Rachunkowość

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Istota rachunkowości 6
 • Źródła prawa w rachunkowości.
 • Rachunkowość jako część systemu informacyjnego jednostki.
 • Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości.
 • Majątek przedsiębiorstwa, istota i klasyfikacja aktywów.
 • Źródła finansowania majątku, istota i klasyfikacja pasywów.
 • Bilans jako element sprawozdania finansowego: forma i treść i zasady sporządzania bilansu.
 • Operacje gospodarcze i ich wpływ na zmiany majątku przedsiębiorstwa: operacje bilansowe, operacje wynikowe.
 • Dokumentacja operacji gospodarczych, istota i klasyfikacja dowodów księgowych.
Zasady ewidencji gospodarczej na kontach i wynik działalności gospodarczej 12
 • Pojęcie, budowa i rodzaje kont.
 • Zasady funkcjonowania kont bilansowych.
 • Zasada podwójnego zapisu.
 • Zestawienie obrotów i sald.
 • Księgi rachunkowe, pojęcie i struktura ksiąg.
 • Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • Podział poziomy kont, zasady funkcjonowania kont analitycznych.
 • Podział pionowy kont, zasady funkcjonowania kont głównych i korygujących.
 • Zasady funkcjonowania kont wynikowych,  operacje wynikowe.
 • Kategorie kształtujące wynik finansowy.
 • Przychody i koszty działalności operacyjnej, handlowej, produkcyjnej, usługowej.
 • Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej.
 • Przychody i koszty finansowe.
 • Straty i zyski nadzwyczajne.
 • Procedura ustalania wyniki finansowego oraz  prezentacja w sprawozdaniu rachunek zysków i strat.
Środki pieniężne 4
 • Aktywa pieniężne, klasyfikacja i ewidencja.
 • Dokumentacja obrotu pieniężnego. 
 • Ewidencja krajowych środków pieniężnych. 
 • Ewidencja i wycena środków pieniężnych w walutach obcych.
 • Ewidencja kredytów bankowych i pożyczek.
 • Inne środki pieniężne, klasyfikacja i ewidencja.
 • Inwentaryzacja środków pieniężnych, kredytów bankowych  i pożyczek.
Prawo podatkowe - podatek od towarów i usług 12
 • Ogólne zasady rozliczania podatku od towarów i usług.
 • Charakterystyka czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 
 • Podatnicy podatku od towarów i usług.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego, zasady wystawiania faktur.
 • Podstawa opodatkowania i stawki podatku.
 • Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe.
 • Odliczenie podatku naliczonego, przesłanki i zasady jego realizacji.
 • Rozliczanie podatku w obrocie międzynarodowym.
 • Deklaracje podatkowe, informacje podsumowujące.
 • Zapłata i zwrot podatku.
 • Obowiązki rejestracyjno-ewidencyjne dotyczące podatku od towarów i usług.
Rozrachunki 12
 • Ewidencja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami.
 • Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT, ewidencja podatku należnego i naliczonego.
 • Pozostałe rozrachunki publicznoprawne.
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i pozostałe rozrachunki z pracownikami.
 • Pozostałe rozrachunki.
 • Odpisy aktualizujące należności.
 • Inwentaryzacja rozrachunków.
Obrót materiałowy i towarowy 12
 • Charakterystyka oraz znaczenie materiałów i towarów w działalności gospodarczej.
 • Dokumentacja obrotu materiałowego i towarowego.
 • Bieżąca wycena materiałów i towarów oraz rozliczenie zakupu.
 • Ewidencja księgowa obrotu materiałowego: zakup, zużycie, sprzedaż.
 • Ewidencja księgowa obrotu towarowego: zakup, sprzedaż.
 • Ewidencja analityczna obrotu materiałowego i towarowego.
 • Bilansowa wycena materiałów i towarów.
 • Inwentaryzacja materiałów i towarów.
Aktywa trwałe 12
 • Środki trwałe: klasyfikacja, ustalanie wartości początkowej, amortyzacja, remont, ulepszenie, wycofanie z używania.
 • Środki trwałe w budowie.
 • Wartości niematerialne i prawne.
 • Dotacje do środków trwałych i wartości niematerialnych.
 • Inwestycje długoterminowe.
 • Inwentaryzacja aktywów trwałych.
 • Wycena na dzień bilansowy i prezentacja w sprawozdaniu.
Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia 6
 • Rodzaje wynagrodzeń oraz udokumentowanie.
 • Lista płac wynagrodzeń.
 • Narzuty na wynagrodzenia – umowa o pracę.
 • Narzuty na wynagrodzenia – inne umowy cywilnoprawne.
 • Ewidencja wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia.
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: zasady tworzenia, dokumentacja, ewidencja świadczeń z funduszu.
Prawo ubezpieczeń społecznych 6
 • Podstawowe definicje z zakresu ubezpieczeń społecznych.
 • Podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.
 • Ustalanie składek od umów cywilnoprawnych i innych świadczeń na rzecz pracowników.
 • Obowiązki dokumentacyjne w zakresie ubezpieczeń społecznych.
 • Zasady i terminy rozliczeń z ZUS.
Zastosowanie systemów informatycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych 16
 • Ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych w programie
 • Symfonia Finanse i Księgowość.
 • Obrót towarów i usług w programie Symfonia Handel.
 • Ewidencja środków trwałych w programie Symfonia Środki Trwałe.
 • Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników w programie
 • Symfonia Kadry i Płace.
Prawo podatkowe - jednostka gospodarcza jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń 6
 • Podstawowe definicje podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Zasady opodatkowania dochodów ze stosunku pracy.
 • Opodatkowanie umów cywilnoprawnych i innych świadczeń na rzecz pracowników (w tym świadczeń nieodpłatnych).
 • Obowiązki dokumentacyjne płatnika podatku: informacje, deklaracje.
 • Zasady i terminy rozliczeń podatku.
Ewidencja i rozliczanie kosztów podstawowej działalności operacyjnej 12
 • Wprowadzenie do rachunku kosztów.
 • Zakres oraz klasyfikacja kosztów.
 • Ewidencyjne warianty rachunku kosztów.
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 • Koszt wytworzenia produktu.
 • Etapy rozliczania kosztów działalności wytwórczej.
 • Koszty działalności pomocniczej i ich rozliczenie.
Zasady kalkulacji oraz wycena produkcji niezakończonej 12
 • Istota i metody kalkulacji.
 • Dobór metod kalkulacji kosztu wytworzenia produktów.
 • Kalkulacja podziałowa prosta i współczynnikowa.
 • Kalkulacja doliczeniowa.
 • Ewidencja przyjęcia wyrobów gotowych i wycena produkcji niezakończonej.
Ewidencja produktów pracy i ich sprzedaży oraz ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem 12
 • Dokumentowanie sprzedaży – faktury VAT.
 • Ewidencja przychodów ze sprzedaży wyrobów w jednostce produkcyjnej.
 • Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych.
 • Przychody ze sprzedaży usług w jednostce prowadzącej działalność usługową.
 • Ewidencja zwrotu wyrobów gotowych przez kontrahentów – reklamacje.
 • Przekazanie wyrobów gotowych do sklepów firmowych, ewidencja i rozliczenie odchyleń.
 • Wycena na dzień bilansowy oraz Inwentaryzacja produktów.
 • Ewidencja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
 • Ewidencja przychodów i kosztów finansowych.
 • Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych.
 • Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów.
Ustalanie wyniku finansowego 6
 • Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego zgodnie z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat.
 • Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego zgodnie z porównawczym rachunkiem zysków i strat.
 • Zmiana stanu produktów i krąg kosztów oraz ewidencja obrotów wewnętrznych.
 • Prezentacja wyniku finansowego w rachunku zysków I strat w wariancie kalkulacyjnym I porównawczym.
Prawo podatkowe - podatek dochodowy w działalności gospodarczej 8
 • Podmiot i przedmiot opodatkowania, rok podatkowy.
 • Zasady ogólne ustalania wyniku podatkowego.
 • Przychody podatkowe, moment uzyskania przychodu, zasady korygowania przychodów.
 • Koszty uzyskania przychodów: moment potrącenia kosztów bezpośrednich i pośrednich.
 • Dochody wolne od podatku – zwolnienia przedmiotowe.
 • Odliczenia od dochodu.
 • Podstawa opodatkowania i stawka podatkowa.
 • Podatek od dywidend.
 • Wpłaty zaliczek podatku, zasady ogólne i uproszczenia.
 • Zeznanie roczne CIT 8.
Kapitał własny 6
 • Kapitał (fundusz ) podstawowy.
 • Kapitał (fundusz) zapasowy.
 • Kapitał z aktualizacji i pozostałe kapitały własne.
 • Rozliczanie wyniku finansowego.
Prawo gospodarcze 6
 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Kodeks spółek handlowych.
 • Prawo cywilne w działalności gospodarczej.
Sprawozdanie finansowe 8
 • Format i elementy sprawozdania finansowego  jednostki.
 • Badanie, zatwierdzanie i udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego.
 • Bilans – sprawozdanie z sytuacji finansowej, zasady wyceny oraz prezentacja aktywów i pasywów.
 • Rachunek Zysków i Strat; przychody i koszty; zakres ujawnień w sprawozdaniu.
 • Rachunek przepływów pieniężnych;  metody sporządzania i treść ekonomiczna  sprawozdania.
 • Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym;  zawartość sprawozdania.
 • Informacja dodatkowa, w tym:  Wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz,  Pozostałe informacje i objaśnienia;  format i treść sprawozdania.
Razem 174