Zarządzanie w ochronie zdrowia

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy prawne działalności leczniczej w Polsce 16
 • Źródła prawa w ochronie zdrowia.
 • Pojęcie i rodzaje działalności leczniczej.
 • Podmioty wykonujące działalność leczniczą (PWDL) - rodzaje i charakterystyka.
 • Ustawowe warunki utworzenia i prowadzenia podmiotu leczniczego.
 • Ustawowe fundamentalne obowiązki PWDL.
 • Prawa pacjenta w PWDL.
Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia 8
 • Pojęcie jakości.
 • Jakość w ochronie zdrowia i jej mierniki.
 • Systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia.
 • Centrum Monitorowania Jakości.
 • Standardy akredytacyjne CMJ.
 • Skutki akredytacji oraz ISO dla podmiotów leczniczych.
System ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce 8
 • Modele systemów ochrony zdrowia w Europie.
 • Charakterystyka ubezpieczeniowego modelu ochrony zdrowia.
 • Publiczne ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Instytucja i zasady ubezpieczenia.
 • Status ubezpieczonego i zakres świadczeń gwarantowanych.
Techniki menedżerskie 8
 • Procesy poznawcze i zarządzanie nimi w kontekście zarządzania ludźmi i organizacją
 • Motywacja pracownika
 • Techniki wprowadzania trwałych zmian na poziomie organizacji
 • Techniki wprowadzania zmian na poziomie pracownika
Elementy psychologii w zarządzaniu 8
 • Konflikt na różnych stopniach organizacji
 • Zarządzanie sobą w konflikcie
 • Specyfika sytuacji trudnych w kontakcie z klientem/pacjentem oraz sposoby na ich minimalizowanie (zbiór dobrych praktyk).
 • Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy menedżera
Zarządzanie procesami personalnymi 8
 • Umiejętności, predyspozycje, role lidera/menedżera podmiotu leczniczego.
 • Zarządzanie personelem podmiotu leczniczego – cz.1: rekrutacja, selekcja, adaptacja, wynagradzanie, motywacja i motywowanie.
 • Zarządzanie personelem podmiotu leczniczego – cz.2: doskonalenie zawodowe, ścieżka kariery, ocena pracownicza.
 • Budowanie zespołu, role zespołowe i skuteczność pracy zespołowej w podmiotach leczniczych.
 • Komunikacja interpersonalna (istota, uczestnicy, formy), identyfikacja barier komunikacyjnych i metody ich przezwyciężania.
Odpowiedzialność prawna w ochronie zdrowia 8
 • Pojęcie i rodzaje odpowiedzialności prawnej.
 • Odpowiedzialność cywilna (przesłanki, rodzaje, naprawienie szkody, ubezpieczenie).
 • Odpowiedzialność zawodowa personelu medycznego (przesłanki, tryb orzekania, skutki).
 • Odpowiedzialność pracownicza personelu medycznego.
 • Odpowiedzialność karna (podstawowe pojęcia, kary i środki karne, analiza typowych przestępstw związanych ze zdrowiem i życiem pacjenta).
Prawo pracy i jego kontrola w podmiotach leczniczych 8
 • Pojęcia: pracownik, pracodawca, stosunek pracy. Źródła prawa pracy w podmiotach leczniczych.
 • Nawiązanie stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę.
 • Czas pracy w podmiotach leczniczych. Sposoby rozwiązania stosunku pracy.
 • Zatrudnienie typu niepracowniczego (umowy cywilne), a zatrudnienie typu pracowniczego.
 • Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp.
 • Problematyka zranień ostrymi narzędziami (ekspozycja zawodowa).
 • Naruszanie praw pracownika. Rola Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Przebieg kontroli PIP.
Podstawy organizacji i zarządzania 12
 • Podstawowe pojęcia w nauce organizacji i zarządzania.
 • Charakterystyka funkcji procesu zarządzania.
 • Wybrane aspekty zarządzania strategicznego.
 • Rola i znaczenia procesów informacyjno-decyzyjnych w zarządzaniu.
 • Struktura organizacyjna.
 • Współczesne koncepcje i techniki zarządzania organizacją ochrony zdrowia.
