Systemy i sieci komputerowe

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Budowa i eksploatacja sieci 34
 • Pojęcie transmisji danych
 • Sieci transmisji
 • Synchronizm w sieciach transmisji danych
 • Model systemu transmisyjnego
 • Jakościowe parametry transmisji
 • Bitowa i blokowa stopa błędów
 • Niezawodność kanału transmisyjnego
 • Tłumienie i zniekształcenia sygnałów
 • Opóźnienia propagacyjne
 • Opóźnienie, a przepustowość sieci
 • Stopień wykorzystania, a pojemność sieci
 • Częstotliwość fali nośne, a pojemność transmisyjna kanału
 • Sieci szeroko- i wąskopasmowe
 • Metody zwielokrotniania informacji w kanele transmisyjnym
 • Klasy kanałów transmisyjnych
 • Elementy sieci komputerowych
 • Media przewodowe i bezprzewodowe
 • Częstotliwość sygnału nośnego, a typ transmisji
 • Media światłowodowe
 • Fizyczne podstawy transmisji światłowodowej
 • Pojęcie modu
 • Budowa światłowodu
 • Zjawisko dyspersji i jego wpływ na funkcjonowanie kanału optycznego
 • Dyspersja chromatyczna, modalna, polaryzacyjna
 • Podstawowe parametry światłowodu
 • Okna transmisyjne
 • Transmisja sygnału po światłowodzie
 • Technologie łączenia światłowodów:
 • Pomiary światłowodowe
 • Okablowanie skrętkowe
 • Zasada działania skrętki
 • Budowa kabla skrętkowego: skrętki UTP, STP, FTP
 • Podstawowe parametry okablowania skrętkowego
 • Pomiary okablowania skrętkowego
 • Elementy okablowania
 • Zasady wykorzystania okablowania skrętkowego
 • Pojęcie topologii sieci
 • Topologia sieci: ujęcie matematyczne i informatyczne
 • Topologie pbl i hiper-topologie
 • Podstawowe parametry topologii
 • Porównanie topologii sieci
 • Topologie hybrydowe
 • Sieci rdzeniowe i bezrdzeniowe
 • Topologia fizyczna i logiczna
 • Technologia zapadniętego rdzenia
 • Style dostępu
 • Dostęp hierarchiczny i wielodostęp
 • Migracja topologii- fazy migracji
 • Zasady wyboru topologii
 • Topologia, a technologia
 • Metody kontroli dostępu do medium
 • Przykłady protokołów dostępu do medium
 • Detekcja kolizji w systemach z transmisją w paśmie podstawowym
 • Detekcja kolizji w systemach szerokopasmowych
 • Protokół dostępu, a charakterystyki sieci
Sieciowe systemy operacyjne 44
 • Pojęcie systemu operacyjnego.
 • Modele przetwarzania:
 • System sieciowy a system wielostanowiskowy
 • System sieciowy a system rozproszony
 • Koncepcje realizacji systemu sieciowego
 • Podstawowe komponenty sieciowego systemu operacyjnego
 • Pojęcie administrowania systemem sieciowym
 • Podstawowe zagrożenia sieciowych systemów operacyjnych
 • Protokoły w sieciowych systemach operacyjnych
 • Przykłady sieciowych systemów operacyjnych Linux, Windows, Unix
 • Programowanie w sieciowych systemach informatycznych
 • Wymagania sprzętowe protokołu
 • Media transmisyjne dla sieci TCP/IP
 • Koncepcja protokołu
 • Łączenie sieci
 • Komunikacja i usługi na poziomie IP
 • Adresacja : typy adresacji
 • Warstwa interfejsu: funkcje, transmisja pakietów, protokoły konwersji adresów
 • Datagramy: własności, przeznaczenie, wykorzystanie
 • Niezawodność transmisji
 • Protokół ICMP
 • Routowanie pośrednie i bezpośrednie
 • Klasy routingu
 • Protokół transportowy UDP
 • Protokół transportowy TCP
 • Narzędzia protokołu TCP/IP w systemach Linux, Windows i Unix
 • Struktura nazw w systemach operacyjnych i w Internecie
 • Zasady adresacji w sieci Internet
 • Problem kolizji nazw i jego rozwiązywanie
 • Pojęcie domeny adresowej
 • Przestrzeń nazw domen
 • Zasady nadawania nazw domenom
 • Czytanie nazw domenowych
 • Pojęcie delegacji i delegowanie domen
 • Serwery nazw
 • Strefy domenowe
 • Resolwery
 • Mechanizmy rozróżniania nazw
 • Iteracja, rekurencja, mapowanie i buforowanie
 • Narzędzia realizacji serwisu nazw- program bind
 • Diagnostyka serwisu nazw
 • Przykłady realizacji serwisu nazw w systemach Linux, Windows i Unix
Routing i przełączanie 30
 • Poziomy adresacji
 • Adresacja, a technologia
 • Projektowanie adresacji IP
 • Maski sieciowe
 • Topologie a adresacja
 • Adresacja bazująca na topologii
 • Maski podsieci
 • Maski ze zmienną długością VLSM
 • Adresacja OSPF, a adresacja RIP
 • Zarządzanie adresami
 • Klasy routingu międzydomenowego CIDR
 • Klasyfikacja metod routowania: routowanie statyczne i dynamiczne
 • Klasyfikacja dynamicznych protokołów routingu: wewnętrzne, zewnętrzne, protokoły dystans-wektor, protokoły stan złącza
 • Metody wyboru protokołu routowania
 • Podstawowe protokołu routowania: RIP, OSPF, EIGRP, BGP
 • Trasy statyczne i ich rozgłaszanie
 • Zapasowe trasy statyczne
 • Metody ograniczania rozgłaszania tras i źródeł informacji routingu
 • Filtrowanie tras
 • Routing wieloprotokołowy i wielościeżkowy
 • Narzędzia adresacji i routingu w systemach Linux, Windows i Unix
 • System plików sieciowych NFS
 • Komponenty systemu NFS
 • Zasady konfiguracji systemu NFS
 • System NIS i NIS+
 • Cele zastosowania systemów NIS i NIS+
 • Komponenty systemów
 • Mechanizm wymiany kluczy Diffiego- Hellmana
 • Otwieranie sesji w systemach z NIS i NIS+
 • Systemy NIS i NIS+, a bezpieczeństwo systemu sieciowego
 • Usługa tftp i jej zastosowanie
 • Usługi ftp
 • Narzędzia realizacji usług ftp
 • Usługa WWW i narzędzia jej realizacji
 • Obsługa stacji bezdyskowych
 • Protokół BOOTP
 • Poczta elektroniczna i program sendmail
 • Zagrożeni poczty elektronicznej
 • Przykłady uruchomienia i konfiguracja powyższych usług w systemach Linux, Windows i Unux
 • Model ISO/OSI – podstawy
 • Łączenie elementów sieci a model hierarchiczny
 • Budowa i eksploatacja repeaterów
 • Klasy repeaterów:
 • Pojęcie domeny kolizyjnej
 • Charakterystyki przepustowościowe sieci opartej o repeatery
 • Mosty jako filtry pakietów
 • Standard 802.ld
 • Architektura mostów
 • Zapętlania mostów
 • Sztormy rozgłoszeniowe
 • Klasy mostów
 • Przełączniki
 • Typy przyłączania
 • Algorytm drzewa rozpinającego
 • Poziomy przełączania
 • Przełączniki wielopoziomowe
 • Usługi przełączników
 • Standard 802.lq i sieci VLAN
 • Routery- architektura, zakres zastosowań
 • Protokoły trasowania
 • Porównanie urządzeń sieciowych i zakresu i ich zastosowań
 • Internetworking na bazie urządzeń sieciowych
 • Usługi multimedialne
 • Usługa QoS
 • Zakres wykorzystywania transmisji szerokopasmowej
 • Przewodowe systemy szerokopasmowe
 • Techniki transmisyjne dla kabli miedzianych: DDSL, HDSL, ADSL, VDSL
 • Światłowodowe systemy dostępu szerokopasmowego: WDM, DWDM, UWDM
 • Techniki hybrydowe
 • Przykłady realizacji systemów szerokopasmowych
 • Zakres zastosowań systemów bezprzewodowych
 • Zakłócenia transmisji bezprzewodowej
 • Systemy radiowe i optyczne
 • Systemy naziemne i satelitarne
 • Struktura naziemnego systemu transmisyjnego
 • Protokoły naziemnego dostępu bezprzewodowego
 • Urządzenia naziemnych sieci bezprzewodowych
 • Klasyfikacje systemów satelitarnych
 • Zasady współpracy sieci przewodowych i bezprzewodowych
 • Przykłady realizacji naziemnych i bezprzewodowych systemów satelitarnych
Zarządzanie systemami i sieciami 30
 • Podstawowe parametry systemu: przepustowość w mikro i makro skali, czas reakcji, itp.
