Zarządzanie ochroną informacji niejawnych

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Klasyfikacja informacji prawnie chronionych oraz zasady zarządzania nimi 8
 • Rodzaje tajemnic prawnie chronionych, tajemnice i etyki zawodowe
 • Klauzule tajności informacji niejawnych – zasady oznaczania i przechowywania
 • Zasady klasyfikacji informacji i ograniczania dostępu, strefy bezpieczeństwa.
 • Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej – konflikt interesów
Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych - regulacje międzynarodowe, europejskie i krajowe 12
 • Geneza ochrony danych osobowych w Europie i Polsce
 • Problematyka ochrony danych osobowych na gruncie poszczególnych gałęzi prawa (konstytucyjnego, karnego, administracyjnego, cywilnego oraz prawa pracy).
 • Podstawowe akty prawne UE i krajowe odnoszące się do przetwarzania danych osobowych
 • Prawa do wolności słowa i wyrażania swoich opinii a prawo do ochrony danych osobowych
 • Prawo do informacji, prawo do sprostowania swoich danych oraz prawo do bycia anonimowym.
 • Podstawowe definicje związane przetwarzaniem danych osobowych oraz ich ochroną.
Prawne aspekty ochrony danych osobowych 28
 • Regulacje ustawowe i rozporządzenia dotyczące ochrony danych osobowych
 • Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązki administratora danych osobowych, podmiotów przetwarzających oraz inspektorów ochrony danych
 • Uprawnienia osób, których dane dotyczą i sposoby ich realizacji
 • Zasada rzetelności, celowości, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przetwarzania oraz integralności i poufności w procesach przetwarzania danych osobowych
 • Rola, zadania i uprawnienia organu ds. Ochrony danych osobowych
 • Warunki legalnego przekazania danych do państw trzecich
Organ nadzorczy ds. ochrony danych osobowych, jego status, zadania i uprawnienia 8
 • Podstawy prawne funkcjonowania organu nadzorczego ds. Ochrony danych osobowych,
 • Zadania i uprawnienia organu nadzorczego
 • Współpraca organu nadzorczego z organami nadzorczymi w innych krajach, wspólne operacje organów nadzorczych.
Ogólne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym 12
 • Bezpieczeństwo fizyczne zasobów jako jeden z podstawowych elementów ochrony informacji niejawnych i danych osobowych
 • Rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznym i szacowanie ryzyka.
 • Zależności między wartością danych poddawanym ochronie i ryzykiem - model związków przyczyna – skutek.
 • Stosowanie podejścia w oparciu o ryzyko do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych
 • Uwzględnianie potrzeb zapewniania bezpieczeństwa w fazie projektowania oraz domyślnej prywatności
 • Wymagania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych przetwarzanych przy użyciu systemów teleinformatycznych zawarte w przepisach krajowych.
Podstawowe środki zabezpieczenia danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych 30
 • Podstawowe atrybuty bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przy użyciu systemów teleinformatycznych
 • Zasady, standardy i dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych
 • Metodologie analizy ryzyka w zakresie bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych.
 • Dobór technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych a także ryzyka, jakie urzeczywistnienie się istniejących zagrożeń może naruszać prawa i wolności osób, których dane są przetwarzane
 • Znaczenie sektorowych kodeksów postępowania oraz certyfikacji w zapewnieniu ochrony przetwarzanych danych.
 • Wykorzystanie normy PN-EN ISO/IEC 27002 dla ustanawiania zasad przetwarzania danych osobowych i wyboru środków bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Środki kontroli dostępu do danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • Koncepcje zarządzania bezpieczeństwem według PN-EN ISO/IEC 27001.
Organizacja i zasady działania pionu ochrony oraz kancelarii tajnej 24
 • Zasady klasyfikowania informacji, klauzule ochrony, okresy ochrony,
 • Zasady tworzenia stref administracyjnej i bezpieczeństwa – elementy systemu zabezpieczeń,
 • Zasady lokalizacji kancelarii tajnej i system zabezpieczeń,
 • Zasady kontroli pracy kancelarii tajnej,
 • Rodzaje dzienników ewidencyjnych i sposoby ich prowadzenia,
 • Ewidencja wysyłanej i przyjmowanej korespondencji niejawnej,
 • Sposoby oznaczania materiałów klauzulami tajności,
 • Dekretowanie dokumentów,
 • Praktyczne sposoby wykonywania i opisywania dokumentów niejawnych,
 • Zasady zapoznawania z dokumentami niejawnymi,
 • Zasady przewożenia i ochrony dokumentów niejawnych,
 • Zasady skracania i przedłużania okresów ochrony dokumentów niejawnych.
Osobowe i techniczne aspekty bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przy zastosowaniu nowych technologii 14
 • Ochrona danych w systemach telekomunikacyjnych - usługi geolokalizacyjne
 • Ochrona danych w systemach wykorzystujących technologię rfid,
 • Ochrona danych osobowych a internet przedmiotów,
 • Ochrona danych osobowych w sieciach inteligentnego opomiarowania i zarządzania (smart metering, smart grid),
 • Ochrona danych osobowych w portalach społecznościowych,
 • Ochrona danych osobowych a profilowanie użytkownika przy użyciu technologii plików cookies,
 • Ochrona danych osobowych a wtórne wykorzystywanie danych przy użyciu narzędzi analitycznych typu data mining, data analytics, big data.
Obowiązki administratorów danych i przetwarzających 4
 • Rejestracja zbiorów danych jako element wstępnej weryfikacji legalności przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek prowadzenia rejestry czynności przetwarzania przez administratorów danych oraz przetwarzających
 • Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz powiadomienia o tym organu nadzorczego
 • Obowiązek rejestrowania naruszeń przetwarzania danych osobowych, ich zgłaszania organowi nadzorczemu oraz w razie potrzeby powiadamiania osób, których bezpieczeństwo danych zostało naruszone.
 • Obowiązek przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych
Dokumentacja przetwarzania danych osobowych oraz informacji niejawnych 28
 • Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych – wymagane elementy
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym używanym do przetwarzania danych osobowych – wymagane elementy i procedury wymagane elementy
 • Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych i sposób jej prowadzenia
 • Dokument szczególnych wymagań bezpieczeństwa – dla systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do przetwarzania informacji niejawnych
 • Dokumentacja procedur bezpiecznej eksploatacji systemu teleinformatycznego używanego do przetwarzania informacji niejawnych
Systemy zarządzania jakością w ochronie informacji i danych 12
 • Przegląd systemów zarządzania jakością
 • Zakres normy PN/EN ISO 27001
 • Praktyczne wdrożenia normy 27001 – wytyczne do wdrożenia zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 27002:2017
 • Zalecenia wynikające z norm PN-ISO/IEC 29100:2017 oraz ISO/IEC 27134:2017
 • Znaczenie kodeksów postępowania oraz certyfikacji
Status i obowiązki inspektorów ochrony danych 8
 • Powołanie i status inspektora ochrony danych
 • Zadania inspektora ochrony danych
Razem 188