Handel zagraniczny i negocjacje

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Międzynarodowe stosunki gospodarcze 8
 • Teorie korzyści z międzynarodowych obrotu gospodarczego.
 • Międzynarodowy rozwój ekonomiczny.
 • Podstawowe definicje obrotu międzynarodowego.
 • Międzynarodowe przepływy kapitału.
 • Międzynarodowy cykl życia produktu.
 • Ceny międzynarodowe.
 • Rodzaje rynków międzynarodowych.
 • Transformacja światowych systemów politycznych i gospodarczych.
 • Regulacje prawne i gospodarcze umowy międzynarodowe.
 • Polityka celna i ochrona rynków wewnętrznych.
 • Zjawiska globalizacji.
Budowa strategii eksportowej przedsiębiorstwa 12
 • Analiza potencjału eksportowego przedsiębiorstwa oraz jego produktów.
 • Analiza wybranych rynków eksportowych i konkurencji.
 • Wykorzystanie metody Business Model Canvas do opracowania modelu internacjonalizacji:
 • segmentacja klientów (customer segment)
 • propozycja wartości (value proposition)
 • kanały (channels)
 • relacje z klientami (customer relationships)
 • struktura przychodów (revenue streams)
 • kluczowe zasoby (key resources)
 • kluczowe czynności (key activites)
 • kluczowi partnerzy (key partners)
 • struktura kosztów (cost structure).
Marketing międzynarodowy 8
 • Orientacje marketingowe przedsiębiorstwa.
 • Typowe strategie marketingu międzynarodowego.
 • Specyfika badań marketingowych na rynku międzynarodowym.
 • Segmenty transnarodowe.
 • Problemy międzynarodowej dystrybucji towarów.
 • Podstawy ustalania cen w marketingu międzynarodowym.
 • Czynniki wpływające na działania promocyjne na rynkach zagranicznych.
 • Stosunek nabywcy do produktów zagranicznych.
Technika handlu zagranicznego 30
 • Formy handlu zagranicznego.
 • Pośrednicy w handlu zagranicznym.
 • Narzędzia regulacji w handlu zagranicznym.
 • Istota i charakterystyka transakcji międzynarodowych.
 • Oferta i zapytanie ofertowe w handlu zagranicznym.
 • Przebieg transakcji eksportowej.
 • Przebieg transakcji importowej.
 • Zarządzanie zakupami w obrocie międzynarodowym.
 • Ryzyka w handlu zagranicznym.
 • Ubezpieczenia w handlu zagranicznym.
 • Rozstrzyganie sporów w handlu zagranicznym.
 • Finansowanie handlu zagranicznego.
Komunikacja międzykulturowa 16
 • Aspekty społeczne w transakcjach handlu zagranicznego.
 • Kultury narodowe.
 • Religie światowe.
 • Aspekty językowe.
 • Aspekty geograficzne i klimatyczne.
 • Postawy ludzkie, etyka, estetyka i tradycja
Sprzedaż i negocjacje 20
 • Wprowadzenie do sprzedaży i negocjacji.
 • Etapy sprzedaży: Produkt, prospekting, sposób dotarcia, negocjacje, cena, obsługa posprzedażowa.
 • Cechy sprzedawcy i negocjatora.
 • Techniki i metody negocjacyjne.
 • Różnice kulturowe w negocjacjach.
Współpraca międzynarodowa z Krajami BRICS 8
 • Charakterystyka krajów BRICS.
 • Perspektywy wymiany handlowej Polska – kraje BRICS.
 • Warunki działalności gospodarczej na rynkach BRICS.
Praktyczne aspekty wejścia na rynek niemiecki 8
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech.
 • Jakich błędów unikać, aby nie przegrać na starcie.
 • Jak i gdzie szukać nowych kontrahentów w Niemczech.
 • Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i pozasądowej w Niemczech.
 • Jak odnieść sukces na rynku zachodnim na przykładzie polskich firm .
Praktyczna współpraca z rynkiem azjatyckim 16
 • Biznes w Chinach – zwyczaje i etykieta.
 • Marketing na rynku chińskim.
 • Perspektywy współpracy z rynkiem chińskim.
Obsługa finansowa handlu zagranicznego 12
 • Finansowanie w obrocie zagranicznym.
 • Rozliczenia dewizowe i bezdewizowe.
 • Kursy walutowe i wpływ ich wahań na wymianę towarową z zagranicą.
 • Rozliczenia za pomocą weksli.
 • Wykorzystanie forfaitingu.
 • Przelew trans graniczny.
 • Inkaso.
 • Akredytywa.
 • Barter i clearing.
Transport i spedycja w obrocie międzynarodowym 8
 • Specyfika logistyki w handlu zagranicznym.
 • Źródła i cechy potrzeb transportowych. Systemy transportowe.
 • Rola spedytora w realizacji usług transportowych.
 • Incoterms 2010 i inne formuły handlowe.
 • Charakterystyka i znaczenie poszczególnych gałęzi transportu w handlu międzynarodowym.
 • Przewozy multimodalne i tranzytowe.
 • Dokumentacja i przebieg procesu spedycyjnego.
Prawo w obrocie z zagranicą (zagadnienia celne) 14
 • Podstawowe przepisy prawa celnego i dewizowego.
 • Prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia i obowiązki organów celnych.
 • Dozór celny i kontrola celna.
 • Dług celny i elementy kalkulacyjne, kontrola celna .
 • Kontyngent taryfowy.
 • Procedury tranzytowe i dokumenty tranzytowe.
Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie 20
 • Czynniki wpływające na organizację handlu zagranicznego.
 • Zasady organizacji działu lub biura handlu zagranicznego – funkcje, produkty, regiony, klienci, projekty.
 • Budowa łańcucha wartości w organizacji.
 • Systemy kompetencji w handlu zagranicznym.
 • Spółki i przedsiębiorstwa zależne, holdingi.
 • Organizacja przedsiębiorstwa międzynarodowego.
 • Struktury zdywersyfikowane i zintegrowane, struktury wielowymiarowe.
 • Przedsiębiorstwa sieciowe i wirtualne.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (green field, brown field).
RAZEM 180