Dofinansowanie do szkoleń i studiów podyplomowych przez zakład pracy

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 80% dofinansowania kosztu szkoleń i studiów podyplomowych dla swoich pracowników zajmujących stanowiska kierownicze lub przewidzianych do awansu. Dofinansowania obejmują rozwój kompetencji cyfrowych i udzielane są w ramach programu Akademia Menadżera MMŚP

Studia podyplomowe i szkolenia podlegające dofinansowaniu muszą wynikać z analizy potrzeb rozwojowych firmy w zakresie cyfryzacji oraz mieścić się w opisie kompetencji menedżerskich obejmujących m.in:

 • Zarządzanie transformacją cyfrową
 • Zarządzanie zmianą
 • Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
 • Marketing w gospodarce cyfrowej
 • Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
 • Bezpieczeństwo cyfrowe
 • Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
 • Zarządzanie zintegrowanymi danymi.
  • Sprawdź, które z oferowanych szkoleń i studiów zawartych w Bazie Usług Rozwojowych mogą być przydatne w rozwoju Twojej firmy.
   Szczegółowe informacje dotyczące zasad wsparcia dostępne są u OPERATORÓW przyjmujących wnioski o dofinansowanie

    Jak uzyskać dofinansowanie do studiów poprzez Bazę Usług Rozwojowych?

    Sprawdź czy wybrana przez Ciebie oferta Studiów podyplomowych jest na Liście?

    TAK

    Zaaplikuj do operatora obsługującego wybrany program

    NIE

    Skontaktuj się z nami

    Pomożemy!

    Pamiętaj, aby mieć zagwarantowane miejsce na studia musisz dostarczyć do CSP komplet wymaganych dokumentów. Data dostarczenia dokumentów decyduje o kolejności przyjęcia na studia.

    W 2022 roku pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę mogą uzyskać dofinansowanie do kursów, szkoleń i/lub studiów podyplomowych dla siebie lub swoich pracowników. Dofinansowanie dotyczy między innymi:

    • osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
    • osób podejmujących kształcenie w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (Barometrzawodów.)
    • osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
    • osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
    • osób pracujących w branży motoryzacyjnej
    • pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego
    • osób pracujących w firmach realizujących stosowanie nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych.

    Wysokość dofinansowania wynosi: 80% dla małych, średnich i dużych firm oraz 100% dla mikroprzedsiębiorstw. Szczegóły programu na: KFS

    Terminy naboru wniosków do KFS w województwie podkarpackim znajdziesz TUTAJ

    Trzy kroki, aby uzyskać dofinansowanie na kursy, szkolenia lub studia podyplomowe:

    Otrzymanie dofinansowania ze środków KFS uzależnione jest od decyzji poszczególnych Powiatowych Urzędów Pracy właściwych ze względu na siedzibę pracodawcy, albo miejsce prowadzenia działalności pracodawcy. Więcej informacji na stronach PUP.


    FINANSOWANIE KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

    Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielanego wsparcia udzielają Powiatowe Urzędy Pracy.


    Jesteś pracodawcą lub pracownikiem, skontaktuj się z nami:
    Marta Cisek-Babiarz  
    tel. 17 866 15 17, e-mail: mcisek@wsiz.edu.pl

    Bartłomiej Cieszyński
    Tel. 17 866 15 18, e-mail: bcieszynski@wsiz.edu.pl