Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń z uwzględnieniem najnowszych metod i narzędzi,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz. U. Nr 180, poz.1860, z późn. zm.). Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni z bogatym doświadczeniem w pracy Służb BHP. Ukończenie szkolenia będzie potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Uczestnik kursu otrzyma również zestaw materiałów dydaktycznych.

Szczegółowy program szkolenia

Szkolenie prowadzimy w formie e-learningu (24 godziny) oraz zajęć online realizowanych w czasie rzeczywistym (8 godzin zaznaczonych w tabeli poniżej „OL”)

Zagadnienia
Liczba godzin
Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP): przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych, problemy związane z interpretacją niektórych przepisów 5
Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy 2
Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami: zagrożenia wypadkowe, hałas, drgania mechaniczne, szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły, czynniki biologiczne, promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe, pola elektromagnetyczne, energia elektryczna, elektryczność statyczna, mikroklimat środowiska pracy, oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy, zagrożenia pożarowe, wybuchowe, zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów 5 (OL)
Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy 4
Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym: urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne urządzenia zabezpieczające środki ochrony indywidualnej 2
Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych) 4
Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka 2 (OL)
Nowoczesne metody pracy służby bhp 2
Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 3
Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku 1 (OL)
Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego 2
Razem 32

Podstawowe informacje:

Forma szkolenia: online w czasie rzeczywistym (8h) oraz e-learning (24h). Razem 32h.

Koszt: 450 zł


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia okresowego na podstawie par. 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r.


Termin szkolenia

4.09.2023 w godz. 8.30 – 12.00 (4h zajęć on line)
5-7.09.2023 – dostęp do zajęć e-learningowych
8.09.2023 w godz. 8.30 – 12.00 (4h zajęć on line)


Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Zgłoszenie za pośrednictwem formularza prosimy przesyłać na adres mailowy csp@wsiz.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz opłat do 1.09.2023.