Cel

Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu Biologia we wszystkich typach szkół. Program kierunku zawiera merytoryczne i metodyczne treści zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Adresat

Studia adresowane są do absolwentów studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych. Kierunek szczególnie polecamy nauczycielom będących absolwentami specjalności pokrewnych biologii  (np. przyroda, geografia, chemia, wychowanie fizyczne).

Plan studiów

 • Chemia organiczna w biologii
 • Biochemia
 • Cytobiologia z elementami histologii
 • Mikrobiologia ogólna z elementami parazytologii
 • Botanika ogólna z elementami systematyki
 • Zoologia ogólna z elementami systematyki
 • Fizjologia roślin
 • Fizjologia zwierząt
 • Metodyka nauczania biologii
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Genetyka ogólna z elementami biotechnologii
 • Podstawy ewolucjonizmu
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Praktyka

Opinie słuchaczy i absolwentów

Wspaniała atmosfera zajęć, życzliwi wykładowcy dla których wykładany przedmiot jest pasją.

Karolina Kędzior

Wszystkie zajęcia prowadzone były w sposób bardzo interesujący, przygotowane starannie pod względem merytorycznym i metodycznym. Przyjazna atmosfera sprzyjała procesowi uczenia się. Ciekawy sposób przedstawiania tematów zachęcał do dalszych, samodzielnych poszukiwań, rozwijał pasje.

Katarzyna Urban

Przyjazna atmosfera, wysoki poziom kształcenia, sympatyczni prowadzący, merytoryczne podejście do zajęć, ciekawa forma ćwiczeń.

Anna Sroka, Maria Zgłobicka

Bardzo sprawna organizacja studiów. Wykłady i zajęcia prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym. Wykładowcy bardzo dobrze przygotowani do zajęć. Miła i przyjazna atmosfera.

Agnieszka Hałucha

Bardzo polecam studia podyplomowe na WSIiZ. Bardzo dobra organizacja toku studiów, wysokie kompetencje wykładowców. Na każdych zajęciach widać było ogromne przygotowanie i pracę włożoną w prowadzenie ćwiczeń czy wykładów. Dobra baza lokalowa – mały problem z parkingiem.

Małgorzata Mendyk

Bardzo dobra organizacja studiów. Merytoryczne przygotowanie na wysokim poziomie. Wykładowcy kompetentni i bardzo mile nastawieni. Atmosfera bardzo miła. Konkretne informacje i kontakt z dziekanatem i opiekunem kierunku.

Dorota Wujek

Dodatkowe informacje:

Czas trwania studiów: 3 semestry (376 godzin) w tym: 38 godz. zajęć online 60 godz. praktyki
Opłata za semestr studiów: 1 300 zł (możliwość rozbicia na raty miesięczne)

Opiekun merytoryczny kierunku:


Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny: wypełnij
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

POZOSTAŁE KATEGORIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Top