Zarządzanie jakością procesów produkcyjnych

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

System zarządzania jakością według normy ISO 9001:2015 8
 • Struktura normy,
 • Wymagania normy ISO 9001:2015,
 • Doskonalenie systemu według wytycznych ISO 9004,
 • Terminologia jakościowa,
 • Interpretacja punktów normy.
Systemy zarządzania środowiskiem i bezpieczeństwem pracy według norm ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 8
 • Zalety systemów zintegrowanych,
 • Wymagania normy środowiskowej ISO 14001:2015,
 • Wymagania normy bezpieczeństwa pracy ISO 45001:2018,
 • Cele i sposoby integracji systemów.
Audytor wewnętrzny 24
 • Istota audytu, definicje i terminologia,
 • Przegląd ISO 9001 z punktu widzenia audytora,
 • Rodzaje audytów oraz wymagania i obowiązki audytora wewnętrznego,
 • Proces przygotowania, przeprowadzania i raportowania audytu,
 • Układanie pytań audytowych,
 • Omówienie działań poza audytowych,
 • Omówienie istoty działań korygujących i zapobiegawczych,
 • Certyfikacja, akredytacja, notyfikacja,
 • Omówienie wymogów normy ISO 17025.
Dokumentacja systemu zarządzania jakością 16
 • Podstawowe procedury systemów zapewnienia jakości
 • Zarządzanie dokumentacją systemu jakości z uwzględnieniem elementów – DMS (Document Management System),
 • Procedura Odchylenia oraz procedura CAPA
 • Procedura Kontrola zmian
 • Procedura nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym,
 • Reklamacje i wycofania.
Analiza krytyczności i ryzyka. Zarządzanie ryzykiem (metoda FMEA) 8
 • Analiza ryzyka
 • Analiza krytyczności
 • Zarządzanie ryzykiem w ujęciu jakościowym.
Wskaźniki monitorowania jakości 8
 • Walidacja procesowa w ujęciu jakościowym
 • OOS i OOT jako wskaźniki jakości procesu,
 • Audyt – HDN,
 • Odchylenia – Deviations jako wskaźniki jakości.
Audyt zewnętrzny z elementami inspekcji 12
 • Przygotowanie audytu zewnętrznego
 • Przygotowanie agendy audytu
 • Przeprowadzenie audytu zewnętrznego (np. dostawcy)
 • Przygotowanie się do audytu odbiorcy / jednostki certyfikującej.
Logistyka dystrybucyjna i magazynowa 16
 • Zagadnienia jakościowe w obrębie magazynu (magazyn wysokiego składowania),
 • Jakość w dystrybucji na styku producent – klient – hurtownia (Dobra Praktyka Dystrybucyjna),
 • Transport w ujęciu jakościowym,
 • Zakres audytu i inspekcji w obrębie magazynu.
Kaizen Management System 8
 • Elementy systemu KMS w przedsiębiorstwie,
 • Pojęcie wartości dodanej i straty,
 • 7 rodzajów marnotrawstwa,
 • Szukanie strat (muda) w praktyce produkcyjnej,
 • Kampania 5s i audyty 5s,
 • PokaYoke oraz zapobieganie stratom na produkcji,
 • Zalety wprowadzenia standardów,
 • Rola wizualizacji,
 • Siedem kroków rozwiązywania problemów, tablica Kobetsu Kaizen.
Lean Manufacturing 16
 • Zasady szczupłej produkcji,
 • Mapowanie strumieni wartości,
 • Charakterystyka TPS (Toyota Production System),
 • Kompleksowe utrzymanie produktywności maszyn (TPM) Metoda SMED i analiza wskaźnika OEE,
 • Zarządzanie przepływem w procesach produkcyjnych (TFM), balansowanie linii produkcyjnych i wprowadzanie zasady just in time.
Nowoczesne koncepcje zarządzania i Six Sigma 16
 • Zasady funkcjonowania koncepcji TQM jako systemu zarządzania jakością
 • TQM a norma ISO 9001:2015
 • Zalety wdrożenia systemu zarządzania jakością
 • Najczęstsze problemy przy wdrażaniu systemów
 • Znaczenie zarządzania przez procesy, powody i metody zarządzania procesami, wskaźniki i mierniki procesów
 • Dobre praktyki wdrożeń TQM
 • Metodyka Six Sigma i zakres jej stosowania
 • Statystyczna kontrola procesu i jej znaczenie dla sterowania jakością na produkcji
 • Właściwości i interpretacja kart kontrolnych
 • Zmienność procesu
 • Metody badania zdolności jakościowej maszyny i procesu
 • Praktyczne wykorzystanie programu MiniTab.
Certyfikowany kurs obsługi narzędzia MS Excel (z certyfikatem ECDL Advanced) 16
 • Zastosowanie zaawansowanych opcji formatowania np. formatowanie warunkowe czy definiowanie własnych formatów liczbowych.
 • Używanie funkcji związanych z operacjami logicznymi, statystycznymi i finansowymi.
 • Tworzenie wykresów oraz zaawansowane opcje formatowania wykresów.
 • Używanie tabel przestawnych do analizy danych, sortowania oraz filtrowania danych.
 • Praca ze scenariuszami.
 • Praca z zastosowaniem makrodefinicji oraz szablonów.
 • Formułowanie kryteriów sprawdzania poprawności danych wprowadzanych do arkusza.
 • Użycia odnośników, importu danych do arkusza, śledzenia zmian.
 • Porównywanie i scalanie skoroszytów.
 • Zabezpieczanie arkuszy.
Symulacja i optymalizacja procesów produkcyjnych 12
 • Podstawowe pojęcia związane z symulacją, system i jego obiekty, użytkownicy symulacji. Cykl życia modelowania symulacyjnego i analizy (SMA),
 • Proces modelowania i analizy. Role w SMA. Praktyczne aspekty zarządzania projektem symulacyjnym. Czynniki sukcesu SMA,
 • Symulacja zdarzeń dyskretnych. Modele, obiekty i elementy przepływu. Porty połączeń. Wyzwalacze obiektów. Biblioteki obiektów. Podstawy nawigacji,
 • Konstrukcja modelu. Element przepływu. Zachowanie i edycja obiektu. Realizator zadań. Węzły sieciowe. Raportowanie statystyczne,
 • Konstrukcja modelu systemy push i pull. Tabele i zmienne globalne. Układ systemu. Tabele czasowe i awaryjności,
 • Eksperymentowanie z modelem. Projektowanie eksperymentów. Zmienne decyzyjne. Analiza wyników i optymalizacja procesów.
Komunikacja w zespole i sposoby skutecznej motywacji 12
 • Podstawowe umiejętności komunikacyjne,
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna,
 • Techniki aktywnego słuchania,
 • Style komunikacyjne,
 • Doskonalenie porozumienia,
 • Rozumienie mowy ciała,
 • Asertywność,
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne,
 • Prezentowanie poglądów i argumentacja,
 • Zasady konstruowania efektywnej prezentacji publicznej,
 • Istota i rodzaje motywacji,
 • Płacowe i pozapłacowe środki pobudzania motywacji,
 • Style kierowania a motywacja,
 • Motywacja zespołu i osoby,
 • Motywująca krytyka,
 • Budowanie pewności siebie,
 • Rozwój potencjału pracownika.
Razem 180