Menedżer Logistyki

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Branża TSL na świecie 16
 • Informacja, system informacyjny i system informatyczny w zarządzaniu logistyką
 • Ewolucja systemów zarządzania przedsiębiorstwem
 • Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką
 • System zarządzania łańcuchem dostaw (systemy typu SCM, CPFR, VMI, SMI, SCOR)
 • Elektroniczna wymiana danych (systemy EDI, WEB-EDI, elementy języka XML)
 • Systemy automatycznej identyfikacji (systemy GS1, RFID itd.). Kody kreskowe, QR, Etykieta logistyczna
 • System nawigacji satelitarnej GPS i nowoczesne metody zarządzania transportem
 • Planowanie potrzeb produkcyjnych i dystrybucyjnych z zastosowaniem systemów ERP, DRP, MRP, MSP.
 • E-Logistyka.
 • Technologia Blockchain i jej wpływ na logistykę.
Podstawy kierowania 12
 • Cechy myślenia strategicznego i operacyjnego
 • Proces rozwoju osobistego i zespołowego
 • Proces decyzyjny
 • Przywództwo i jego źródła
 • Zarządzanie przez cele
 • Proces komunikowania i motywowania podwładnych
 • Zarządzanie zespołami mono- i interdyscyplinarnymi
 • Zasady zarządzania zmianą
Zarządzanie procesami biznesowymi 16
 • Istota łańcucha wartości, mapowanie wartości
 • Trade-offs w łańcuchach dostaw
 • Wpływ zmienności popytu na łańcuch dostaw
 • Lean i kaizen w łańcuchu dostaw
 • Systemy zarządzania jakością
 • Przetwarzanie danych w łańcuchu dostaw
 • Modele referencyjne procesów
 • Metody i techniki rozwiązywania problemów w procesach
 • KPI’s w łańcuchach dostaw – wybór i zastosowanie
 • Oprogramowanie wspierające zarządzanie procesami
Zarządzanie zmianą i projektami 16
 • Definiowanie zakresu i celów projektu
 • Cykl życia i ryzyka projektu
 • Tworzenie i optymalizowanie struktury organizacyjnej projektu
 • Zastosowanie metod zarządzania projektem
 • Budżetowanie projektu
 • Zarządzanie jakością w projekcie
 • Dokumentowanie projektu
Zarządzanie obsługą klienta 12
 • Serwis logistyczny, polityka i procedury obsługi klienta
 • Komunikacja z klientem
 • CRM
 • KPI’s do pomiaru obsługi klienta
 • Organizacja obsługi klienta w firmie
 • Systemy informatyczne wspierające obsługę klienta
Modele łańcuchów dostaw 16
 • Łańcuch dostaw a logistyka, wpływ zarządzania łańcuchem dostaw na uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej,
 • Modele relacji i kooperacji w łańcuchach dostaw, ECR, JIT, VMI,
 • Ocena barier utrudniających przepływy w łańcuchu dostaw,
 • Analiza strategiczna i cykl życia łańcucha dostaw,
 • Model referencyjny łańcucha dostaw,
 • Prognozowanie popytu w łańcuchu dostaw – przegląd i ocena wybranych modeli,
 • Mapowanie łańcucha dostaw, przegląd konfiguracji: MTS, ATO, MTO, ETO,
 • Mechanizm efektu byczego bicza,
 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw,
 • Zarządzanie czasem realizacji (lead time) i jego wpływ na ciągłość przepływu w łańcuchu dostaw,
 • Rachunek kosztów w łańcuchu dostaw,
 • Identyfikacja podstawowych ról informatyzacji i działań IT w ramach łańcucha dostaw.
Zaopatrzenie i zakupy 16
 • Ocena środowisk związanych z zaopatrzeniem,
 • Przegląd strategii zakupów, outsourcing, insourcing, grupy zakupowe,
 • Cele zaopatrzenia i uszczegóławianie zapotrzebowania materiałowego,
 • Identyfikacja źródeł materiałowych, wybór i ocena dostawców,
 • Kryteria ustalania wielkości zamówienia,
 • Przygotowanie planów dostawy, proces zamawiania,
 • Procedury zamawiania, odbioru i dostawy,
 • Dokumentacja związana z zamawianiem i dostawą,
 • Procedury pomiaru i kontrolowania działań i związanych z zaopatrzeniem,
 • Ocena i poprawa działań dostawców, modele rozwoju dostawców,
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z zaopatrzeniem,
 • Zarządzanie logistyką zwrotną,
 • Weryfikacja działań związanych z zaopatrzeniem z wykorzystaniem odpowiednich pomiarów,
 • Rachunek kosztów zaopatrzenia,
 • Określenie zastosowań IT dla zaopatrzenia i zakupów,
 • Modele doskonalenia procesu zakupów,
 • Organizacja procesu zakupów w przedsiębiorstwie.
