Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych – studia dofinansowane

Do 16 października 2019 r., do godziny 15.00 trwa rekrutacja uzupełniająca.

Projekt „WSIiZ dla zdrowia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Cel

Studia przygotowują do realizacji zadań w zakresie organizowania, monitorowania i koordynowania badań klinicznych. Program studiów obejmuje prawne i etyczne wymogi prowadzenia badań klinicznych. Słuchacze zapoznają się również z teoretycznymi i praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w prowadzeniu badań klinicznych przez podmioty z branży.

Adresat

Studia adresujemy do absolwentów studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia w szczególności kierunków medycznych, biologii, chemii, farmacji itp.
Zajęcia prowadzone są w języku polskim z wykorzystaniem branżowego słownictwa w języku angielskim. Z tego względu wskazane jest, aby uczestnik studiów posiadał komunikatywną znajomość języka angielskiego.

 

Plan studiów

 • Badania kliniczne – wprowadzenie do badań klinicznych,
 • Dokumentacja  w badaniu klinicznym,
 • Aspekty prawne prowadzenia badań klinicznych,
 • Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych,
 • Zarządzanie badaniem klinicznym,
 • Monitorowanie badań klinicznych,
 • Systemy elektroniczne  i zarządzanie danymi w badaniach klinicznych,
 • Audyt w badaniach klinicznych.

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (224 godziny).
Opłata za semestr studiów: studia bezpłatne
Studia realizowane w ramach projektu: WSIiZ dla zdrowia
Opiekun merytoryczny kierunku:
Program studiów:
Słuchacze kierunku uzyskują dostęp do e-learningu z języka angielskiego na poziomie B2
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • formularz osobowy uczestnika projektu: pobierz
 • oświadczenie uczestnika projektu: pobierz
 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w jednostkach ochrony zdrowia: pobierz
 • oświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego: pobierz
 • wstępna deklaracja korzystania z noclegu: pobierz
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (kopia dyplomu studiów licencjackich/magisterskich; oryginał lub odpis do wglądu w biurze projektu)
 • jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym
Regulamin rekrutacji – pobierz

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH