Transport i spedycja

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Prawo cywilne 10
 • Umowy w transporcie drogowym
 • Odszkodowania w transporcie drogowym
 • Regulacje konwencji CMR
Prawo handlowe 8
 • Działalność gospodarcza
 • Spółka cywilna
 • Spółki osobowe
Prawo socjalne 8
 • Rola i funkcje instytucji społecznych związanych z transportem drogowym
 • Obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczenia społecznego pracowników
 • Przepisy regulujące umowy o pracę dla różnych kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego
Prawo podatkowe 8
 • Podatek od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych
 • Podatek od pojazdów silnikowych
 • Podatek od niektórych pojazdów użytkowanych w drogowym transporcie rzeczy, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury
 • Podatek dochodowy
Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 8
 • Opracowanie budżetu
 • Bilans i rachunek zysków i strat
 • Szacowanie rentowności przedsiębiorstwa
Dostęp do rynku usług logistycznych 12
 • Przepisy regulujące zarobkowy transport drogowy
 • Dokumentacja dotycząca zakładania przedsiębiorstwa transportowego i jego funkcjonowania
 • Organizacja rynku usług drogowego transportu rzeczy, przeładunku i logistyki
Normy techniczne i techniczne aspekty działalności 12
 • Wymiary i masa pojazdów w Unii Europejskiej
 • Wybór pojazdu
 • Homologacja, rejestracja oraz przeglądem technicznym pojazdów
Bezpieczeństwo drogowe 10
 • Kwalifikacje kierowców
 • Przepisy ruchu drogowego dotyczące zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie różnych państw członkowskich
 • Instrukcje dla kierowców
Zarządzanie łańcuchem dostaw w zasięgu międzynarodowym 20
 • Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie.
 • Pojęcie i zakres SCM.
 • Czynniki determinujące rozwój łańcuchów dostaw.
 • Efektywny, zwinny i elastyczny łańcuch dostaw.
 • Instrumentarium zarządzania łańcuchem dostaw.
Negocjacje handlowe w logistyce 8
 • Proces przygotowania negocjacji.
 • Otwarcie i prowadzenie negocjacji przy wykorzystaniu poszczególnych taktyk i technik negocjacyjnych w relacji: zleceniodawca-spedytor/przewoźnik
Ubezpieczenia w transporcie 5
 • Odpowiedzialność cywilna.
 • Odpowiedzialność wypadkowa.
 • Ubezpieczenia inne niż na życie.
Normy, przepisy i procedury celne 8
 • Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej, Unia Celna.
 • Zasady obrotu celnego z Państwami Trzecimi.
 • Przepisy unijnego oraz krajowego prawa celnego w zakresie procedur celnych związanych z zabezpieczeniem kwoty długu celnego.
Symulacje procesów transportowych 10
 • Wykorzystanie zaawansowanych narzędzi informatycznych do tworzenia modelu procesu transportowego, przeprowadzenie symulacji procesu transportowego i jego oceny.
 • Analiza systemu i procesu transportowego z wykorzystaniem programu FlexSim.
Zarządzanie flotą 20
 • Czas pracy kierowców.
 • Ćwiczenia zarządzania transportem oraz flotą w oparciu o program Interlan Speed.
Efektywna obsługa klienta 20
 • Obsługa klienta jako proces tworzenia wartości logistycznej.
 • Problemy pomiaru poziomu obsługi klienta: trudności i wyzwania pomiaru kosztów logistyczno-marketingowej obsługi klienta w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw
 • Metody oceny efektów logistyczno-marketingowej obsługi klienta.
 • Typy klientów, trudny klient, sytuacje konfliktowe.
Infrastruktura transportowo-magazynowa 10
 • Infrastruktura wybranych gałęzi transportu ładunków.
 • Analiza rynku TSL.
 • Infrastruktura magazynów i terminali.
 • Infrastruktura systemów automatycznej identyfikacji.
 • Systemy IT w spedycji, transporcie i logistyce przedsiębiorstw.
Egzamin wewnętrzny na certyfikat kompetencji zawodowych 8
 • Repetytorium
 • Egzamin
Razem 185