Zarządzanie projektami

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Wstęp do zarządzania projektami 8
 • Podstawowe pojęcia: projekt i zarządzanie projektami,
 • Cykl życia projektów,
 • Główne procesy w ramach zarządzania projektami,
 • Międzynarodowe standardy zarządzania projektami (IPMA, PMI, PRINCE2, PCM),
 • Ścieżka kariery project managera - systemy certyfikacji
Źródła finansowania projektów, w tym fundusze unijne 8
 • Modele finansowania projektów,
 • Możliwości dotacyjne w ramach europejskiego funduszu rozwoju regionalnego i europejskiego funduszu społecznego,
 • Kwalifikowalność wydatków, kontrola i audyt w projektach finansowanych ze środków unijnych
Definiowanie projektu, interesariusze 12
 • Działania w fazie definiowania projektu,
 • Formułowanie celów projektu w różnych horyzontach czasowych,
 • Analiza interesariuszy w projekcie,
 • Wykorzystanie podejścia opartego na Design Thinking w definiowaniu projektów
Dojrzałość projektowa organizacji 8
 • Dojrzałość projektowa i jej poziomy,
 • Modele dojrzałości projektowej organizacji,
 • Podejście systemowe w zarządzaniu projektami – projekt w organizacji,
 • Wdrażanie zarządzania projektami w organizacji
Analiza finansowa i ekonomiczna projektu 16
 • Ocena opłacalności projektu,
 • Finansowe elementy budowy modelu projektu,
 • Budżet przychodów i kosztów, źródła finansowania projektów,
 • Narzędzia oceny efektywności finansowej (analiza strumieni korzyści i nakładów; wartość bieżąca netto -NPV;
  wewnętrzna stopa zwrotu - IRR),
 • Plan realizacji projektu i analiza finansowa, analiza opłacalności.
Planowanie projektu 32
 • Tworzenie dokumentów projektu – karta projektu,
 • Definiowanie działań oraz tworzenie struktury podziału prac (WBS),
 • Tworzenie i zarządzanie harmonogramem projektu i kolejnością działań,
 • Planowanie projektu z wykorzystaniem metody ścieżki krytycznej,
 • Formy prezentacji harmonogramu projektu,
 • Zarządzanie zasobami w projekcie.
Przywództwo i motywowanie 8
 • Kierownik, lider, przywódca,
 • Asertywność w pracy kierownika zespołu,
 • Podejmowanie decyzji,
 • Motywowanie zespołu
 • Zarządzanie konfliktem.
Aspekty prawne realizacji projektów 4
 • Umowy w projektach: negocjowanie i zawieranie,
 • Zarządzanie umowami z dostawcami,
 • Zarządzanie roszczeniami,
 • Zarządzanie dokumentacją projektu.
Zarządzanie ryzykiem 8
 • Pojęcie ryzyka w projektach,
 • Rodzaje ryzyka,
 • Metody szacowania ryzyka,
 • Strategie zarządzania ryzykiem.
Metodyki zwinne - wprowadzenie 16
 • Najlepsze praktyki manifestu Agile,
 • Porównanie metodyk „tradycyjnych” i zwinnych,
 • Narzędzia metodyk zwinnych.
Monitorowanie projektu i zarządzanie zmianą 16
 • Ocena zaawansowania projektu (wskaźniki, kamienie milowe),
 • Metoda Earned Value (zasady stosowania, obliczanie i interpretacja wskaźników oraz miar wykonania),
 • Zarządzanie zmianą w projekcie.
Raportowanie i prezentacja danych 8
 • Przygotowanie danych do analizy i wykresów,
 • Tworzenie wykresów i wykorzystanie elementów grafiki w prezentacji danych,
 • Inne techniki graficznego prezentowania danych,
 • Dashboarding – raportowanie na potrzeby podejmowania decyzji.
Techniki pracy zespołowej 16
 • Zespół projektowy, jego budowa i role w zespole,
 • Przygotowanie i prowadzenie spotkań zespołu projektowego,
 • Wykorzystywanie metod wizualizacji,
 • Techniki komunikacji w trakcie spotkań i prezentacji,
 • Kreatywne generowanie rozwiązań w zarządzaniu projektami
Zarządzanie jakością w projekcie 8
 • Pojęcie zarządzania jakością,
 • Warunki zapewnienia jakości w projekcie,
 • Warsztat – jakość w projekcie.
Systemy informatyczne w projektach – wstęp do MS Project 16
 • Rola i znacznie systemów IT w projektach,
 • Praktyczne wykorzystanie systemów IT w planowaniu i monitorowaniu postępu pracy w projektach.
Gra symulacyjna z zarządzania projektami 8
 • Symulacja planowania i realizacji projektu z wykorzystaniem dedykowanej gry planszowej lub gry on-line
SUMA 192