Podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli

Cel

Słuchacze poznają zasady i mechanizmy funkcjonowania jednostek gospodarczych i instytucji rynkowych oraz rolę państwa w regulacjach rynku prawno – ekonomiczno – społecznego. Program studiów zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131) oraz dostosowany jest do aktualnie obowiązującej podstawy programowej przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”.

Adresat

Studia skierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)

 

Plan studiów

 • Podstawy ekonomii
 • Przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej
 • Instytucje rynku finansowego
 • Produkty finansowe na rynku
 • Polityka podatkowa
 • Kariera zawodowa
 • Pracownik na rynku pracy
 • Przedsiębiorstwo w systemie prawnym
 • Podstawy organizacyjne przedsiębiorstwa
 • Marketing w działalności przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Rachunkowość
 • Dydaktyka
 • Praktyka

Opinie słuchaczy i absolwentów

Uważam, że studia podyplomowe spełnia wymagania każdego studenta. Wykładowcy świetnie przygotowani do zajęć. Byli zawsze przyjaźnie nastawieni do słuchaczy. Przekazywali wiedzę w sposób przejrzysty i zrozumiały, odwołując się do przykładów praktycznych z życia wziętych. Super ludzie i atmosfera.

Anna Pitera

Wykładowcy bardzo dobrze przygotowani merytorycznie. Dobra organizacja studiów. Bardzo miła atmosfera podczas trwania zajęć.

Jolanta Obłój

Atmosfera podczas studiów bardzo miła, wykładowcy bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, sposób i dobór metod przekazywania treści nauczania bardzo urozmaicony.

Anna Barańska-Kluk

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (260 godzin). W tym 60 godz. praktyki i 16 godz. projektu
Opłata za semestr studiów: 1 700 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów: pobierz

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top