Zarządzanie zasobami ludzkimi

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Komunikacja interpersonalna i praca zespołowa 20
 • Budowanie skutecznych zespołów i rola komunikacji międzyludzkiej w miejscu pracy. 
 • Identyfikacja i przezwyciężanie barier komunikacyjnych w dążeniu do efektywności zespołowej.
HR Business Partner 4
 • Przedstawienie roli HR Business Partnera we współczesnych organizacjach od specjalisty/eksperta do kierownika modelującego funkcje HR w firmie.
Employer Branding 8
 • Budowanie wizerunku pracodawcy zewnątrz i wewnątrz firmy, wyróżnianie organizacji na rynku, wprowadzanie i adaptacja nowych pracowników w organizacji.
Rekrutacja i Selekcja 16
 • Cykl procesu rekrutacji, wdrażanie wskaźników jakościowych (KPI i SLA), narzędzia selekcji kandydatów, technologie wspierające rekrutację
Zarządzanie zmianą 16
 • Przystosowanie organizacji do zmieniających się warunków biznesowych.
 • Zarządzanie zmianą w relacjach menedżer – zespół i menedżer – indywidualny pracownik.
Etyka zawodowa, wielokulturowość, mobbing 12 Rola etyki i kultury firmy w tworzeniu stabilnego zespołu pracowniczego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów międzynarodowych.
Prawne aspekty zarządzania personelem 12
 • Zadania, obowiązki i uprawnienia dyrektora HR wynikające z obowiązujących uregulowań prawnych. 
Systemy szkoleń 8
 • Szkolenia w rozwoju zespołu, od analizy potrzeb i planowania budżetu poprzez prawidłową realizację, aż do oceny efektywności szkoleń.
Współczesny menedżer organizacji 24
 • Rola menedżera w tworzeniu zasobów ludzkich. Strategia, planowanie i efektywna organizacja zasobów kadrowych.
 • Narzędzia kierowania zespołem z wykorzystaniem Lean Management w HR.
Etykieta w biznesie 8
 • Tworzenie pierwszego wrażenia, dress code, zachowania i zwyczaje w sytuacjach biznesowych w Polsce i za granicą.
Rozwój personelu i system oceny 20
 • Planowanie kariery, systemy oceniania i ich wykorzystanie, sposoby motywowania, zarządzanie sukcesją w firmie.
 • Wartościowanie stanowisk i raporty płacowe.
Coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi 16
 • Nowe trendy w zarządzaniu ludźmi. Coaching i mentoring jako przykłady wzbogacania warsztatu zarządzającego.
Umiejętność prezentacji 8
 • Planowanie i przygotowanie wystąpień publicznych, wykorzystanie multimediów w prezentacjach.
Gra decyzyjna 8
 • Praktyczne podejmowanie decyzji operacyjnych w obrębie zasobów osobowych firmy zgodnie z jej strategią.
Razem 180