 • Czas reakcji, a wydajność systemu
 • Testy SPEC
 • Efekt bąbelkowy
 • Zasada bliskości
 • Zasada nieoznaczoności Heisenberga, a parametry systemu informatycznego
 • Elementy procesu zarządzania: diagnostyka, konfiguracja, eksploatacja
 • Części składowe systemu zarządzania
 • Cele procedur zarządzających
 • Ergonomia a zarządzanie
 • Charakterystyki wydajności
 • Wydajność stało- i zmiennopozycyjna
 • Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym
 • Ładowanie i zerowanie na żądanie
 • Stronicowanie i wymiana i ich wpływ na wydajność
 • Obszar wymiany i bufory dyskowe
 • Jądro systemu
 • Wykrywanie braków pamięci i przeciwdziałanie im
 • Narzędzia zarządzania i monitorowania pamięci
 • Zarządzanie procesorem
 • Metody zmniejszania obciążenia procesora
 • Optymalizacja zarządzania procesami
 • Przerwania, a wydajność systemu
 • Metody i środki zwiększania mocy procesora
 • Narzędzia zarządzania i monitorowania procesora
 • Zarządzanie systemem plików
 • Optymalizacja realizacji operacji dyskowych
 • Systemy plików, a wydajność
 • Optymalizacja buforów
 • Systemy plików zdalnych i ich optymalizacja
 • Narzędzia zarządzania i monitorowania systemu plików
 • Celowość zarządzania
 • Architektury zarządzania siecią
 • Model hierarchiczny, a zarządzanie siecią
 • Standardy dotyczące zarządzania
 • Informacje dla systemu zarządzania
 • Elementy systemu zarządzania
 • Protokoły i usługi zarządzające: CMIP, CMIS, CMOT, SNMP
 • Protokół SNMP-2
 • Bazy danych MIB
 • Usługa RMON
 • Urządzenia sieciowe, a zarządzanie systemem
 • Podstawowe funkcje systemu zarządzania siecią
 • Zarządzanie sieciami TCP/IP:
 • Programy zarządzania sieciami
 • Pojęcie dostępności systemu
 • Parametry MTBF, MTTR, MTRR
 • Elementy niezawodności systemów
 • Parametry decydujące o dostępności systemu
 • Systemy odporne na uszkodzenia
 • Procedury lokalizacji uszkodzeń
 • Rola użytkownika w diagnostyce systemu
 • Rejestry systemowe jako narzędzie diagnostyki
 • Narzędzia analizy rejestrów
 • Diagnostyka, a warstwa modelu hierarchicznego
 • Przykłady czynności diagnostycznych
 • Pomiary i ich analiza w systemach i sieciach komputerowych
 • Przykłady narzędzi pomiarowych
 • Modelowanie dostępności systemu
Projektowanie systemów i sieci 38
 • Funkcjonowanie sieci z punktu widzenia użytkownika
 • Kontakt użytkownik- projektant
 • Szacowanie rozmiarów przepływów
 • Podstawowe charakterystyki przepływów
 • Protokoły zorientowane na sesję
 • Protokoły routingu
 • Parametry czasowe sieci
 • Opóźnienie a przepustowość
 • Blokowanie, chronienie, kolejkowanie
 • Przeciążenie sieci
 • Połączenia użytkownik- sieć oraz sieć- sieć
 • Dostępność, niezawodność i zarządzalność sieci
 • Skalowalność i rozbudowa sieci
 • Pakiety, ramki, komórki jako jednostki przepustowości
 • Przepływy i model źródłowy
 • Parametry modelu źródłowego
 • Modele Poissona i Markowa
 • Przepływy głosowe
 • Kolejkowanie
