Szacowanie nieruchomości – zajęcia w trakcie realizacji, zapytaj o wolne miejsca

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (300 godzin).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze

zajęcia w trakcie realizacji, zapytaj o wolne miejsca


Opłata za semestr studiów: 1 900 zł  (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wystawione przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Uczestnicy studiów zapoznają się z prawnymi i ekonomicznymi podstawami funkcjonowania rynku nieruchomości oraz zasadami prowadzenia wycen podmiotów gospodarczych i nieruchomości. Po ukończeniu studiów można odbyć praktykę, polegającą na sporządzeniu, pod nadzorem uprawnionego rzeczoznawcy majątkowego, 6 tzw. operatów szacunkowych i przystąpić do egzaminu państwowego pozwalającego na uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy majątkowego. Studia realizowane są w oparciu o przepisy Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 12.06.2014r.

 

Plan studiów

 • Część ogólna prawa cywilnego
 • Podstawy prawa rzeczowego
 • Podstawy prawa zobowiązań
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
 • Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
 • Źródła informacji o nieruchomościach
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
 • Gospodarka rolna, leśna i wodna
 • Ochrona danych osobowych
 • Zamówienia publiczne
 • Rzeczoznawstwo majątkowe I Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
 • Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
 • Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
 • Podstawy ekonomii
 • Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
 • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
 • Elementy finansów i bankowości
 • Podstawy matematyki finansowej
 • Podstawy statystyki i ekonometrii
 • Elementy rachunkowości
 • Podstawy budownictwa
 • Przegląd technologii w budownictwie
 • Proces inwestycyjny w budownictwie
 • Eksploatacja nieruchomości
 • Podstawy kosztorysowania
 • Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
 • Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
 • Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
 • Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
 • Wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
 • Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
 • Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
 • Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
 • Wycena masowa
 • Dokumentacja procesu wyceny
 • Doradztwo na rynku nieruchomości

Opinie słuchaczy i absolwentów

REWELACJA! Ogrom wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej przedstawiony w bardzo przystępny sposób

Marek Dołęgowski

Uczelnia bardzo przyjazna studentom. Dobra organizacja, mili i pomocni wykładowcy. Największym atutem jest doświadczenie prowadzących jako wieloletnich rzeczoznawców. Polecam uczelnię

Sebastian Świeboda

Tok i program dostosowany do potrzeb słuchaczy oraz uwzględniający dalszy rozwój – zdobycie uprawnień. Merytoryczni prowadzący – posiadający bardzo dużą wiedzę – w większości praktycy. Atmosfera bardzo dobra

Łukasz Kosiba

Kierunek przygotowuje do przyszłego wykonywania zawodu i umożliwia nawiązanie kontaktów w celu kontynuowania nauki na praktyce zawodowej i aby uzyskać uprawnienia zawodowe

Agnieszka Puchyr

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH