Podyplomowe studia menedżerskie

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Zarządzanie strategiczne i taktyczne 12
 • Zarządzanie – rys historyczny
 • Strategia i taktyka w zarządzaniu
 • Umiejętności strategiczne menedżera - warsztaty
 • Umiejętności taktyczne menedżera - warsztaty
Prawo o działalności gospodarczej 8
 • Rejestracja działalności gospodarczej osób fizycznych i spółek osobowych i kapitałowych
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące, pozarolniczą działalność gospodarczą oraz wspólników spółek
 • Wybór formy opodatkowania w zakresie podatku dochodowego od osób, fizycznych. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób, prawnych ora podatkiem od towarów i usług
 • Zawieranie umów: sprzedaży, najmu, zlecenia, o dzieło, roboty budowlane
 • Formy zabezpieczania należytego wykonania umów: hipoteka, poręczenie, zastaw
 • Wybrane klauzule umowne: zadatek, zaliczka, kara umowna, odstępne, prawo odstąpienia
Prawne aspekty zarządzania personelem 4
 • Prawne aspekty  zarządzania personelem
 • Źródła prawa pracy, rodzaje umów o pracę
 • Prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 • Zakaz konkurencji,  odpowiedzialność pracownicza
 • Czas pracy - urlopy wypoczynkowe, ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • Rozstrzyganie sporów z zakresu prawa pracy
Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 20
 • Podstawowe sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa
 • Analiza płynności, rentowności, zadłużenia przedsiębiorstwa
 • Zdolność do obsługi długu i zdolność kredytowa
 • Analiza sprawności gospodarowania przedsiębiorstwa
 • Ocena zagrożenia upadłością i syntetyczna ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Analiza przepływów pieniężnych
 • Analiza break – even point
 • Analiza efektywności projektów inwestycyjnych
Zarządzanie informacją i komunikacją 18
 • Funkcja informacyjno-komunikacyjna organizacji gospodarczej
 • Informacje w procesie podejmowania decyzji
 • Podstawy diagnostyki zarządzania informacją
 • Formy i metody komunikowania w organizacji
 • Aktualne tendencje w zarządzaniu informacją i komunikacji w organizacji
Negocjacje i techniki handlowe 12
 • Problemy w komunikacji i sposoby ich niwelowania
 • Sposoby przygotowania produktu/usługi do sprzedaży (metoda HEKSAGON)
 • Technika negocjacyjna win-win
 • Przygotowanie strategii negocjacyjnej
Wystąpienia publiczne dla menedżerów 8
 • Przygotowanie i realizacja wystąpienia
 • Style prezentacji
 • Panowanie nad stresem
E-marketing i e-biznes 8
 • Internet jako medium reklamy (formy i rodzaje reklam, modele rozliczeń w internecie, Adwords, remarketing)
 • Współpraca z agencjami reklamowymi
 • Strona internetowa jako element marketingu - stworzenie strony internetowej w środowisku WORDPRESS
 • E-mail marketing – tworzenie profesjonalnych wiadomości e-mail, budowanie baz adresowych, analiza skuteczności
Analityka biznesowa 16
 • Wprowadzenie do analityki biznesowej
 • Analiza danych za pomocą tabel
 • Wprowadzenie do tabel przestawnych
 • Dostosowywanie tabel przestawnych
 • Obliczenia w tabelach przestawnych
 • Wizualizacja danych zawartych w tabelach przestawnych
Wielokulturowość i mobbing 8
 • Wprowadzenie do komunikacji międzykulturowej
 • Różnice kulturowe w zarządzaniu.
 • Efektywne zarządzanie zespołem wielokulturowym
 • Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
 • Problem mobbingu jako zagrożenia psychospołecznego występującego w środowisku pracy
 • Przyczyny, uwarunkowania i skutki zjawiska mobbingu
 • Metody przeciwdziałania i reagowania na zjawisko mobbingu w miejscu pracy
Nowoczesne koncepcje zarządzania 12
 • Przegląd współczesnych koncepcji zarządzania
 • Zarządzanie przez przewagę konkurencyjną
 • Zarządzanie przez jakość, iso, tqm
 • Kanban, kaizen, ucząca się i doskonaląca się organizacja
 • Zamysł strategiczny i zarządzanie strategiczne
 • Budowa łańcucha wartości organizacji
 • Metodyka strategicznej karty wyników
 • Zarządzanie strategią finansową przedsiębiorstwa
Certyfikat FMEA 10
 • Diagram przepływu – Flow Chart
 • FMEA – Body
 • Lista charakterystyk specjalnych
 • Plan kontroli
Zarządzanie zasobami ludzkimi 14
 • Metody analizy pracy i zarządzania pracą
 • Rozwój osobisty i karier zawodowych
 • Motywacja pracy
 • Racjonalizacja zatrudnienia
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Metodologia oceny pracowników
 • Liderzy
 • Style kierowania
Gra decyzyjna (Marketplace) 12
 • Omówienie teorii gier i historii gier decyzyjnych i strategicznych
 • Omówienie scenariusza symulacji
 • Ustalenie zakresu obowiązków członków zespołu
 • Przeprowadzenie analizy szans rynkowych
 • Sporządzenie biznes planu
 • Prezentacje zespołów
Psychologia pracy i organizacji 8
 • Postawy wobec pracy: zadowolenie i zaangażowanie
 • Praca emocjonalna
 • Zachowania prospołeczne i kooperacja w pracy
 • Patologie w pracy: wypalenie zawodowe, pracoholizm, uzależnienia, stres
 • Zjawisko „życia bez pracy”
Zarządzanie zmianą 12
 • Motywacja pracownika do akceptacji zmiany
 • Wprowadzanie zmian w organizacjach
 • Wprowadzanie zmian na poziomie indywidualnym
 • Coaching jako praktyczne narzędzie motywowania do zmian
 • Praktyczne stosowanie feedbacku w procesie zmiany
Razem 178