Planowanie produkcji 16
 • Ocena środowiska związanego z produkcją, wpływ popytu zależnego i niezależnego na planowanie produkcji,
 • Cechy i wyzwania lean manufacturing dla organizacji procesu produkcji,
 • Cele i etapy procesu planowania produkcji,
 • Określanie przepustowości linii produkcyjnej,
 • Zasoby wymagane do produkcji, ograniczenia w dostępie do zasobów produkcyjnych,
 • Informacje potrzebne do planowania produkcji oraz źródła i sposoby pozyskiwania tych informacji,
 • Budowa planów produkcyjnych na różnych poziomach,
 • Procesy harmonogramowania produkcji,
 • Prowadzenie spisów materiałowych, uaktualnianie, analiza i weryfikacja (rekordów) list materiałowych,
 • Ocena zapotrzebowań materiałowych, JIT, składanie zamówień u dostawcy,
 • Zarządzanie procesem produkcji, zastosowanie procedur KANBAN i KAIZEN,
 • Pomiary, analiza i doskonalenie procesów produkcyjnych, wskaźniki wydajności,
 • Określanie zastosowań IT dla działań związanych z planowaniem produkcji.
Zarządzanie zapasami 16
 • Funkcje zapasów, argumenty za i przeciw zapasom,
 • Punkt rozdziału i poziom obsługi klienta a wymagania dotyczące zapasów,
 • Klasyfikacja zapasów,
 • Uzgadnianie celów działań w zakresie zapasów,
 • Klasyfikacja produktów w oparciu o właściwości popytu, określanie zmienność popytu i próba przewidywania błędu,
 • Zarządzanie ryzykiem związanym z zapasami,
 • Określenie popytu przy zastosowaniu odpowiednich technik badania zmienności popytu.
 • Identyfikacja podstawowych segmentów zapasu w oparciu o analizy ABC i XYZ,
 • Rachunek kosztów tworzenia i utrzymania zapasów magazynowych,
 • Ustalenie poziomu bezpiecznego zapasu i punkty wywołujące zapas (ang. stock trigger points),
 • Zastosowanie systemu zamawiania opartego na poziomie informacyjnym,
 • System zamawiania oparty na przeglądzie okresowym,
 • Optymalizacja wielkości zapasu cyklicznego z wykorzystaniem różnych metod,
 • Zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach,
 • Określenie zamawianych ilości,
 • Weryfikacja poziomów zapasu i identyfikacja możliwości poprawy zarządzania zapasami,
 • Określanie zastosowań IT dla działań związanych z zarządzaniem zapasami.
Zarządzanie magazynem 16
 • Przegląd i ocena uwarunkowań procesu zarządzania magazynem,
 • Celów działań w zakresie magazynowania,
 • Organizacja operacji przyjęcia do magazynu.
 • Proces składowania - cele, ograniczenia, decyzje, optymalizacja,
 • Zarządzanie kompletacją, pakowaniem i wydaniami,
 • Operacje wysyłki,
 • Procedury inwentaryzacji zapasów, uaktualnianie, analiza i weryfikacja zapasu w magazynie.
 • Określanie i zapewnienie wymaganego wyposażenia magazynu,
 • Określanie zastosowania IT dla działań związanych z magazynowaniem,
 • Bezpieczeństwo operacji i prac magazynowych,
 • Kontrola działań i jakości prowadzonych operacji związanych z magazynowaniem,
 • Zarządzanie zmianami, doskonalenie procesów magazynowych.
Zarządzanie transportem 16
 • Prawne wymogi dotyczące wykonywania transportu – przepisy krajowe i międzynarodowe,
 • Przewozy specjalistyczne; ATP łatwopsująca się żywność, ADR przewóz towarów niebezpiecznych wymagania dla kierowcy, przewoźnika, zmiany ADR 2017, doradca DGSA,
 • Przegląd różnych rodzajów pojazdów i przydatności do przewozu różnych typów ładunków,
 • Czas pracy kierowców i inne ograniczenia w transporcie drogowym,
 • Zakazy ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Europy,
 • Przegląd i interpretacja reguł Incoterms 2010,
 • Planowanie działań w zakresie transportu, działania operacyjne związane z planowaniem transportu,
 • Kryteria i proces wyboru środka transportu, kiedy transport a kiedy spedycja, transport własny czy obcy,
 • Prawa i obowiązki uczestników procesu spedycyjnego, konwencja CMR – prawo przewozowe,
 • Proces i kryteria wyboru przewoźnika, weryfikacja dotycząca przejechanej trasy, sprawdzenie na podstawie danych z tachografu,
 • Zasady prawidłowego załadunku pojazdów i przekazywania ładunku przewoźnikowi,
 • Organizacja operacji związanych z załadunkiem, przeładunkiem i wyładunkiem, sprawdzanie prawidłowości tych operacji,
 • Dopuszczalne naciski osi na drogę, planowanie przewozów
 • z uwzględnieniem ograniczeń tonażowych, przewozy ponadgabarytowe – wymagania, regulacje prawne,
 • Odpowiedzialność załadowcy, spedytora, zlecającego przewozy w zakresie prawidłowego załadowania pojazdu, ważenia pojazdów oraz planowania przewozów (czas pracy kierowcy),
 • Zarządzanie infrastrukturą transportową (pojazdy i wyposażenie dla potrzeb różnych wariantów transportu i rozładunku),
 • Dokumentacja związana z transportem,
 • Ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem w transporcie,
 • Przewóz towarów wrażliwych – obowiązek zgłaszania przewozów,
 • System monitorowania drogowego przewozu towarów
 • Kontrole drogowe, procedury, postępowania administracyjne w zakresie transportu drogowego, odwołania od decyzji, procedury odwoławcze.
Systemy informatyczne w logistyce 16
 • Excel w logistyce
 • SAP w logistyce
Razem 184