SOA
 • Technologie usług sieciowych, protokół SOAP, styl REST
 • Komunikacja za pomocą kolejek
 • Wprowadzenie do złożonych technik przetwarzania – model aktorowy
 • Budowanie aplikacji korporacyjnej w środowisku Java EE z wykorzystaniem podejścia Domain-Driven Design
Razem 220