Zarządzanie zasobami ludzkimi

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa 16
 • formy i funkcje komunikacji interpersonalnej
 • komunikacja interpersonalna w miejscu pracy
 • identyfikacja i przezwyciężanie barier komunikacyjnych
 • budowanie efektywnych zespołów
 • role zespołowe i skuteczność pracy zespołowej
Zadanie i obowiązki działu HR 12
 • procesy i projekty HR w oparciu o cykl życia pracownika w organizacji
 • badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników
 • pozafinansowe motywowanie pracowników
 • cele strategiczne organizacji a ZZL
 • zadania i uprawnienia HR Business Partner we współczesnych organizacjach
 • od specjalisty do kompetentnego HR BP - możliwości rozwoju w obszarze
Employer Branding 8
 • efektywne budowanie wizerunku pracodawcy
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • przygotowanie i realizacja programów stażowych i praktyk
 • realizacja procesu adaptacji nowych pracowników
 • nowe trendy w EB czyli jak się wyróżnić i osiągnąć cele
Rekrutacja i Selekcja 16
 • cykl procesu rekrutacji
 • standardy i trendy w rekrutacji
 • narzędzia selekcji kandydatów
 • technologie wspierające rekrutację
Zarządzanie zmianą 16
 • teorie i praktyka zarządzania zmianą
 • motywowanie do zmiany pracownika
 • wprowadzanie zmian w organizacjach
 • motywacja do zmiany - wykorzystywanie motywacji wewnętrznej i zewnętrznej w zarządzaniu zespołami ludzkimi
Etyka zawodowa, wielokulturowość, mobbing 12
 • główne koncepcje etyczne
 • etyka zawodowa versus moralność człowieka
 • problemy etyczne w wielokulturowych zespołach
 • kształtowanie polityki antymobbingowej w organizacji
Prawne aspekty zarządzania personelem 12
 • źródła prawa pracy, rodzaje umów o pracę
 • prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia
 • roszczenia pracownicze, rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy
 • wynagrodzenie za pracę, świadectwo pracy
 • zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, zwolnienia grupowe
 • czas pracy - urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy kobiet i młodocianych
Outplacement w praktyce 8
 • konsekwencje zwolnień grupowych
 • wsparcie dla zwalnianych pracowników
 • elementy outplacementu
 • outplacement grupowy i indywidualny
Współczesny menedżer organizacji 20
 • istota funkcji menedżera w realizacji podstawowych etapów procesu kadrowego
 • znaczenia roli lidera/menedżera organizacji/zespołu pracowniczego
 • strategie zarządzania zespołem
 • techniki motywowania zespołu pracowniczego
 • narzędzia kierowania zespołem pracowniczym
 • Lean management w dziale HR
 • etykieta w biznesie
 • pierwsze wrażenie - zasady towarzyszące przedstawianiu się i powitaniom
 • powitania w różnych krajach, wymiana wizytówek
 • dress code - "jak cię widzą tak cię piszą"
 • zachowanie przy stole (standing party oraz tradycyjne "biesiadowanie" przy stole)
Rozwój personelu i system oceny 20
 • motywacja i planowanie kariery
 • Talenty a Sukcesorzy w organizacji
 • narzędzia i metody realizacji oceny okresowej
 • efektywne wykorzystanie wyników ocen okresowych
 • identyfikacja potrzeb szkoleniowych w organizacji
 • ewaluacja szkoleń - narzędzia i metody
 • zadania trenera wewnętrznego w organizacji
Coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi 16
 • określanie stref komfortu i dyskomfortu
 • wspomaganie odporności na porażki
 • umiejętność aktywnego empatycznego słuchania
 • umiejętność zadawania pytań coachingowych
 • schematy zadawania pytań
 • feedback i jego rola w pracy zespołowej
 • prowadzenie feedbacku coachingowego
Psychologia pracy i organizacji 8
 • postawy wobec pracy: zadowolenie i zaangażowanie
 • praca emocjonalna
 • zachowania prospołeczne i kooperacja w pracy
 • patologie w pracy: wypalenie zawodowe, mobbing, pracoholizm, uzależnienia, stres
 • zjawisko „życia bez pracy”
Umiejętność prezentacji 8
 • praca z mikrofonami
 • ruch sceniczny
 • przygotowanie i realizacja wystąpienia
 • style prezentacji
 • panowanie nad stresem
Gra decyzyjna 8
 • otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa – założenia i dane
 • określenie celów i strategii działania przedsiębiorstwa
 • podejmowanie decyzji operacyjnych związanych z wejściem przedsiębiorstwa na rynek
 • analiza wyników i korekta działań rynkowych przedsiębiorstwa
 • rozwój i udoskonalenie strategii biznesowej przedsiębiorstwa
 • analiza wyników końcowych przedsiębiorstw
Razem 180