Zarządzanie w ochronie zdrowia Pierwsze zajęcia 07.10.2023

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin.

Czesne: 2 000 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 60% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.

Pierwsze zajęcia 7 października 2023 r.

Studia prowadzone we współpracy z:

Wolters Kluwer

Centrum Medyczne Medyk


W ramach czesnego nasi słuchacze otrzymują publikację: „Zarządzanie działalnością leczniczą”

Studia Podyplomowe: Zarządzanie w ochronie zdrowia


Opiekun merytoryczny kierunku:


Szczegółowy program studiów:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij


Osoby zainteresowane tym kierunkiem sprawdzały również program studiów:

MBA w ochronie zdrowia

Cel studiów podyplomowych

Studia przygotowują słuchaczy do profesjonalnego i efektywnego zarządzania podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (tj. podmiotami leczniczymi i praktykami zawodowymi) oraz ich organizowania i nadzorowania. Słuchacze poznają podczas studiów prawne, organizacyjne i ekonomiczne zasady organizacji i funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce. Program kierunku umożliwia również podniesienie poziomu wiedzy i uzyskanie kwalifikacji osób zatrudnionych w organach administracji publicznej (w szczególności w Narodowym Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wydziałach/departamentach ds. zdrowia administracji rządowej i samorządowej) zajmujących się nadzorem nad ochroną zdrowia i wykonujących inne ustawowe zadania w sferze ochrony zdrowia (np. kontrolne).

Słuchacze podczas zajęć nabywają umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego pełnienia ról zawodowych, a w szczególności w zakresie stosowania norm prawnych dotyczących działalności leczniczej i jej finansowania, a także zarządzania personelem i innymi zasobami organizacji.

Adresat studiów podyplomowych

Zarządzanie w ochronie zdrowia to kierunek adresowany do absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia o wykształceniu zarówno medycznym (lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci itd.) jak i niemedycznym pracujących lub świadczących usługi w sferze ochrony zdrowia. Słuchacze uzyskają przygotowanie do zajmowania kierowniczych stanowisk w podmiotach leczniczych każdego rodzaju oraz w jednostkach administracji publicznej mających w swych kompetencjach ochronę zdrowia.

Program studiów uwzględnia problematykę zarządzania medyczną praktyką zawodową i dlatego studia adresowane są także do osób prowadzących prywatne praktyki zawodowe lub nimi administrujących.

Plan studiów Zarządzanie w ochronie zdrowia

 • Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce
 • Techniki menedżerskie
 • Elementy psychologii w zarządzaniu
 • Zarządzanie procesami personalnymi
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
 • Prawo pracy i jego kontrola w podmiotach leczniczych
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza
 • Zawody medyczne
 • Marketing usług zdrowotnych i public relations w ochronie zdrowia
 • Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
 • Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Gra kierownicza
 • Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych
 • Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych

 

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH