Logopedia z logorytmiką

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 4 semestry – 608 godzin
Opłata za semestr studiów: 1500 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekunowie merytoryczni kierunku:
  Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Cel

Studia podyplomowe w zakresie „Logopedii z logorytmiką” przygotowują do prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi oraz osobami dorosłymi z zaburzeniami komunikacji językowej. Program studiów został wzbogacony o logorytmikę, która jest metodą stosowaną w interdyscyplinarnej logopedii. Słuchacze uzyskają wiedzę na temat roli ćwiczeń słuchowych, ruchowych i słuchowo-ruchowych w stymulacji rozwoju mowy i w terapii logopedycznej oraz nabędą umiejętność ich praktycznego wykorzystania. Uczestnicy kierunku zapoznają się również z metodyką prowadzenia zajęć logorytmicznych w zaburzeniach różnych funkcji związanych z mową: słuchowych, ruchowych, psychoruchowych.
Program studiów jest zgodny z wymogami rozporządzenia MNiSzW z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy w szkołach i przedszkolach oraz placówkach pozaszkolnych.

Adresat

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych (licencjat lub magister) zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji w zawodzie logopedy zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Adresatami studiów są w szczególności nauczyciele, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni pedagogicznych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, psychologowie. Kandydaci powinni się charakteryzować dobrym słuchem oraz płynną i prawidłową artykulacją.

Plan studiów

 • Wstęp do logopedii
 • Nauka o języku
 • Rozwój mowy dziecka – wpływ muzyki na rozwój dziecka.
 • Rodzaje zaburzeń mowy dziecka
 • Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje
 • Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
 • Ortodoncja z metodyką
 • Audiologia z metodyką
 • Foniatria – anatomia i patologia narządu mowy
 • Pedagogika specjalna z elementami psychiatrii dziecięcej
 • Metodyka ćwiczeń logopedycznych
 • Dyslalia z terapią
 • Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyce i terapii poszczególnych zaburzeń mowy.
 • Emisja głosu i dykcja
 • Metodyka pracy i warsztat logopedy
 • Terapia logopedyczna w praktyce
 • Fonetyka z metodyką
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna.
 • Neuropsychologia
 • Wczesna opieka logopedyczna
 • Afazja i dysfazja z metodyką
 • Dysglosja z metodyką
 • Dysartria z metodyką
 • Terapia logopedyczna w autyzmie i mutyzmie
 • Wykorzystanie logorytmiki w terapii afazji, autyzmu, MPD.
 • Terapia zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży
 • Terapia logopedyczna w praktyce
 • Zaburzenia płynności mówienia – jąkanie, giełkot.
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna.
 • Kultura żywego słowa.
 • Metodyka logopedii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Surdologopedia z metodyką
 • Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu
 • Komputer w pracy logopedy
 • Wykorzystanie logorytmiki w terapii jąkania, zaburzeń słuchu, zaburzeń mowy osób z niepełnosprawnoscią intelektualną
 • Terapia logopedyczna w praktyce
 • Praktyka

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH