Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Celem szkolenia jest przedstawienie narzędzi i metod służących fundamentalnej analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Na co najmniej 5 przykładach rzeczywistych danych ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw z różnych branż przedstawiamy w łatwej i przystępnej formie sposoby pozwalające na ocenę bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W ramach szkolenia uczestnicy będą mogli przeprowadzić analizę własnego przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem przygotowanego w tym celu zestawu narzędzi analitycznych w arkuszu kalkulacyjnym.

Szkolenie polecamy przede wszystkim kadrze zarządzającej każdego szczebla, której decyzje mają lub mogą mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Ponadto szkolenie jest również przydatne dla pracowników działów ekonomiczno-finansowych oraz innych działów przedsiębiorstwa, którzy przygotowują raporty uwzględniające dane finansowe jednostki.

 

Plan szkolenia Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

  • Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jako podstawowe źródło danych finansowych
  • Wstępna analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w oparciu o bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych
  • Ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa
  • Analiza rentowności przedsiębiorstwa
  • Ocena stanu i struktury zadłużenia oraz zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu
  • Analiza sprawności gospodarowania przedsiębiorstwa
  • Metody syntetycznej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  • Metody oceny zagrożenia przedsiębiorstwa upadłością

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem szkolenia

Podstawowe informacje:

Forma szkolenia: online w czasie rzeczywistym.
Czas trwania: 16 godzin (4 dni)


Koszt: 1200 zł 


Trener:


Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia na podstawie art. 162 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Wymagane dokumenty:

Wypełniony i podpisany formularz: POBIERZ

Szkolenie może być zrealizowane w formie zamkniętej. Wyślij zapytanie: bcieszynski@wsiz.edu.pl