Szacowanie nieruchomości

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry, 290 godzin.

Czesne: 2 900 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 80% zajęć jest realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opiekun merytoryczny kierunku:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.


Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Uczestnicy studiów zapoznają się z prawnymi i ekonomicznymi podstawami funkcjonowania rynku nieruchomości oraz zasadami prowadzenia wycen podmiotów gospodarczych i nieruchomości. Po ukończeniu studiów można odbyć praktykę, polegającą na sporządzeniu, pod nadzorem uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, 6 tzw. operatów szacunkowych i przystąpić do egzaminu państwowego pozwalającego na uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.

Studia realizowane są w oparciu o przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 kwietnia 2023 zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości (Dz.U. z 2023 r. poz. 903).

 

Plan studiów Szacowanie nieruchomości

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Systemy geoinformacyjne
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa
 • Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne
 • System prawny rzeczoznawstwa majątkowego
 • Zasady dobrej praktyki
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Elementy finansów i bankowości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości
 • Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Ocena stanu technicznego budynków
 • Podstawy kosztorysowania
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena nieruchomości rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych  i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Podstawy wyceny przedsiębiorstw
 • Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości
 • Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości
 • Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie
 • Seminarium dyplomowe i egzamin

Opinie słuchaczy i absolwentów

REWELACJA! Ogrom wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej przedstawiony w bardzo przystępny sposób

Marek Dołęgowski

Studia w pelni spełniły moje oczekiwania. Bardzo duży zakres przekazanej wiedzy.

Paweł Światowiec

Uczelnia bardzo przyjazna studentom. Dobra organizacja, mili i pomocni wykładowcy. Największym atutem jest doświadczenie prowadzących jako wieloletnich rzeczoznawców. Polecam uczelnię

Sebastian Świeboda

Tok i program dostosowany do potrzeb słuchaczy oraz uwzględniający dalszy rozwój – zdobycie uprawnień. Merytoryczni prowadzący – posiadający bardzo dużą wiedzę – w większości praktycy. Atmosfera bardzo dobra

Łukasz Kosiba

Kierunek przygotowuje do przyszłego wykonywania zawodu i umożliwia nawiązanie kontaktów w celu kontynuowania nauki na praktyce zawodowej i aby uzyskać uprawnienia zawodowe

Agnieszka Puchyr

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH