KADRA/TRENERZY

dr inż. Andrzej Mantaj

W 1975r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Rolniczą w Szczecinie, uzyskując dyplom magistra inżyniera rolnictwa w zakresie ekonomiki rolnictwa. W latach 1976 – 2000 był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydziału Ekonomii w Rzeszowie. W 1987r. uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk rolniczych. Ukończył kurs pedagogiczny pierwszego i drugiego stopnia. Organizator XIII Ogólnopolskiego Colloquium Biometrycznego. Od roku 2000 pracownik Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, w latach 2000 – 2012 – dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ. Dziedzinę zainteresowań naukowych stanowią wielowymiarowa analiza porównawcza, ekonometryczna analiza zjawisk jakościowych oraz komputerowe zastosowania algorytmów obliczeniowych. Jest autorem ponad czterdziestu artykułów naukowych oraz współautorem „Zasad statystyki jedno i dwuwymiarowej” – wszechstronnego kompendium o zastosowaniu statystyki w nauce i działalności gospodarczej. Przy jego współpracy powstały także programy kursów oraz studiów podyplomowych.