Zamówienia publiczne

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Podstawy prawa cywilnego 20
 • podmiotowość cywilnoprawna
 • oświadczenia woli i czynności prawne
 • pełnomocnictwo i prokura
 • podstawy prawa rzeczowego
 • odpowiedzialność deliktowa
 • odpowiedzialność kontraktowa
Prawo finansów publicznych 16
 • podstawowe pojęcia finansów publicznych,
 • zasady gospodarki budżetowej,
 • formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych,
 • dochody i wydatki publiczne oraz zasady ich wykonywania,
 • procedura budżetowa,
 • plany finansowe jednostek organizacyjnych.
Prawo gospodarcze 20
 • podmioty gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego,
 • reprezentacja podmiotów gospodarczych w obrocie prawnym,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • Krajowy Rejestr Sądowy i centralna ewidencja działalności gospodarczej
Umowy o zamówieniach publicznych 16
 • pojęcie umowy, zasada swobody umów i jej ograniczenia w kontekście zamówień publicznych,
 • sposoby zawierania umów z uwzględnieniem umów zawieranych w procedurze zamówień publicznych,
 • dodatkowe klauzule umowne,
 • zabezpieczenie należytego wykonywania umów,
 • wykonywanie umów oraz skutki ich niewykonania i nienależytego wykonania,
 • odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie,
 • podwykonawstwo,
 • najważniejsze rodzaje umów stosowane w zamówieniach publicznych.
Procedury udzielania zamówień publicznych 36
 • podstawowe zasady udzielania zamówień,
 • zamawiający,
 • wykonawcy i warunki ich udziału w postępowaniu,
 • postępowanie o udzielenia zamówienia,
 • poszczególne tryby udzielania zamówień,
 • składanie i otwarcie ofert oraz ich ocena,
 • wybór najkorzystniejszej oferty,
 • zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż progi unijne,
 • zamówienia sektorowe.
Odpowiedzialność administracyjna i karna za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych 6
 • zakres odpowiedzialności, podmioty odpowiedzialne,
 • zasady odpowiedzialności,
 • organy orzekające i inni uczestnicy postępowania,
 • postępowanie w sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 • odpowiedzialność karna za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych
Dokumentowanie zamówień publicznych 20
 • ogólne informacje dotyczące dokumentowania procedur udzielania zamówień,
 • ogłoszenia,
 • specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
 • protokół postępowania o udzielenie zamówienia,
 • sprawozdanie roczne
Procedury odwoławcze 8
 • środki ochrony prawnej,
 • odwołania,
 • postępowanie sądowe
Zamówienia publiczne w UE 12
 • specyfika przepisów wspólnotowych i zakres ich stosowania,
 • wspólnotowy słownik zamówień,
 • przepisy harmonizujące.
Kontrola zamówień publicznych 6
 • pojęcie i istota kontroli,
 • uprawnienia kontrolne Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 • przebieg postępowania kontrolnego,
 • kontrole przeprowadzane przez inne organy.
Szczególne rodzaje zamówień publicznych 6
 • umowy ramowe,
 • dynamiczny system zakupów,
 • konkurs,
 • koncesje na roboty budowlane,
 • zamówienia sektorowe.
Podatek od towarów i usług 6
 • istota (w tym cenotwórczy charakter) oraz podstawowe zasady funkcjonowania tego podatku,
 • zakres podmiotowy i przedmiotowy,
 • reguły opodatkowania (np. miejsce dostawy towarów i świadczenia usług, powstanie obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania),
 • mechanizmy rozliczania podatku – konstrukcja podatku naliczonego i należnego,
 • fakturowanie,
 • wiążąca informacja stawkowa oraz indywidualna interpretacja podatkowa.
Podstawy prawa administracyjnego 8
 • pojęcie organu administracji,
 • władcze i niewładcze formy działania administracji,
 • zasady działania organów administracji rządowej i samorządowej,
 • wykonywanie zadań z zakresu administracji przez podmioty prywatne.
Razem 180