Menedżer ekonomii społecznej

PRZEDMIOT

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Ekonomia społeczna – wprowadzenie 12
 • Charakterystyka zjawiska ekonomii społecznej w Polsce i na świecie
 • Przedsiębiorczość i ekonomia społeczna
 • Podmioty Ekonomii Społecznej – poziom krajowy, regionalny, subregionalny i gminny
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – funkcje ekonomii społecznej.
Aspekty prawne ekonomii społecznej 12
 • Podstawowe akty prawne dotyczące ekonomii społecznej w Polsce
 • Europejskie regulacje dotyczące ekonomii społecznej
 • Rodzaje przedsiębiorstw społecznych – aspekty formalno-prawne.
Tworzenie podmiotów ekonomii społecznej 16
 • Analiza rynku
 • Wybór pomysłu przedsięwzięcia PES (działalności gospodarczej PS)
 • Wybór formy prawnej przedsięwzięcia.
 • Analiza ryzyka
Tworzenie biznes planu 28
 • Analiza konkurencji, rynku i klientów
 • Plan marketingowy
 • Potencjał ekonomiczno-finansowy
 • Potencjał kadrowy i techniczny
 • Harmonogram
 • Prognoza sprzedaży
Zarządzanie zasobami ludzkimi 16
 • Komunikacja w organizacji
 • Kierowanie zespołem
 • Motywowanie zespołu
 • Delegowanie uprawnień i powierzanie zadań
 • Rola i zadania lidera w podmiocie ekonomii społecznej
Społeczna odpowiedzialność biznesu 12
 • Definicja i zakres CSR
 • Rola systemowych narzędzi jakości w realizacji polityki odpowiedzialnego biznesu
 • korzyści krótko i długoterminowe wdrażania CSR dla przedsiębiorstwa oraz jego interesariuszy
 • normy i standardy CSR ułatwiające wdrażanie społecznej odpowiedzialności
 • Dobre praktyki CSR
Finansowanie przedsiębiorstw ekonomii społecznej 8
 • Instrumenty wspierające tworzenie przedsięwzięć społecznych
 • Źródła finasowania przedsiębiorstw społecznych
 • Finansowanie potrzeb rozwojowych podmiotów społecznych
Działalność gospodarcza NGO 24
 • Księgowanie przychodów i rozchodów
 • Rozliczanie wynagrodzeń
 • Rozliczanie podatków – stosowane zasady
 • Źródła prawa w zakresie kodowania
 • Zasady rozliczania projektów
 • Obowiązki sprawozdawcze
Prawo zamówień publicznych – wybrane elementy 16
 • Aktualny stan prawny
 • Zakres stosowania ustawy prawo zamówień publicznych
 • Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Procedura wyboru najkorzystniejszej oferty
 • Zawarcie umowy
 • Dokumentowanie postępowania
Reintegracja społeczno-zawodowa 16
 • Tworzenie indywidualnych planów rozwoju w obszarze reintegracji społeczno-zawodowej – założenia
 • Plan rozwoju dla przedsiębiorstwa,
 • Plan rozwoju zawodowego i osobistego pracownika
 • Plan rozwoju osobistego dla pracownika
 • Modele sieci reintegracji zawodowej i społecznej na wybranych przykładach
Zastosowanie benchmarkingu 8
 • Definiowanie i rodzaje benchmarkingu
 • Benchmarking w ograniczaniu ryzyka podmiotów społecznych
 • Obszary zastosowań benchmarkingu
Wizyta studyjna w PES/PS 16
  Słuchacze studiów podyplomowych będą uczestniczyć w wizycie studyjnej w wybranym podmiocie ekonomii społecznej. W ramach zajęć praktycznych wykonają analizę potencjału i możliwości rozwoju wskazanej placówki. Zapoznają się ze strukturą organizacyjną, formami współpracy z otoczeniem zewnętrznym.
Razem 184