Gastronomia, hotelarstwo, turystyka (dla nauczycieli)

Cel

Podyplomowe studia „Gastronomia, hotelarstwo, turystyka” dla nauczycieli przygotowują do nauczania przedmiotów zawodowych z zakresu gastronomii, hotelarstwa i turystyki.  Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).

 

Adresaci

Studia są skierowane do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne. Ukończenie studiów podyplomowych daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
Słuchacze uzyskują również dodatkowe uprawnienia:

 • Kierownik wycieczek szkolnych,
 • Kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży.

Plan studiów

 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Organizacja żywienia
 • Wyposażenie i urządzanie zakładów gastronomicznych
 • Hotelarstwo
 • Informatyka w działalności usługowej
 • Prawo w działalności usługowej
 • Zarzadzanie jakością w usługach
 • Ochrona środowiska
 • Rola pilota i przewodnika w realizacji imprezy turystycznej
 • Marketing usług
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstwa turystycznego
 • Obsługa klienta
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy pracy z dziećmi i młodzieżą w turystyce
 • Metodyka przedmiotów zawodowych
 • Praktyka zawodowa
 

Opinie słuchaczy i absolwentów

Wysoki poziom profesjonalizmu. Pomoc dydaktyczna. Chęć współpracy ze słuchaczami. Przedmioty adekwatne do kierunku.

Magdalena Laskowska

 
Miła, przyjazna atmosfera podczas studiów. Wysoki poziom merytoryczny. Doskonali wykładowcy.

Monika Dudek

 
Studia pozwoliły mi poszerzyć wiedzę w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki co jest związane z wykonywaną pracą. Wykładowcy merytorycznie bardzo dobrze przygotowani w większości pasjonaci przedmiotu. Organizacja sprawna, kontakt ze studentami dobry. Bardzo serdeczna atmosfera podczas studiów.

Roman Kurda

 
Studia dobrze zorganizowane, świetna komunikacja z CSP w wymianie informacji oraz załatwianiu formalności. Wysoki poziom profesjonalizmu prowadzących.

Elżbieta Głodowska

 
Miła i profesjonalna obsługa CSP. Studia przebiegły w milej i przyjaznej atmosferze z wykładowcami Poziom studiów bardzo wysoki.
 

Monika Kozak

“Zajęcia w większości mają formę praktyczną, realizowane zadania są związane z wymaganiami egzaminacyjnymi potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe, nauczyciele realizujacy ten kierunek mają na celu przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych”
“Ciekawe wykłady, mnóstwo ciekawostek przydatnych w pracy”
 
“Wykorzystam zdobytą wiedzę w swojej pracy. Zdobyte materiały ułatwią mi pracę na ćwiczeniach.”
  
“Prowadzący w bardzo interesujący sposób organizują zajęcia, materiały dydaktyczne bardzo ciekawe, byli bardzo życzliwi i mili”.
 
 
 

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 2 semestry (294 godziny) w tym:
 • zajęcia w siedzibie uczelni: 170
 • projekty (konsultacje online): 36
 • zajęcia online: 28
 • praktyka: 60

Opłata za semestr studiów: 1 800 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)
Opiekun merytoryczny kierunku:
Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top