Działalność lecznicza jako działalność gospodarcza 8
 • Pojęcie i rodzaje działalności gospodarczej. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców. Rejestracja działalności gospodarczej.
 • Pojęcie i rodzaje spółek. Źródła prawa w zakresie spółek handlowych.
 • Charakterystyka spółki jawnej.
 • Charakterystyka spółki partnerskiej.
 • Charakterystyka spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zawody medyczne 8
 • Zakres czynności i standardy prawne wykonywania zawodu lekarza.
 • Zakres czynności i standardy prawne wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • Zakres czynności i standardy prawne wykonywania zawodu fizjoterapeuty.
 • Formy zatrudniania personelu medycznego.
Marketing usług zdrowotnych i public relations w ochronie zdrowia 16
 • Pojęcie i rodzaje marketingu.
 • Zastosowanie marketingu w ochronie zdrowia. Cechy usługi medycznej.
 • Strategie marketingowe.
 • Marketing mix.
 • Marketing internetowy.
 • Prawne ograniczenia reklamy działalności leczniczej.
 • Pojęcie i funkcje public relations. Zasadność i dopuszczalność PR w ochronie zdrowia. Wizerunek podmiotu leczniczego.
 • Charakterystyka wybranych rodzajów i instrumentów public relations (m.in. internal PR, media relations, crisis management).
Mediacje i negocjacje w ochronie zdrowia 12
 • Instytucja mediacji jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporu.
 • Sfery i cele mediacji w ochronie zdrowia.
 • Podstawy prawne mediacji w sporach zbiorowych oraz indywidualnych ze stosunku pracy.
 • Podstawy prawne mediacji sądowych w postępowaniu cywilnym przeciwko podmiotom leczniczym i personelowi medycznemu.
 • Osoba mediatora. Techniki mediacji.
 • Etapy i efekty mediacji. Ugoda.
 • Struktura procesu negocjacyjnego, style i strategie negocjacyjne.
Zarządzenie finansami i rachunkowość w podmiotach leczniczych 20
 • Podstawy prawne w zakresie rachunkowości.
 • Obowiązki kierownika podmiotu leczniczego w zakresie rachunkowości.
 • Zobowiązania podatkowe i pozostałe obciążenia finansowe podmiotów leczniczych.
 • Majątek podmiotu leczniczego.
 • Przychody w podmiotach leczniczych.
 • Koszty w podmiotach leczniczych.
 • Sprawozdawczość finansowa.
 • Analiza ekonomiczna.
 • Analiza przepływu środków finansowych w systemie ochrony zdrowia.
 • Koszt pacjenta w szpitalu.
 • Analiza poziomu i rodzaju pozyskiwanych środków na ochronę zdrowia.
 • Źródła finansowanie podmiotów leczniczych.
 • Finansowanie wybranych rodzajów świadczeń zdrowotnych przez NFZ.
Gra kierownicza 12
 • Podejmowanie decyzji związanych z organizacją i zarządzaniem podmiotem leczniczym (w tym – zakładanie nowych oddziałów, wyposażanie w sprzęt, zatrudnianie personelu, zakładanie lokaty, pobieranie kredytów wedle potrzeb).
 • Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności.
 • Przewidywania rozwoju sytuacji rynkowej.
 • Planowanie strategiczne.
 • Zarządzanie personelem podmiotu leczniczego.
 • Rentowność przedsiębiorstwa.
 • Satysfakcja pacjentów.
 • Satysfakcja pracowników.
Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 12
 • Podstawy prawne zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ.
 • Przedmiot umowy z NFZ.
 • Przygotowanie oferty.
 • Przebieg procedury konkursowej.
 • Zawarcie umowy oraz rodzaje płatności.
 • Warunki realizacji umowy i ich kontrola przez NFZ.
Wybrane problemy zarządzania w podmiotach leczniczych 8
 • Sfery zarządzania w podmiotach leczniczych.
 • Ograniczenia prawne i ekonomiczne w zarządzaniu podmiotem leczniczym.
 • Przedstawienie i analiza aktualnych problemów występujących w praktyce zarządzania podmiotem leczniczym.
 • Wizyta studyjna (zasoby rzeczowe, organizacja udzielania świadczeń, zarządzanie prawami pacjentów).
Razem 180