Diagnoza, terapia pedagogiczna i rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych

Podstawowe informacje:

Czas trwania studiów: 3 semestry, 332 godziny (w tym 60 godzin praktyki).

Czesne: 1 500 zł. za semestr (raty miesięczne).

Około 50% zajęć realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze.


Kierunek wspierany merytorycznie przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie

Opiekun merytoryczny kierunku:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Rejestracja na studia:

kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij

Cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Diagnoza i terapia pedagogiczna dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi, do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Studia przygotowują również do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku Dz.U.2017.Poz.1591.

Adresaci studiów

Zajęcia na naszych studiach podyplomowych kierowane są do nauczycieli, wychowawców, nauczycieli świetlicy szkolnej, pedagogów i psychologów szkolnych, absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, oraz absolwentów innych kierunków niż pedagogika, posiadających przygotowanie pedagogiczne, którzy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą gotowi lub zobligowani do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży.

Plan studiów Diagnoza, terapia pedagogiczna

 • Komunikowanie się nauczyciela w procesie edukacyjnym
 • Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • Diagnoza i terapia rodziny
 • Diagnoza pedagogiczna, w tym Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia
 • Alternatywne metody pracy terapeutycznej: bajkoterapia, muzykoterapia, kreatywne myślenie, drama, biblioterapia, ćwiczenia relaksacyjne, praca z nieśmiałością
 • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna – aspekty prawne
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania – metodyka
 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki – metodyka
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Umiejętności nauczyciela do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne
 • Praca z dziećmi i młodzieżą w grupie: zasady i normy podstawowe, budowanie relacji społecznych
 • Warsztat umiejętności wychowawczych – rozwiązywanie konfliktów w tym praca z rodzicami
 • Praktyka

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH