Analityka biznesowa dla menedżerów

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Kontekst organizacyjny analityki biznesowej 5
 • Charakterystyka poziomów zarządzania.
 • Kategorie decyzji biznesowych i sytuacji decyzyjnych.
 • Modelowy proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
 • Pojęcie modelu i typy modeli.
 • Proces tworzenia modelu – parametry modelu, zmienne decyzyjne, miara wykonania.
 • Kategorie analityki biznesowej.
 • Planowanie strategii dla analityki biznesowej.
 • Rola danych w analityce biznesowej.
 • Zalety i ograniczenia analityki biznesowej.
Deskryptywna analityka biznesowa 30
  Elementy statystyki opisowej
 • Wprowadzenie do statystyki opisowej.
 • Przygotowywanie danych do analizy statystycznej.
 • Populacje i próby.
 • Obliczanie wartości średnich.
 • Obliczanie wartości skrajnych.
 • Obliczanie wielkości odchylenia.
 • Rozkłady częstości. Podsumowywanie danych za pomocą histogramów.
 • Statystyki dotyczące rozkładu normalnego.
 • Podsumowanie relacji za pomocą korelacji.
 • Regresja wielokrotna.
 • Regresja wielokrotna z uwzględnieniem czynników jakościowych.
 • Jednoczynnikowa analiza wariancji.
 • Dwuczynnikowa analiza wariancji.
 • Wnioskowanie statystyczne w decyzjach biznesowych.
 • Analiza danych za pomocą tabel
 • Podstawowe operacje na tabelach – zaznaczanie rekordu, pola, całej tabeli, dodawanie rekordu do tabeli, dodawanie pola do tabeli, usuwanie rekordu, usuwanie pola, wyświetlanie sum, for-matowanie tabeli, zmiana rozmiaru tabeli, zmiana nazwy tabeli.
 • Sortowanie tabeli. Sortowanie standardowe i zaawansowane.
 • Filtrowanie danych tabeli. Stosowanie list filtrowania, stosowanie filtrów szybkich, używanie zaawansowanych kryteriów filtrowania, wprowadzanie kryteriów obliczanych, kopiowanie przefiltrowanych danych.
 • Odwoływanie się do tabel w formułach. Wprowadzanie formuł tabel.
 • Funkcje tabel.
 • Sposób działania oraz pojęcia związane z tabelami przestawnymi.
 • Konstruowanie tabel przestawnych.
 • Praca z sumami częściowymi tabel przestawnych.
 • Zmiana sposobu obliczania podsumowań pola danych.
 • Tworzenie niestandardowych obliczeń w tabeli przestawnej.
 • Używanie wyników z tabeli przestawnej w formułach arkuszowych.
Predyktywna analityka biznesowa 30
  Analiza „Co jeśli?”
 • Istota analizy „Co jeśli?”.
 • Proces tworzenia modeli dla analizy „Co jeśli?”.
 • Tabele danych z jedną wartością wejściową.
 • Konfigurowanie tabeli danych z dwoma wartościami wejściowymi.
 • Praca z funkcją szukania wyniku.
 • Praca ze scenariuszami.
 • Śledzenie trendu i sporządzanie prognoz
 • Wybór metody regresji.
 • Użycie prostej regresji dla danych liniowych.
 • Sporządzanie prognoz.
 • Użycie regresji dla danych nieliniowych.
 • Praca z trendem logarytmicznym.
 • Praca z trendem potęgowym.
 • Regresja wielomianowa.
 • Analiza z wykorzystaniem regresji wielokrotnej.
 • Interpretacja szeregów czasowych przy użyciu średnich ruchomych.
 • Prognozowanie przy użyciu średnich ruchomych.
 • Wprowadzenie do symulacji Monte Carlo i analizy ryzyka
 • Wprowadzenie do zmiennych losowych. Zmienna losowa dyskretna i ciągła. Charakterystyki zmiennych losowych.
 • Zmienne losowe i ich rozkłady.
 • Generowanie liczb pseudo-losowych.
 • Wprowadzenie do metody Monte Carlo.
 • Budowanie modelu.
 • Planowanie eksperymentu symulacyjnego.
 • Realizacja eksperymentu symulacyjnego.
 • Analiza i interpretacja wyników.
