KADRA/TRENERZY

Tomasz Skica - opiekun merytoryczny kierunku: Financial Management

dr Tomasz Skica

opiekun merytoryczny kierunku: Rachunkowość i controlling ACCA,

Doktor nauk ekonomicznych. Doktorat obronił z wyróżnieniem na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od roku 2002 związany zawodowo z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania (WSIiZ) z siedzibą w Rzeszowie. Wykładowca akademicki mający doświadczenie w prowadzeniu zajęć na ścieżkach polsko i anglojęzycznych. Ekspert z zakresu finansów publicznych (w szczególności finansów JST). Autor oraz współautor innowacyjnych i multimedialnych kursów Distance Learning.

Promotor i recenzent ponad stu prac licencjackich i magisterskich. Od 2004 roku członek zespołu redakcyjnego Finansowego Kwartalnika Internetowego e-Finanse, a od 2011 redaktor odpowiedzialny za tematykę finansów publicznych. Wykładowca studiów podyplomowych WSIiZ. W latach 2010-2016 członek rady nadzorczej spółki komunalnej. Certyfikowany trener Cisco Entrepreneur Institute (CEI). Dyrektor ds. Badań i Nauki w Instytucie Badań i Analiz Finansowych (IBAF). Inicjator i koordynator projektów naukowo-badawczych, edukacyjnych i komercyjnych. Współpracuje z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą.

Jest autorem i współautorem strategii finansowych i programów rozwojowych ukierunkowanych na szczebel lokalny samorządu terytorialnego. Inicjator i współinicjator badań naukowych poświęconych finansom jednostek samorządu terytorialnego, narzędziom stymulowania gospodarczego na poziomie lokalnym, zarządzaniu wiedzą finansową, a także ekspertyz na temat finansów samorządowych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, publikacji książkowych, rozdziałów monografii, opracowań i raportów analitycznych, a także strategii i programów naprawczych w obszarze finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego.