MBA w ochronie zdrowia – studia dofinansowane (rekrutacja na studia została zakończona)

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 3 semestry (384 godziny).

Studia realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Opłata za semestr studiów: studia bezpłatne
Opiekun merytoryczny kierunku:
  Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • formularz osobowy uczestnika projektu: pobierz
 • oświadczenie uczestnika projektu: pobierz
 • formularz potwierdzający doświadczenie zawodowe: pobierz
 • wstępna deklaracja korzystania z noclegu: pobierz
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (kopia dyplomu studiów licencjackich/magisterskich; oryginał lub odpis do wglądu w biurze projektu)
 • jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym
Regulamin rekrutacji z dnia 13.08.2020 – pobierz


Projekt „WSIiZ dla zdrowia” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, V Oś priorytetowa Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Cel

Studia przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Słuchacze uzyskają wiedzę na temat wybranych zasad i reguł prawnych, organizacyjnych, zawodowych, moralnych, etycznych w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia w Polsce. Studia uczą także stosowania technik efektywnego zarządzania z uwzględnieniem specyfiki działalności jednostek ochrony zdrowia.

Adresat

Pracownicy podmiotów leczniczych oraz innych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia posiadający wykształcenie wyższe (licencjackie lub magisterskie) i zatrudnieni na terenie Polski na stanowisku zarządczym zgodnie z wymogami zawartymi w ankiecie doświadczenia zawodowego.

 

Plan studiów

 • Zajęcia integracyjne
 • Współczesny menedżer organizacji
 • System ochrony zdrowia w Polsce
 • Zarządzanie projektem
 • Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce
 • Praktyka zarządzania organizacją biznesową
 • Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych
 • Marketing i e-marketing usług zdrowotnych
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami podmiotu leczniczego
 • Employer branding i PR
 • Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa
 • Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia
 • Zatrudnienie pracownicze i niepracownicze w ochronie zdrowia
 • Motywowanie i zarządzanie zmianą
 • Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia
 • Coaching w pracy menedżera
 • Rekrutacja i selekcja
 • Rozwój personelu i system oceny
 • Warsztaty kontraktowania świadczeń zdrowotnych
 • Dokumentacja medyczna i ochrona danych osobowych
 • Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia
 • Audyt organizacyjny i controlling
 • Lean Management w ochronie zdrowia
 • Dokumenty finansowe i ich interpretacja
 • Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych
 • Wstęp do analityki biznesowej,
 • Narzędzia IT w zarządzaniu organizacją i e-zdrowie
 • Modelowanie, analiza i optymalizacja procesów biznesowych
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • Gra kierownicza

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH