Finanse, rachunkowość zarządcza i controlling

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Rachunkowość zarządcza 12 Prognozowanie sprzedaży i kosztów, rachunki optymalizacyjne kosztów i wyników, minimalizowanie ryzyka.
Rachunkowość finansowa 12 Wartości niematerialne i prawne, rzeczowe aktywa trwałe, inwestycje rzeczowe, aktywa obrotowe, rozrachunki, różnice kursowe, kapitał własny, rezerwy, kontrakty długoterminowe, leasing.
Sprawozdawczość finansowa 16 Składniki sprawozdania finansowego, sprawozdanie jednostkowe, sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych, metody konsolidacji sprawozdań finansowych – pełna i proporcjonalna, prawa własności, sprawozdawczość finansowa według MSR/MSSF, wybrane MSR/MSSF stosowane w polskich przedsiębiorstwach.
Optymalizacja podatkowa wyniku finansowego 12 Wynik finansowy w ujęciu księgowym i podatkowym. Optymalizacja podatkowa w świetle prawa. Rozliczanie strat podatkowych. Jednorazowa amortyzacja a pomoc de minimis. Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Podatek dochodowy w małej firmie. Podatkowa grupa kapitałowa.
Wstępna analiza i interpretacja sprawozdania finansowego 10 Wstępne analizy bilansu, rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych; „czytanie” sprawozdań pod potrzeby szybkiej weryfikacji standingu finansowego.
Analiza fundamentalna sytuacji ekonomiczno-finansowej organizacji 18 Analizy płynności, rentowności, struktury finansowej i sprawności gospodarowania.
Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym 12 Analiza zdolności płatniczej przedsiębiorstwa
Zdolność kredytowa 8 Czynniki, kryteria i metody oceny; procedury kredytowe banków komercyjnych
Zasobowo procesowe rachunki kosztów 12 Rachunki kosztów działań, cyklu życia produktu, kosztów docelowych, kosztów ciągłego doskonalenia, kosztów jakości, kosztów projektów innowacyjnych.
Controlling funkcyjny 12 Controlling projektów, prac B+R, gospodarki materiałowej, produkcji, dystrybucji i marketingu, zasobów ludzkich, finansowy.
Controlling operacyjny 12 Kryteria systematyzacji controllingu, narzędzia controllingu, centra odpowiedzialności za koszty, centra przychodów, centra odpowiedzialności za wyniki.
Budżetowanie kosztów 8 Sposoby sporządzania planów kosztów i przychodów, planowanie kapitału obrotowego, planowanie przepływów pieniężnych.
Inwestycje i ich finansowanie 12 Stopa i okres zwrotu, metody dyskontowe oceny inwestycji; przegląd dostępnych współczesnych źródeł finansowania (obligacje, giełdy, fundusze Venture Capitals).
Koszt kapitału 12 Analiza rzeczywistych kosztów kapitału (metody wyceny kosztu kapitału, optymalizacja struktury kapitałowej przedsiębiorstwa).
Narzędzia zabezpieczenia przed ryzykiem finansowym 8 Leasing, opcje, futures i forwards; metody hedgingowe.
Grupy kapitałowe 8 Tworzenie grupy, optymalizacja struktury grupy, rola jednostki dominującej, analiza korzyści.
RAZEM 184