Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej NOWOŚĆ

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów:
2 semestry (188 h).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.

 


Opłata za semestr studiów:

1 700 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)


Opiekun merytoryczny kierunku:


Program studiów:


Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej jest kształcenie i doskonalenie umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się, bądź też chcących się zajmować, prowadzeniem i wspieraniem przedsiębiorstw społecznych. Uczestnicy Studiów Podyplomowych zdobędą wiedzę zarówno z zakresu ekonomii, zarządzania, jak i prawa oraz finansów. Wiedza ta jest niezbędną do tworzenia i zarządzania podmiotami ekonomii społecznej, a także do kreowania lub podejmowania efektywnej współpracy z różnego typu organizacjami. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów uczestnicy uzyskają umiejętności organizacyjne i menedżerskie niezbędne w zarządzaniu Podmiotami Ekonomii Społecznej (PES).

Adresaci

Studia są przydatne dla osób zarządzających PES oraz dla tych, których praca jest związana z takimi podmiotami. Zapraszamy więc pracowników pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych i instytucji ekonomii społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej. Zakres studiów przydatny jest także dla pracowników administracji publicznej działających bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej. Zapraszamy również osoby, które chcą założyć przedsiębiorstwo ekonomii społecznej.

Plan studiów

 • Ekonomia społeczna w Polsce – aspekty prawne.
 • Podmioty Ekonomii Społecznej w otoczeniu instytucjonalnym
 • Analiza rynku – wybór pomysłu na działalność
 • Biznes plan
 • Działalność gospodarcza NGO
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu – warsztaty
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w PES – warsztaty
 • Lider w PES – warsztaty
 • Benchmarking – element zarządzania w PES
 • Reintegracja społeczno-zawodowa
 • Finansowanie przedsiębiorstw ekonomii społecznejPOZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH