Zarządzanie projektami IT

Analiza i modelowanie biznesowe 16
 • Metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w analizie biznesowej.
 • Identyfikacja potrzeb biznesowych i analiza wymagań wobec systemów informatycznych.
 • Tworzenia modeli biznesowych za pomocą języków wizualnych (UML, BPMN)
 • Wykorzystanie utworzonych modeli biznesowych w procesie wytwórczym systemów informatycznych
Zwinne i klasyczne metody zarządzania projektami i produktami 20
 • Modele procesu produkcji oprogramowania
 • Cykl życia procesu produkcji oprogramowania
 • Projekt i produkt - podobieństwa i różnice
 • Zarządzanie wymaganiami produktów IT
 • Budowa zespołu projektowego
 • Role i odpowiedzialność w zespole projektowym (macierz RACI)
 • Zwinne metody tworzenia oprogramowania (Manifest Zwinnego Tworzenia Oprogramowania, Lean Software Development, Kanban, Extreme Programming, Scrum)
 • Szacowanie oprogramowania w metodach Agile
 • Ustalanie priorytetów i planowanie w metodach Agile
Myślenie projektowe (Design Thinking) 16
 • Analityczne i kreatywne procesy myślowe. Narzędzia przydatne w myśleniu projektowym.
 • Wprowadzenie do metody myślenia projektowego (Design Thinking)
 • Zrozumienie potrzeb użytkownika (empatyzacja)
 • Definicja problemu
 • Tworzenie pomysłu i wybór najlepszego rozwiązania
 • Budowanie prototypu, tworzenie scenariusza testowego
 • Testowanie i wdrożenie
Zarządzanie bezpieczeństwem i poziomem usług informatycznych 16
 • Zagadnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych, budowy i wdrażania prawidłowej polityki bezpieczeństwa
 • Zagrożenia powstające w wyniku gromadzenia i przesyłania danych w formie elektronicznej
 • Zarządzanie dostępem do danych i przepływem informacji
 • Eliminowanie skutków oraz profilaktyka zagrożeń zewnętrznych polegających na nieuprawnionym dostępie do danych lub
 • ich zniszczeniu
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom fizycznym utraty danych w wyniku kradzieży lub awarii sprzętu
 • Zasady działania infrastruktury klucza publicznego, podpis elektroniczny, różne protokoły szyfrujące
 • Zagadnienie utrzymania ustalonego między klientem a usługodawcą poziomu jakości usług SLA (ang. Service Level Agreement) poprzez cały cykl trwania usługi
Agile PM Foundation 16
 • Czym jest Zwinne Zarządzanie Projektem?
 • Filozofia, Pryncypia i Zmienne Projektowe
 • Przygotowanie do odniesienia sukcesu
 • Proces DSDM
 • Ludzie - Role i obowiązki DSDM
 • Produkty DSDM
 • Kluczowe praktyki – stosowanie priorytetów i timeboxów
 • Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu
 • Inne praktyki
Aspekty prawne kontraktów IT i ochrona danych osobowych 8
 • Zasady ogólne i wady prawne umów
 • Prawne aspekty ochrony danych osobowych, prawo do prywatności
 • Regulacje międzynarodowe, europejskie i krajowe w ochronie danych osobowych
Zbieranie wymagań i zarządzanie komunikacją w projektach IT 8
 • Strategia firmy podstawą do podejmowania właściwych decyzji w cyfryzacji procesów
 • Określanie efektów i celów biznesowych
 • Zarządzanie aktywnością pracowników/klientów poprzez programy informatyczne
 • Klasy i analiza użytkowników
 • Określanie wymagań
 • Priorytetyzacja wymagań
Agile PM Practitioner 16
 • Role i obowiązki z punktu widzenia Kierownika Projektu
 • Zwinne Zarządzanie Projektem – przez cały cykl życia
 • Efektywne wykorzystanie produktów zarządczych
 • Terminowa dostawa – łączenie techniki priorytetyzacji MoSCoW i Timeboxingu
 • Ludzie , zespoły, interakcje
 • Wymagania i Historyjki Użytkownika
 • Szacowanie – jak i kiedy?
 • Planowanie projektu przez cały cykl życia
 • Jakość – nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie metodyki Agile do projektu
Scrum Master PSM I 16
 • Co to jest Agile
 • Wprowadzenie do Scrum
 • Zespół Scrum
 • Artefakty Scrum
 • Wydarzenia w Scrum
 • Reguły Scrum
JIRA Software - narzędzia zarządzania projektami IT 16
 • Podstawy obsługi programu
 • Zarządzanie zadaniami
 • Zarządzanie wymaganiami i przypadkami testowymi
 • Śledzenie błędów
 • Wykorzystanie JIRA w metodyce Agile
Frameworki skalujące zwinne podejście zarządzania projektami IT 8
 • Skalowanie, kiedy powinniśmy zacząć o tym myśleć
 • Czynniki sprzyjające i ograniczające stosowanie filozofii zwinnej
 • Popularne ramy postępowania do skalowania Agile: SAFe, Scrum of Scrums, LeSS, Nexus, Spotify
Zarządzanie ryzykiem w projektach IT 16
 • Cykl życia projektu informatycznego z perspektywy identyfikacji czynników ryzyka
 • Proces tworzenia strategii zarządzania ryzykiem w projektach IT
 • Rodzaje ryzyk i zasady ich szacowania w projektach IT
 • Sposoby identyfikacji ryzyka
 • Planowanie reakcji na ryzyko
 • Monitorowanie i sterowanie ryzykiem
 • Koordynacja prac w obszarze kontroli
 • Dobór sposobu dokumentowania zarządzania ryzykiem od skali projektu
Negocjacje w projektach IT 8
 • Zasady negocjowania z kluczowymi interesariuszami projektu.
 • Naturalne tendencje w negocjowaniu
 • Strategia konkurencyjna a strategia partnerska
 • Rozmowy zarządcze w ramach zespołu i pomiędzy zespołami
 • Rozumienie i kształtowanie własnego stylu negocjacyjnego
 • Konflikty w negocjacjach zarządczych i pomiędzy kontrahentami
 • Ustalanie najlepszej alternatywy dla wynegocjowanego porozumienia (BATNA)
SUMA 180