Zintegrowane systemy zarządzania SAP ERP

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zarządzanie zintegrowane 16
 • Zintegrowany system zarządzania – wprowadzenia
 • System, organizacja, firma, przedsiębiorstwo
 • Obrazy organizacji
 • Modele biznesowe współczesnych organizacji
 • Wizje doskonałych organizacji
 • Problem wartości w zarządzaniu firmą
 • Człowiek a organizacja - humanizacja procesu pracy
 • Przedsiębiorstwo uczące się
Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP 16
 • Komputerowo zintegrowane zarządzanie:
 • Idea zarządzania zintegrowanego
 • System informacyjny a informatyczny
 • Zintegrowane systemy informatyczne (ZSI)
 • Ewolucja zintegrowanych systemów informatycznych ZSI
 • Klasy systemów MRP
 • Przeznaczenie i korzyści ZSI
 • Analiza i projektowanie systemów informatycznych:
 • Człowiek a komputer
 • Typologia biznesowych systemów informatycznych
 • Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji
 • Metodologiczne podstawy tworzenia systemów informatycznych
 • Planowanie systemów informatycznych
 • Sieci komputerowe a dylematy współczesnych organizacji
 • Metodyka wdrożenia ZSI:
 • „Wdrożenie”, „metoda” – przegląd definicji
 • Opis metod wdrożeniowych – platforma mySAP.com
 • Analiza kluczowych problemów wdrożeniowych oraz ocena stosowanych metodyk przez polskie przedsiębiorstwa
 • Koncepcja szkoleniowo-diagnostyczna „Przedsiębiorstwo przed wdrożeniem” – w zarysie
 • Zarządzanie jakością projektu ERP:
 • Jakość – przegląd definicji
 • Jakość jako filozofia zarządzania
 • Jakość jako zgodność z wzorcem
 • Przegląd metod zarządzania przez jakość (ZPJ)
 • Kryterium efektywności wdrożenia
 • Metoda ABCD (Oliver Wight)
 • Użyteczne metody i techniki ZJ
 • Zarządzanie jakością według Q-ERP
 • Zarządzanie ryzykiem projektu ERP:
 • Ryzyko a zarządzanie
 • Źródła ryzyka
 • Metody i techniki zarządzania ryzykiem
 • Metodyka zarządzania ryzykiem w realizacji projektu ERP
 • Studium przypadku
SAP HANA - przegląd 16
 • SAP AG - wizytówka firma, pozycja na rynku
 • Idea łańcucha logistycznego
 • Inicjatywy internetowe SAP
 • Metodyka wdrożenia systemy SAP Activate
 • Zarządzania procesami w SAP
 • Transformacja ERP do S/4HANA
Wprowadzenie do administracji systemem SAP ERP 16
 • Platforma SAP Business Suite:
 • Przedstawienie architektury Business Framework
 • Architektura klient / serwer
 • System transportowy – wprowadzenie
 • Polityka bezpieczeństwa - wprowadzenie,
 • Koncepcja wspomagania systemu ze strony SAP AG
 • Urządzenia wyjściowe:
 • Definiowanie urządzeń, sposoby wydruku
 • Projektowanie formularzy i programów drukujących
 • Komunikacja z innymi systemami (wymiana danych) – wprowadzenie
SAP w praktyce 32
 • SAP Business Intelligence (BI)
 • SAP Business One (ERP dla MŚP)
 • SAP Project System (PS).
 • Temat do wyboru przez słuchaczy
MM - gospodarka materiałowa 16
 • Struktura organizacyjna oraz sposób organizacji danych podstawowych w module MM:
 • Odwzorowanie przedsiębiorstwa w SAP ERP
 • Obsługa danych podstawowych materiałów i dostawców w systemie
 • Procesy zakupu materiałów magazynowanych oraz bezpośrednio do zużycia:
 • Etapy procesu zakupu
 • Rodzaje wyceny materiałów magazynowych
 • Obiekty dekretacji przy zakupach bezpośrednio do zużycia
 • Interpretacja automatycznie tworzonych dokumentów księgowych i controllingowych
 • Wprowadzanie faktur od dostawców
 • Porównanie obu sposobów nabycia
 • Monitorowanie statusu zamówień
 • Wykorzystanie umów ramowych i danych stałych w zaopatrzeniu:
 • Umowy terminarzowe oraz kontrakty
 • Listy źródeł
 • Kontyngenty
 • Rekordy informacyjne zaopatrzenia
 • Rejestracja podstawowych operacji magazynowych:
 • Koncepcja ruchów materiałowych
 • Statusy zapasów magazynowych
 • Przyjęcia materiałów
 • Wydania (planowane i nieplanowane)
 • Przesunięcia oraz przeksięgowania zapasów magazynowych
 • Zarządzanie partiami materiału
 • Obsługa zapasów specjalnych:
 • Konsygnacja dostawcy
 • Materiał z rurociągu
 • Podwykonawstwo
 • Raportowanie:
 • Zestawienia standardowe aplikacji oraz wykorzystanie systemów informacji logistycznej
 • Realizacja procesu zakupu w SAP ERP:
 • Ćwiczenia obejmują podstawowy zakres funkcji systemu wspomagających proces zaopatrzenia z wykorzystaniem uprzednio wprowadzonych danych