 • Podstawowe formuły modelowania kolejek: Erlang-B, Erlang- C, pakietowe
 • Modele systemów kolejkowych Markowa
 • Metodologia określania stopnia wykorzystania oraz pojemności transmisyjnej sieci
 • Procesy Bernoulli i aproksymacja Gaussa
 • Analiza przeciążeń buforów komórek
 • Projektowanie sieci z punktu widzenia opóźnień
 • Wpływ zagubienia pakietów, ramek, komórek na proces projektowania sieci
 • Projektowanie dostępności i niezawodności sieci
 • Reakcja sieci na sytuacje ekstremalne
 • Macierze przepływów i ich zastosowanie w procesie projektowania
 • Przełączanie obwodów, komunikatów, pakietów i komórek
 • Taksonomia metod przesyłu danych
 • Sieci dedykowane i przełączalne
 • Wybrane aspekty przełączania pakietów (serwisy, sieć):
 • Sieć prywatna a sieć publiczna
 • Kryteria wyboru:
 • Efektywność a możliwość systemu
 • Porównanie oprogramowania i sprzętu
 • Struktura kosztowa sieci
 • Przykłady kosztorysowania linii, Frame Relay, SMDS, ATM
 • Porównanie szybkich protokołów sieci LAN
 • Analiza przepustowościowych wymagań aplikacji
 • Definicja poziomów projektowania dostępu i rdzenia:
 • Wymagania dotyczące dostępu
 • Projektowanie pojemności dostępu:
 • Metodyka projektowania węzła dostępowego
 • Określenie efektywności multipleksorowania statycznego
 • Style gia Collapsed Backbone
 • Migracja przełączania LAN do ATM – fazy migracji
 • Projektowanie topologii dostępu:
 • Opcje dostępu:
 • Zasady wyboru technologii i serwisów
 • Dostęp zintegrowany
 • Wymagania charakterystyczne rdzenia sieci:
 • Pojemność rdzenia sieci:
 • Pojęcie całkowitej pojemności sieci i metody jej określania
 • Wymagania routingu
 • Zapewnienie możliwości rozbudowy sieci
 • Porównanie topologii rdzenia sieci:
 • Sieci z rdzeniem i bez rdzenia
 • Wpływ technologii na topologię
 • Metody wyboru optymalnej topologii
 • Topologie hybrydowe
 • Synchronizacja rdzenia sieci
 • Nastrajanie rdzenia sieci
 • Struktura zapytania ofertowego
 • Struktura odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 • Analiza odpowiedzi na zapytanie ofertowe
 • Wybór oferenta
 • Metoda macierzowa i wagowa
 • Poziomy serwisowania
 • Ekspertyzy zewnętrzne
 • Odnoszenia dostawca- projektant
 • Strategie porozumienia użytkownik- dostawca
 • Zarządzanie siecią
Bezpieczeństwo i ochrona danych 30
 • Pojęcie bezpieczeństwa systemu komputerowego
 • Rys historyczny zagrożeń systemów informatycznych
 • Zagrożenia w systemach informatycznych i ich identyfikacja
 • Klasyfikacja chronionych zasobów
 • Podatność na zagrożenia:
 • Kategorie bezpieczeństwa:
 • Priorytety bezpieczeństwa
 • Klasyfikacja zagrożeń systemu informatycznego:
 • Statystka włamań do systemów informatycznych i strat ponoszonych w ich rezultacie
 • Konieczność tworzenia polityki bezpieczeństwa
 • Osoby odpowiedzialne za tworzenie polityki bezpieczeństwa
 • Zagadnienia obejmowane przez politykę bezpieczeństwa
