Zarządzanie i dowodzenie w strukturach bezpieczeństwa państwa

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Nowe zarządzanie publiczne /New Public Management/ 12
 • Istota New Public Management
 • Koncepcje zarządzania w sektorze publicznym
 • Porównanie modeli zarządzania w administracji publicznej
Zarządzanie strategiczne 8
 • Pojęcie strategii i zarządzania strategicznego
 • Zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • Metody analizy strategicznej
 • Misja, cele, zadania
 • Decyzje strategiczne w organizacji
 • Funkcje systemu zarzadzania w zmiennym otoczeniu
Odpowiedzialność menadżera w jednostce sektora finansów publicznych 8
 • Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
 • Odpowiedzialność dysponentów środków budżetowych
 • Majątek jednostki i źródła jego finansowania
 • Dyscyplina finansów publicznych
 • Sprawozdawczość budżetowa
Zarządzanie jakością w administracji publicznej 12
 • Potrzeba i cel zarządzania jakością
 • Modele, zasady i narzędzia zarządzania jakością
 • Charakterystyka polityki państwa wobec zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej
Negocjacje i mediacje zarządcze 16
 • Zasady mediacji
 • Zadania mediatora
 • Etapy mediacji
 • Cele style i etapy negocjacji
 • Cechy dobrego negocjatora
Prawo zamówień publicznych 8
 • Regulacje w zakresie zamówień publicznych
 • Zasady udzielania zamówień publicznych
 • Pozycja wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych
 • Tryby udzielania zamówień - zasady wyboru ofert
 • Specyfika umowy w sprawie zamówień publicznych
 • Środki ochrony prawnej
Zarządzanie projektami w administracji 16
 • Intuicja a projekty
 • Komunikacja jako podstawowy element w zarządzaniu projektem
 • Planowanie i budżetowanie projektu
 • Korelacja z innymi projektami równoległymi
 • Problemy i zarządzanie ryzykiem
 • Końcowa ocena projektu
Nowoczesne metody organizacji pracy menedżerów w administracji publicznej 16
 • Organizacja pracy we współczesnej administracji
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Style kierowania
 • Menedżer we współczesnej organizacji
 • Menedżer w organizacji holistycznej
 • Organizacja ucząca się
 • Metody i narzędzia zarządzania
 • Samodoskonalenie menedżerów
 • Warsztat I narzędzia pracy współczesnego menedżera
Zarządzanie informacją i bezpieczeństwem informacji 8
 • Istota I poziomy zarządzania informacją
 • Przestrzeń PZI
 • Potrzeby informacyjne, luka informacyjna
 • Zarządzanie spójnością informacyjną
 • Tajność i poufność informacji
 • Dostęp do zasobów informacyjnych
Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych, korupcja i mobbing 8
 • Odpowiedzialność w aspekcie prawa i moralności
 • Podstawy i problemy etyki w świetle kodeksu etyki zawodowej służb mundurowych
 • Status społeczno-etyczny i misje zawodów publicznych
 • Rola przełożonego w zapobieganiu korupcji i przeciwdziałaniu mobbingowi
Trening menedżerski 12
 • Decyzje menedżerskie – pojęcie i istota
 • Typy decyzji i ich zastosowanie
 • Typy grupowego podejmowania decyzji
 • Efekty i ograniczenia stosowanych narzędzi
Inteligencja emocjonalna w zarządzaniu 8
 • Istota inteligencji emocjonalnej
 • Trening świadomości emocjonalnej
 • Znajomość swoich emocji i samoświadomość
 • Wykorzystanie umiejętności wpływu - autorefleksja na temat roli przywódcy
 • Emocje w komunikowaniu się
 • Podstawy inteligencji społecznej
Funkcjonowanie państwa w stanach zagrożenia bezpieczeństwa – rola menedżera 16
 • Pojęcie i istota bezpieczeństwa
 • Zagrożenia bezpieczeństwa
 • Identyfikacja zagrożeń
 • Źródła zagrożeń i ich charakterystyka
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom
 • Bezpieczeństwo globalne
 • Charakterystyka najważniejszych jednostek powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa państwa
 • Rola przywódcy przy identyfikacji i zwalczaniu zagrożeń
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne 16
 • System kierowania bezpieczeństwem narodowym
 • System zarządzanie kryzysowego
 • Hierarchiczne planowanie w zarządzaniu kryzysowym
 • Klasyfikacja kryzysów w organizacji
 • Sytuacja kryzysowa i jej interpretacja
 • Planowanie kryzysowe w organizacji
 • Koncepcja działania- zakres reagowania kryzysowego
 • Kolejność działania kryzysowego – procedura działania
 • Rola przywódcy w działaniu kryzysowym
Kierowanie zespołem 16
 • Filary wartości organizacji
 • Nowe wyzwania liderów strategicznych
 • Budowanie zespołu
 • Potencjał zespołu – diagnoza, poziom motywacji, kompetencji oraz wzajemne relacje międzyludzkie
 • Narzędzia lidera do wzbudzania i utrzymywania motywacji wewnętrznej zespołu
 • Menedżer jako coach i mentor
 • Kształtowanie kultury organizacji
SUMA 180