Wiedza o społeczeństwie

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Historia państwa i prawa 10
 • Starożytne państwa śródziemnomorskie.
 • Państwo i prawo społeczeństw plemiennych i szczepowych.
 • Państwo w epoce feudalizmu.
 • Rozdrobnienie feudalne i kształtowanie się monarchii stanowych.
 • Ustrój i prawo monarchii absolutnej.
 • Państwo w epoce kapitalizmu.
 • Modele ustroju konstytucyjnego: Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków, Galicja w okresie autonomii.
 • Okres przejściowy i demokratyczne państwo prawne w II RP.
 • Państwo i prawo w systemie rządów autorytarnych i totalitarnych.
 • Ustrój w „Polsce Ludowej”.
Integracja europejska 10
 • Powstanie i rozwój Wspólnot Europejskich.
 • System instytucjonalny Unii Europejskiej.
 • Źródła prawa wspólnotowego.
 • Jednolity rynek i wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej.
 • Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej
 • Integracja walutowa.
 • Współpraca polityczna państw Unii Europejskiej.
 • Polska w Unii Europejskiej.
Organizacje międzynarodowe 15
 • Pojęcia ogólne (geneza, istota organizacji międzynarodowych i ich cele, organizacja międzynarodowa jako uczestnik stosunków międzynarodowych).
 • Definicja, klasyfikacje, struktura organizacji międzynarodowych (problematyka definiowania podmiotowości w prawie międzynarodowym na przykładzie organizacji międzynarodowej, kryteria podziałów organizacji międzynarodowych, typy organów).
 • Uchwały organizacji międzynarodowych (źródła prawa międzynarodowego, miękkie prawo międzynarodowe).
 • Tzw. II Konwencja wiedeńska o prawie traktatów (prawo traktatów, definicja traktatu, zdolność do zawierania traktatów, sposoby zawarcia traktatu, zastrzeżenia, stosowanie traktatu w czasie i przestrzeni, interpretacja traktatu, zasada pacta sunt servanda, nieważność i wygaśnięcie traktatu).
 • Sukcesja członkostwa w organizacji międzynarodowej (rodzaje sukcesji i jej skutki w odniesieniu do traktatów).
 • ONZ ( historia, struktura, organy i zadania organizacji).
 • NATO (historia, struktura, organy i zadania organizacji).
 • Wybrane europejskie organizacje poza-wspólnotowe.
 • Wybrane pozaeuropejskie organizacje gospodarcze.
Podstawy prawa 10
 • Wprowadzenie do nauk o prawie.
 • Elementy prawa konstytucyjnego.
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego.
 • Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego.
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy.
 • Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego.
 • Wybrane zagadnienia prawa karnego
Prawa człowieka 10
 • Geneza i podstawowe kierunki rozwoju praw człowieka.
 • Prawa człowieka dzisiaj – pojęcie, funkcje, generacje.
 • Międzynarodowe regulacje ochrony praw człowieka w tym w systemie ONZ, Rady Europy i UE.
 • Systemy pozaeuropejskie – główne organizacje, dokumenty i organy ds. praw człowieka, cechy ochrony.
 • Prawa człowieka w wewnętrznym porządku prawnym ze szczególnym uwzględnieniem Konstytucji i jej znaczenia dla praw człowieka oraz instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunału Konstytucyjnego.
 • Prawa człowieka a organizacje pozarządowe – pojęcie, funkcje, formy działalności, status, przykłady organizacji w Polsce i za granicą.
 • Analizy przepisów regulujących zagadnienia ochrony praw człowieka oraz ich stosowania do kwestii incydentalnych ze szczególnym uwzględnieniem konwencji międzynarodowych.
 • Przepisy dotyczące wybranych praw człowieka oraz ochrony praw mniejszości narodowych – analiza.
Problemy współczesnego świata 10
 • Rys historyczny ruchu kobiecego od końca XIX w. po czasy współczesne.
 • Organizacje religijne, organizacje nieformalne, charakterystyka wybranych sekt religijnych.
 • Prawa osób należących do mniejszości narodowych, etnicznych i językowych.
 • Współczesne konflikty zbrojne.
 • Organizacje terrorystyczne.
 • Internet – korzyści i zagrożenia.
 • Zanik autorytetu we współczesnym świecie.
 • Despotyzm na przykładzie wybranego państwa.
 • Dwie fale polskiej emigracji do Wielkiej Brytanii.
 • Subkultury.
Samorządy terytorialne i wspólnoty lokalne 10
 • Historia rozwoju samorządności w Polsce i jej formy.
 • Modele europejskiego samorządu lokalnego.
 • Ustrój i organizacja samorządu terytorialnego w Polsce.
 • Proces decyzyjny w działalności finansowej i gospodarczej samorządu terytorialnego.
 • Pojęcie wspólnoty lokalnej, jej formy i wpływ na rozwój samorządności.
 • Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne a społeczeństwo obywatelskie.
 • Lokalne społeczeństwo obywatelskie w warunkach globalizacji.
Socjologia- wybrane zagadnienia 5
 • Człowiek w społeczeństwie – interakcja społeczna a działanie społeczne;
 • socjalizacja i jej rodzaje; osobowość społeczna a tożsamość; rola społeczna a pozycja społeczna.
