Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym ze spektrum autyzmu

Cel

Studia przygotowują nauczycieli i specjalistów do kompleksowego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi (w tym ze spektrum autyzmu) oraz do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka. 

Uczestnictwo w studiach pozwoli  nabyć umiejętności oraz  zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  na przykład w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ośrodkach wczesnej interwencji, przedszkolach (specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych), szkołach (specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi oraz ogólnodostępnych), poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych.

Adresat

Studia są adresowane głównie do magistrów pedagogiki, psychologii  oraz logopedów zarówno w oświacie jak i w resorcie zdrowia.
 

Plan studiów

 • Psychologia rozwoju małego dziecka
 • Wybrane zagadnienia z patologii noworodka i neonatologii
 • Psychiatryczne i  kliniczne uwarunkowania niepełnosprawności dziecka
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka niepełnosprawnego
 • Rozwijanie umiejętności społecznych małego dziecka
 • Organizacja i standardy wczesnego wspomagania rozwoju, analiza programów wczesnego wspomagania
 • Wspomaganie rozwoju ruchowego, mowy i komunikacji i rozwoju poznawczego
 • Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością sensoryczną
 • Metody wczesnego usprawniania dzieci niepełnosprawnych m.in.: z MPDz, z zespołem Downa
 • Diagnoza dzieci  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Podstawy edukacji i terapii dzieci z całościowymi zaburzenia rozwoju
 • Praca z dzieckiem  z  Zespołem Aspergera i autyzmem wysoko funkcjonującym
 •  Zaburzenia rozwojowe małego dziecka
 • Terapia behawioralna i poznawczo-behawioralna we wczesnym wspomaganiu
 • Ocena ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej
 • Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci
 • Problemy rodziny z dzieckiem chorym, niepełnosprawnym

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 3 semestry (340 godzin) w tym 120 godz. praktyki.
Opłata za semestr studiów: 1 500 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top