User Experience

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Analiza biznesowa oraz planowanie strategii produktu cyfrowego 28
 • Obszary wiedzowe analizy biznesowej
 • Role w zespole, wymagane umiejętności oraz typowe
  zadania
 • Analiza strategiczna przedsięwzięcia
 • Metody i techniki planowania i projektowania
  • elementów strategii produktu:
  • prototypowanie modelu biznesowego
  • tworzenie profili użytkowników
  • projektowanie propozycji wartości
  • formułowanie wizji rozwiązania
 • Wydobywanie i specyfikacja wymagań
 • Zarządzanie wymaganiami produktu
Cyber-psychologia -psychologiczne aspekty UX 20
 • Cyber-psychologia jako subdyscyplina psychologii
 • Związki cyberpsychologii z nauką o mediach, informatyką społeczną, neuropsychologią i komunikologią
 • Rola badań w procesie projektowania user experience rozwiązań interaktywnych
 • Proces projektowania zorientowanego na użytkownika
 • Klasyfikacja metod badawczych wykorzystywanych w procesie projektowym
 • Przygotowanie do badań z użytkownikiem
 • Badania potrzeb w projektowaniu produktów
 • Ewaluacja, czyli ocena user experience projektu
 • Optymalizacja projektu
Projektowanie treści i Webwriting/Copywriting 16
 • Rola komunikacji a rola treści w rzeczywistości interaktywnej
 • Notatka, artykuł, blog i karta produktu – różne formaty treści w cyfrowej komunikacji
 • Poznawanie potrzeb komunikacyjnych – konsumenckich oraz wewnątrz projektowych
 • Planowanie , projektowanie i tworzenie treści oraz ich czas i miejsce w procesie projektowym
 • Jak skutecznie oddziaływać na odbiorcę, czyli komunikacja perswazyjna
 • Dobór narzędzi, formatów i treści dla realizacji konkretnych zadań i celów projektowych
 • Trudności i ograniczenia w komunikacji oraz ewaluacja skuteczności treści
 • Content marketing – jak go realizować w praktyce i dlaczego jest tak ważny
 • SEO Copywriting jako specyficzna odmiana treści
Projektowanie architektury informacji i interakcji 16
 • Istota oraz rola architektury informacji w projektach produktów interaktywnych.
 • Typowe zadania i artefakty tworzone przez architekta informacji.
 • Anatomia architektury informacji.
 • Systemy organizacji, etykietowania, nawigacji, wyszukiwania.
 • Strategia architektury informacji.
 • Planowanie i realizacja badań.
 • Dokumentowanie architektury informacji.
 • Planowanie i projektowanie interakcji.
 • Projektowanie nawigacji.
Projektowanie graficzne produktów cyfrowych 20
 • Psychofizjologia widzenia w projektowaniu interfejsów produktów interaktywnych:
 • kanony projektowania
 • formy niemożliwe
 • kamuflaż
 • figura i tło
 • słowo i obraz
 • przenikanie
 • Podstawy projektowania z użyciem grafiki wektorowej i rastrowej na potrzeby produktów
 • interaktywnych:
 • layout
 • kompozycja
 • forma i funkcja
 • fotografia
 • typografia
Prototypowanie rozwiązań interaktywnych 25
 • Rola prototypowania w cyklu wytwórczym produktów interaktywnych.
 • Typy prototypów.
 • Prototypowanie „papierowe”.
 • Prototypowanie w formie szkieletów i makiet elektronicznych.
 • Tworzenie interaktywnych prototypów w środowisku programowym.
 • Przygotowywanie specyfikacji w oparciu o prototypy
Badania użyteczności 25
 • Istota badań użyteczności.
 • Miejsce badań w cyklu wytwórczym.
 • Kategorie badań użyteczności.
 • Metody, techniki i narzędzia badawcze.
 • Dobór i planowanie badań.
 • Rekrutacja badanych.
 • Dobre praktyki prowadzenia badań użyteczności
 • Opracowywanie wyników i ich wykorzystanie w procesie projektowania i ulepszania produktów cyfrowych
 • Dokumentowanie wyników badań
Podstawy zarządzania projektami produktów cyfrowych 20
 • Specyfika projektów produktów cyfrowych.
 • Metodyki zarządzania projektami.
 • Etapy w projekcie, role i artefakty projektowe.
 • Metody i techniki nadawania priorytetów.
 • Metody i techniki szacowania pracochłonności.
 • Planowanie wydania produktu.
 • Planowanie sprintów.
 • Komunikacja planowa w projekcie – typy, cele i struktura spotkań.
Praca zespołowa i komunikacja interpersonalna 20
 • Komunikacja interpersonalna: typy, poziomy, podstawowe grupy sygnałów
 • Komunikacja intrapersonalna i jej związki z komunikacją międzyludzką
 • Komunikacja społeczna online i offline : projektowanie efektywnych rozwiązań komunikacyjnych.
 • Komunikacja w nowych mediach. Podstawy networkingu
 • Zarządzanie komunikacją w grupie i w pracy nad projektem
 • Pokonywanie barier i budowanie mostów w komunikacji.
 • Twórcze zarządzanie konfliktem
 • Techniki rozwoju kompetencji językowo – komunikacyjnych, medialnych i cyfrowych
 • Strategie rozwoju kreatywnego myślenia i komunikacji.
SUMA 190