 • Grupy społeczne – pojęcie grupy społecznej; odmiany grup społecznych; struktury wewnątrzgrupowe; grupa społeczna a inne całości społeczne.
 • Ład i porządek społeczny – system aksjo-normatywny; normy i wartości; kontrola społeczna – rodzaje i wymiary; dewiacja i przestępczość; teorie dewiacji; rola i funkcje dewiacji; dewiacja a porządek społeczny; sprzeciw i niepokoje społeczne;
 • Kultura – socjologiczne pojęcie kultury; treść kultury; dziedziny kultury i kultura symboliczna; system symboli; uniwersalia kulturowe; wielość kultur – zróżnicowanie kulturowe;
 • Zróżnicowanie społeczne – zróżnicowanie a nierówności społeczne; teorie nierówności; funkcje i geneza nierówności; pojęcie klasy i warstwy; stratyfikacja społeczna; ruchliwość społeczna; przeobrażenia struktury społeczeństwa polskiego;
Społeczeństwo obywatelskie 10
 • Idea i wartości społeczeństwa obywatelskiego.
 • Teoretyczne problemy społeczeństwa obywatelskiego.
 • Pozycja jednostki w państwie: obowiązki obywateli i standardy praw chronionych.
 • Udział obywateli w sprawowaniu władzy publicznej i uczestnictwo w wykonywaniu administracji.
 • Inicjatywy obywatelskie.
 • Obywatel a zasady demokratycznego państwa prawnego i obywatel jako podmiot społeczeństwa obywatelskiego.
 • Zasady jawności i otwartości w administracji a idea społeczeństwa informacyjnego.
 • Procedury podejmowania decyzji politycznych w społeczeństwie obywatelskim.
 • Charakterystyka wybranych koncepcji społeczeństwa obywatelskiego.
Polski system polityczny i partyjny 10
 • Podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem systemu politycznego Polski.
 • Proces kształtowania się demokratycznego systemu politycznego RP po 1989 r.
 • Katalog zasad ustroju politycznego III RP.
 • Konstytucyjny katalog praw, swobód i obowiązków obywatelskich.
 • Władza ustawodawcza w systemie politycznym RP.
 • Władza wykonawcza w systemie politycznym RP.
 • Władza sądownicza w systemie politycznym RP.
 • Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (NIK, KRRiT, Rzecznik Praw Obywatelskich).
Systemy polityczne i partyjne 15
 • Istota i charakterystyka systemu politycznego.
 • System partyjny.
 • Najważniejsze zasady ustrojowe państw europejskich.
 • Współczesne organizacje i ruchy społeczne oraz polityczne.
 • Reżimy parlamentarno-gabinetowe Belgii i Włoch.
 • Reżim parlamentarno-gabinetowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 • Kanclerski model reżimu politycznego w Niemczech; pozycja landów w niemieckim systemie politycznym.
 • Semiprezydencki system V Republiki Francuskiej.
 • Systemy polityczne Hiszpanii i Irlandii.
 • Systemy polityczne państw skandynawskich.
 • Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej.
 • System polityczny Federacji Rosyjskiej.
Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie 60
 • Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej - przedmiot i zadania dydaktyki. Systemy dydaktyczne. Pojęcie wiedzy o społeczeństwie, specyfika nauczania przedmiotu, interdyscyplinarność.
 • Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Podstawa programowa a programy nauczania, umiejętności kluczowe (ponadprzedmiotowe) i przedmiotowe w zakresie wiedzy o społeczeństwie.
 • Treści kształcenia. Teorie doboru treści kształcenia. Dobór i układ treści programowych z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum.
 • Cele kształcenia. Reorientacja celów kształcenia. Cele ogólne a cele operacyjne. Taksonomia celów operacyjnych. Zasady operacjonalizacji. Cele kształcenia obywatelskiego w gimnazjum.
 • Środki dydaktyczne w warsztacie pracy nauczyciel wiedzy o społeczeństwie. Funkcje i rodzaje środków dydaktycznych. Celowość i zasady poprawnego stosowania środków dydaktycznych.
 • Metody kształcenia. Metody konwencjonalne, ich klasyfikacja, charakterystyka i zasady doboru. Metody i techniki aktywizujące. Metody aktywizujące najbardziej przydatne w nauczaniu i uczeniu się wiedzy o społeczeństwie. Grupy metod: metaplan, mapa mentalna, drzewo decyzyjne, dyskusja, gry i symulacje dydaktyczne, metoda projektów i portfolio.
 • Oceniane wewnętrzne i zewnętrzne. Funkcje oceny szkolnej. Specyfika oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie. Pomiar dydaktyczny. System egzaminów zewnętrznych.
 • Edukacja wobec zmian w zreformowanej szkole. Nauczyciel – niezbędne kompetencje dydaktyczne i jego warsztat pracy. Wyzwania stojące przed nauczycielem edukacji obywatelskiej.
Praktyka zawodowa 60
 • Obserwacja organizacji procesu dydaktycznego
 • Obserwacja prowadzenia zajęć z WOS
 • Prowadzenie zajęć z WOS
Razem 235