 • Łamanie zasad polityki bezpieczeństwa i postępowanie w takich przypadkach
 • Procedury zabezpieczania przed zagrożeniami:
 • Strategie informowania użytkowników o działaniach dotyczących bezpieczeństwa
 • Edukacja pracowników
 • Działania podejmowane przy podejrzeniu włamania
 • Ryzyko i jego ocena
 • Metodyki wyliczania ryzyka
 • Źródła informacji o bezpieczeństwie systemów informatycznych
 • Minimalne poziomy bezpieczeństwa- klasy bezpieczeństwa
 • Ochrona kont dostępowych w systemie UNIX
 • Elementy ochrony zasobów systemu informatycznego
 • Konto dostępowe i jego parametry
 • Niektóre niebezpieczne typy kont:
 • Powłoki restrykcyjne jako narzędzia podwyższenia poziomu bezpieczeństwa
 • Zasady tworzenia kont dostępowych
 • Plik/etc/passwd
 • Kodowanie haseł
 • Ataki na hasła kont dostępowych
 • Wybrane narzędzia łamania haseł
 • Zasady tworzenia haseł
 • Hasła cieniowe
 • Sieciowe bazy informacyjne:
 • Ograniczanie logowań w systemach- mechanizmy starzenia się haseł
 • Hasła w systemach o podwyższonym bezpieczeństwie:
 • Ochrona bezpieczeństwa konta root
 • Aliasy pocztowe a bezpieczeństwo systemu
 • Metodyki i narzędzia weryfikacji bezpieczeństwa kont dostępowych w systemie operacyjnym
 • Organizacja systemu plików
 • Pojęcie pliku
 • Struktura katalogowa
 • Podstawowe operacje plikowe
 • Klasyfikacja metod dostępu:
 • Podstawowe metody ochrony plików:
 • Dostępy do plików i katalogów
 • Polecenia określania dostępów
 • Wpływ mechanizmów ochrony na elastyczność i wydajność systemu plików
 • Przywileje SUID i SGID- niebezpieczeństwa związane z ich wykorzystaniem
 • Bity klejące
 • Włączanie i wyłączanie bitów SUID oraz SGID
 • Pliki urządzeń
 • Urządzenia blokowe i znakowe
 • Techniki zapewniania spójności systemu plików
 • Techniki wykrywania zmian w systemie plików:
 • Metody i środki weryfikacji bezpieczeństwa systemu plików
 • Środki bezpieczeństwa przy wykorzystaniu darmowego oprogramowania
 • Pojęcie audytu w systemie informatycznym
 • Mechanizm śledzenia funkcjonowania systemu informatycznego
 • Podstawowe pliki rejestrów systemu:
 • Pliki rejestracji funkcjonowania wybranych usług
 • Pojęcie księgowania procesów
 • Zakres wykorzystania raportów kasowych
 • Wybrane narzędzia analizy rejestrów
 • Definicja włamania do systemu informatycznego
 • Zagrożenia związane z włamaniem do systemu informatycznego
 • Podstawowe cele ataków
 • Podstawowa klasyfikacja ataków na systemy informatyczne
 • Pojęcie programu destrukcyjnego
 • Przykłady programów destrukcyjnych
 • Zagrożenia wywołane przez programy destrukcyjne
 • Ataki słownikowe
 • Węszenie- sniffing
 • Autoryzowany dostęp
 • Podszywanie się IP
 • Kontakt z autoryzowanym użytkownikiem
 • Etapy ataku na system informatyczny
 • Klasyfikacja podstawowych nieszczelności w systemach informatycznych
 • Sposoby wykrywania nowych nieszczelności
 • Programy monitorowania bezpieczeństwa sieci: Satan, Courtney, Gabrirl, Argus itp.
Razem 206