Preskryptywna analityka biznesowa 30
  Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem metod optymalizacji
 • Podstawowe składowe modeli wykorzystywanych w optymalizacji – zmienne decyzyjne, funkcja celu, ograniczenia.
 • Kategorie modeli i problemów rozwiązywanych za pomocą optymalizacji z ograniczeniami.
 • Dobór metod optymalizacji do rozwiązywanych problemów.
 • Proces tworzenia modelu wykorzystywanego w optymalizacji.
 • Optymalizacja liniowe z ograniczeniami.
 • Optymalizacja całkowitoliczbowa.
 • Optymalizacja nieliniowa.
 • Analiza decyzyjna
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
 • Strategie decyzyjne dla problemu minimalizacji.
 • Strategie decyzyjne dla problemu maksymalizacji.
 • Strategia wartości oczekiwanej.
 • Ryzyko i zmienność.
 • Drzewa decyzyjne. Tworzenie drzew decyzyjnych.
 • Analiza wrażliwości dla drzew decyzyjnych.
 • Wartość informacji.
 • Decyzje na podstawie danych z próbobrania.
 • Podejmowanie decyzji i teoria użyteczności.
Wizualizacja i prezentacja danych 20
  Wizualna prezentacja danych z wykorzystaniem wykresów
 • Narzędzia tworzenia wykresów.
 • Wykres jako narzędzie efektywnej komunikacji.
 • Wybór typu wykresu.
 • Praca z wykresami.
 • Tworzenie wykresów pokazujących różnice.
 • Tworzenie wykresów pokazujących związki.
 • Wybrane elementy wykresów giełdowych.
 • Tworzenie wykresów świecowych.
 • Tworzenie wykresów przestawnych.
 • Zaawansowane techniki tworzenia wykresów.
 • Wizualna prezentacja danych bez użycia wykresów
 • Wykorzystanie grafiki SmartArt oraz kształtów w prezentacji danych.
 • Sztuczki wprowadzające w błąd i oszukiwanie na wykresach.
 • Dobre praktyki projektowania pulpitów menedżerskich
 • Pulpity menedżerskie i raporty – definicje. Różnica pomiędzy raportami a pulpitami menedżerskimi.
 • Określanie wymagań użytkownika.
 • Zasady projektowania pulpitów menedżerskich.
 • Projektowanie modelu danych
 • Tworzenie komponentów pulpitów menedżerskich
 • Automatyzacja pulpitów menedżerskich i raportów.
 • Dodawanie interaktywnych formantów do pulpitów menedżerskich.
 • Współdzielenie danych.
 • Zabezpieczanie pulpitów i raportów.
Infrastruktura informatyczna dla analityki biznesowej 5
 • Rozwiązania komercyjne dla analityki biznesowej.
 • Rozwiązania darmowe i open source dla analityki biznesowej.
Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych 48
 • Wprowadzenie do modelowania biznesowego – istota oraz podstawowe obszary zastosowań.
 • Orientacja procesowa przedsiębiorstw – cele oraz korzyści.
 • Działania naprawcze realizowane z wykorzystaniem modeli procesów biznesowych.
 • Standardy modelowania biznesowego i modele referencyjne. Narzędzia modelowania biznesowego.
 • Modelowanie procesów z wykorzystaniem notacji BPMN (ang. Business Process Modeling Notation).
 • Opracowywanie modeli w wariantach AS-IS oraz SHOULD-BE.
 • Planowanie i realizacja eksperymentów symulacyjnych.
 • Analiza wyników symulacji i planowanie działań naprawczych.
Komunikacja interpersonalna i techniki zbierania wymagań 12
 • Formy i funkcje komunikacji interpersonalnej
 • Zasady skutecznej komunikacji i sposoby jej usprawniania
 • Komunikacja interpersonalna a efektywność pracy zespołowej
 • Bariery skutecznej komunikacji i metody ich eliminowania
 • Techniki zadawania pytań i prowadzenia wywiadów. Struktura rozmowy z interesariuszami. Konkretyzowanie. Uogólnianie. Pełen cykl konkretyzowania i uogólniania.
 • Techniki rozszerzające podstawowe algorytmy rozmowy. Parafrazowanie. Technika pozytywnej intencji. Przejmowanie kierunku rozmowy. Ramy odniesienia i zmiana ram.
 • Ustalanie priorytetów wymagań. Pytanie i eliminowanie. Ważność a pilność wymagań.
Razem 180