PP - Planowanie i zarządzanie produkcją 16
 • Struktura organizacyjna oraz sposób organizacji danych podstawowych w module PP:
 • Odwzorowanie przedsiębiorstwa w SAP ERP
 • Obsługa danych podstawowych materiałów i danych podstawowych produkcji w systemie
 • Proces planowania produkcji:
 • Etapy procesu planowania
 • Rodzaje planowania
 • Planowanie potrzeb
 • Przebieg MRP
 • Analiza danych
 • Raporty
 • Proces realizacji produkcji:
 • Tworzenie zlecenia produkcyjnego
 • Przetwarzanie zlecenia produkcyjnego
 • Rozliczenie zlecenia produkcyjnego
 • Proces realizacji produkcji seryjnej:
 • Rozszerzenie danych podstawowych
 • Tworzenie zlecenia seryjnego
 • Rozliczenie zlecenia seryjnego
 • Analizy
 • Raporty
 • Przegląd zapasów:
 • Różne statusy zapasów
 • Przeksięgowanie do zapasów kontroli jakości
 • Raportowanie – system informacyjny produkcji
 • Realizacja prostego procesu planowania, produkcji i jej rozliczenia w SAP ERP
 • Ćwiczenia obejmują podstawowy zakres funkcji systemu wspomagających proces planowania i zarządzania produkcją
SD - sprzedaż i dystrybucja 16
 • Struktura organizacyjna Sprzedaży i Dystrybucji (SD):
 • Dział sprzedaży
 • Kanał dystrybucji
 • Dziedzina
 • Obszary zbytu
 • Odwzorowanie przedsiębiorstwa w SAP ERP
 • Obsługa danych podstawowych materiałów
 • Obsługa danych podstawowych klientów,
 • Standardowy proces sprzedaży:
 • Zlecenie sprzedaży – Dostawa – Faktura
 • Struktura dokumentów
 • Funkcje poszczególnych dokumentów
 • Obieg dokumentów
 • Procedura ustalania cen, cenniki, upusty, narzuty
 • Proces sprzedaży kontraktowej (Kontrakt, Umowa terminarzowa)
 • Oferty i zapytania ofertowe, Propozycje produktów, Listy/wykluczenia,
 • Przypisania Klient-Towar
 • Raporty i statystyki sprzedaży
FI - rachunkowość finansowa 16
 • Rachunkowości finansowa w SAP ERP:
 • Miejsce rachunkowości finansowej w systemie i jej powiązanie z innymi modułami
 • Pojęcie jednostki gospodarczej i działu gospodarczego (odwzorowanie przedsiębiorstwa, kilku przedsiębiorstw oraz struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa),
 • Plan kont (rodzaje planów kont i ich praktyczne wykorzystanie, przykładowy układ planu kont),
 • Struktura ksiąg rachunkowych i wzajemne ich powiązanie
 • Dane podstawowe i księgowania:
 • Rodzaje danych podstawowych w modułach rachunkowości (konto w Księdze Głównej, dane podstawowe dostawcy i odbiorcy)
 • Tworzenie danych podstawowych
 • Dokument księgowy w SAP ERP (rodzaje dokumentów i ich struktura)
 • Księgowanie podstawowych dokumentów finansowych: polecenie księgowania, faktura dostawcy i faktura odbiorcy
 • Wyświetlanie podstawowych informacji na kontach:
 • Wyświetlanie pojedynczych dokumentów księgowych
 • Wyświetlanie sald konta
 • Wyświetlanie pozycji na koncie (kryteria selekcji, warianty wyświetlania, sortowanie, filtrowanie, sumy pośrednie, eksport danych do arkusza MS Excel)
 • Integracje modułu rachunkowości z innymi modułami systemu:
 • Integracja z modułem SD - przykłady faktur sprzedaży
 • Integracja z modułem MM - przykłady księgowania przyjęć i wydań materiałów oraz faktur materiałowych
 • Integracja z modułem CO - przykłady księgowania dokumentów kosztowych
 • Integracja z modułem FI-AA - przykłady księgowania przyjęć materiałów
 • Procedury automatyczne (wybrane):
 • Rola procedur automatycznych w SAP ERP i ich przykłady,
 • Automatyczne płatności (przeznaczenie programu automatycznych płatności wymagania systemu, realizacja płatności),
 • Monitowanie (cel monitowania, wymagane ustawienia systemu w celu monitowania, przygotowanie i wysłanie
CO - rachunkowość zarządcza 16
 • Wykorzystanie controllingu w systemie SAP ERP
 • Obiekty wykorzystywane w controllingu - obsługa danych podstawowych
 • Transakcje danych rzeczywistych
 • Planowanie kosztów i przychodów
Projekt wdrożenia SAP ERP 48
 • Symulacja projektu wdrożenia SAP ERP na wybranym przykładzie
 • Obejmuje wszystkie fazy wdrożenia zgodnie z metodyką ASAP
 • Obejmuje opracowanie: karty projektu; koncepcji biznesowej, wykonanie kustomizacji testowanie, instrukcji stanowiskowych i przygotowanie organizacji do startu produktywnego
 • Prace projektowe będą realizowane z podziałem na zespoły wdrożeniowe
Razem 224