Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Problemy BHP w ustawodawstwie pracy 24
 • Proces pracy - pojęcia podstawowe, geneza idei ochrony pracy,
 • Konwencje, normy i uregulowania międzynarodowe w zakresie bezpieczeństwa,   w tym bezpieczeństwa pracy,
 • System ochrony pracy w Polsce,
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Certyfikacja wyrobów, maszyn i urządzeń- spełnianie wymagań bezpieczeństwa,
 • Wypadki przy pracy - przyczyny postępowania i skutki,
 • Choroby zawodowe - przyczyny występowania i skutki.
Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy 20
 • Przedmiot i zakres badań ergonomii,
 • Człowiek w procesie pracy:
 • człowiek jako podmiot działalności,
 • mechanizmy warunkujące aktywność człowieka,
 • patologia pracy,
 • istota pracy fizycznej i umysłowej (wypadek energetyczny w procesie pracy, fizjologiczna krzywa pracy, rola centralnego układy nerwowego w procesie pracy, mierniki obciążenia fizycznego i psychicznego w pracy,
 • istota układu człowiek – maszyna – otoczenie (czynniki wpływające na jakość układu, ocena niezawodności układu).
 • Zagrożenia człowieka w procesie pracy:
 • wypadki przy pracy (determinanty zdarzeń wypadkowych, ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków, ocena ryzyka zawodowego, ekonomiczne aspekty ograniczania ryzyka),
 • niebezpieczne i szkodliwe czynniki związane z procesem oraz warunkami pracy (fizyczne, chemiczne, biologiczne oraz neuropsychologiczne zagrożenia człowieka).
 • Kształtowanie warunków pracy:
 • czynniki ergonomiczne w projektowaniu (wybrane zasady i zalecenia ergonomiczne w projektowaniu struktury przestrzennej stanowiska pracy, urządzeń wskaźnikowych i sterowniczych, procesów technologicznych, obiektów, itp.),
 • czynniki ergonomiczne w organizacji pracy (metody badania procesu i stanowiska pracy, kompleksowa ocena warunków pracy),
 • ergonomiczna ocena maszyn i urządzeń,
 • usprawnienie warunków pracy.
Organizacja bezpiecznej pracy 8
 • Ochrona pracy kobiet,
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia i badania lekarskie pracowników,
 • Zatrudnienie młodocianych,
 • Kontrola inspekcji pracy w zakładzie,
 • Działalność nadzorcza inspektora pracy,
 • Postępowanie wykroczeniowe inspektora pracy,
 • Szkolenia w dziedzinie BHP,
 • Ocena ryzyka zawodowego,
 • Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy,
 • Instrukcje BHP,
 • Środki ochrony indywidualnej,
 • Opodatkowanie świadczeń wynikających z przepisów BHP,
 • Pomieszczenia pracy oraz maszyny,
 • BHP w różnych gałęziach pracy,
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
Psychologiczne mechanizmy niebezpiecznych zachowań pracowników 12
 • Przedmiot i zakres badań psychologii pracy,
 • Mechanizmy wyzwalania aktywności człowieka w pracy,
 • Niezawodność człowieka w pracy (opisywana m.in. wskaźnikami: bezbłędności, gotowości, restytucji, aktualności)
 • Podejmowanie ryzyka jako ucieczka przed stratami,
 • Źródła błędów człowieka w pracy ( m. in. ograniczenia w mózgu, ograniczenia w przetwarzaniu informacji, funkcjonowanie podstawowych subsystemów uwagi w percepcji wzrokowej, błędna percepcja i ewaluacja sytuacji ryzykownych ),
 • Taksonomia sytuacji pracy,
 • Dostosowanie adekwatnych procedur działania do kontekstu sytuacji trudnych w pracy.
Metodyka pracy służb BHP 12
 • Działalność kontrolna służb BHP,
 • Dokumentowanie ustaleń faktycznych,
 • Stosowanie środków pokontrolnych,
 • Udział w określonych przepisami Kodeksu Pracy postępowaniach,
 • Stosowanie w praktyce różnych form sygnalizacji, współpraca ze społecznymi organami kontroli oraz organami państwowymi,
 • Prowadzenie określonych form postępowania dowodowego.
Zasady udzielania pierwszej pomocy 8
 • Podstawowe sposoby podtrzymywania czynności życiowych,
 • Podstawowe sposoby podtrzymywania czynności życiowych,
 • Zachłyśnięcie – ciało obce w krtani lub tchawicy,
 • Krwotok,
 • Omdlenie,
 • Porażenie prądem.
Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy 6
 • Istota bezpieczeństwa przeciwpożarowego a środowisko pracy,
 • Określenie stref pożarowych, stref zagrożenia wybuchem, kategorii zagrożenia budynku i bezpieczeństwa pożarowego,
 • Warunki powstania pożaru, temperatura zapłonu i temperatura zapalenia,
 • Zagrożenie pożarowe zakładów pracy,
 • Warunki prawidłowej ewakuacji ludzi,
 • Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.
Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji 16
 • Audit systemu zarządzania,
 • Cele auditu jakości,
 • Rodzaje auditów (audit wewnętrzny i zewnętrzny),
 • Uczestnicy auditu (audytorzy, klienci, audytowani),
 • Zasada pracy audytora,
 • Specyficzne aspekty audytorowania systemu zarządzania BHP,
 • Fazy auditu,
 • Zarządzanie audytami
Komputerowa ocena ryzyka zawodowego 8
 • Zapoznanie z przykładowym oprogramowaniem komputerowym wspomagającym ocenę ryzyka zawodowego poszczególnych stanowisk pracy.
 • Przykładowe szacowanie ryzyka metodą PN-N-18002.
 • Przykładowe szacowanie ryzyka metodą Risk Score.
 • Tworzenie stanowiskowej karty oceny ryzyka.
 • Tworzenie szczegółowej karty oceny ryzyka.
Bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwie 8
 • Istota bezpieczeństwa informacji,
 • Klasyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa informacji,
 • Metody nieuprawnionego uzyskiwania informacji z organizacji,
 • Zachowania potencjalnie niebezpieczne,
 • Zachowania mogące ograniczyć ryzyko wycieku informacji z organizacji,
 • Metody wykrywania i zapobiegania atakom na informację chronioną.
Dydaktyka z metodyką szkoleń kursowych 16
 • Podstawowe pojęcia dydaktyki ogólnej i szczegółowej
 • Podmioty, procesy i współczynniki procesu oddziaływań dydaktycznych
 • Diagnostyka dydaktyczna
 • Specyfika komunikacji w dydaktyce
 • Treści programowe szkoleń wstępnych i okresowych
 • Komponenty indywidualnego stylu prowadzenia szkoleń (wiedza i doświadczenie wykładowcy, osobowość, jakość komunikacji interpersonalnej, motywacja i nastawienie wykładowcy, obraz idealnego wykładowcy, elementy materialne wizerunku wykładowcy, technologia dydaktyczna)
 • Sposoby doskonalenia warsztatu pracy wykładowcy
 • Projekt - praca w grupie: 8h
Zarządzanie ryzykiem zawodowym 24
 • System zarządzania bezpieczeństwem pracy i jego struktura,
 • Natura ryzyka i jego akceptowalność,
 • Rodzaje ryzyka,
 • Kryteria bezpieczeństwa,
 • Wieloaspektowa istota ryzyka w systemie człowiek- maszyna- otoczenie,
 • Analiza niezawodności człowieka w układzie człowiek- maszyna – otoczenie,
 • Zarządzanie ryzykami jako proces badający zagrożenia w pracy (ogniwa zarządzania ryzykiem, analiza ryzyka, metody analizy ryzyka),
 • Proaktywne i reaktywne zarządzanie ryzykiem,
 • Oceny poziomu ryzyka zawodowego (twarde i miękkie metody oceny ryzyka),
 • Makromodele w analizie ryzyka.
Zarządzanie budynkiem 8
 • Dokumenty wymagane przy przejmowaniu budynku
 • Właściciel, zarządca, użytkownik
 • Prowadzenie książki obiektu budowalnego,
 • Kontrole bezpieczeństwa obiektu budowlanego,
 • Roboty budowlane (remontowe w obiekcie),
 • Bieżące kontrole kotłów i instalacji zgodne z obowiązującymi wymogami.
Bezpieczeństwo w użytkowaniu maszyn i urządzeń 12
 • Układ człowiek-maszyna-otoczenie
 • Rodzaje maszyn i ich eksploatacja
 • Urządzenia wskaźnikowe i sterownicze maszyn
 • Podstawy prawne dostosowania maszyn do wymagań minimalnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy
 • Użytkowanie maszyn- ich instalowanie ( maszyny ruchome, o napędzie spalinowym, podnoszenie ładunków, podnoszenie osób, drabiny, rusztowania…)
 • Wymagania minimalne dla elementów sterowniczych, osłon, środków odgradzających i dystansujących, oznakowanie, instrukcje
 • Analiza zagrożeń dla wybranych maszyn
 • Redukcja ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie użytkowania maszyn
Razem 182