Mediacje i negocjacje z elementami psychologii

PROGRAM

LICZBA GODZIN

ZAGADNIENIA

Mediator-nowy zawód w Polsce. 4 Historia mediacji w Polsce i rozwój Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów
Etyka pracy mediatora 4 Standardy etyczne prowadzenia mediacji, kodeksy etyki
Rola mediatora, cechy mediatora 8 Kwalifikacje i osobowość mediatora, współpraca mediatora z osobami i instytucjami.
Komunikacja w pracy mediatora – warsztaty 20 Komunikacja werbalna i niewerbalna, techniki argumentacji, asertywność, wystąpienia publiczne.
Techniki, etapy, zasady, efekty mediacji 12 Rodzaje mediacji, etapy procesu mediacji; przebieg, procedury i techniki pracy
Metody rozwiązywania konfliktów 12 Zasady i strategie negocjacyjne, alternatywne metody rozwiązywania sporów - diagnoza konfliktu, style reagowania na konflikt
Zasady postępowania mediacyjnego 20 Praca mediatora w praktyce, trening mediacji, konferencja sprawiedliwości naprawczej.
Elementy prawa cywilnego. Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych 16 Mediacje na gruncie prawa cywilnego, przepisy prawa w sprawach mediacji, podstawy polskiego systemu prawa.
Elementy prawa rodzinnego- mediacje w sprawach rodzinnych 16 Zasady prawa rodzinnego, mediacje w sprawach rodzinnych (opieka, alimentacja, kontrakty przedślubne, rozwody, specyfika konfliktów i mediacji w sprawach rodzinnych.
Elementy prawa karnegomediacje w sprawach karnych i nieletnich 8 Mediacje w sprawach karnych i nieletnich, prawa dziecka, uprawnienia rodziców w sytuacji mediacji, sprawiedliwość naprawcza, sprawiedliwość retrybucyjna.
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych- mediacje w sporach ze stosunku pracy 8 Mediacje w sprawach ze stosunku pracy, sprawach administracyjnych, podatkowych, konsumenckich, rozpoznawanie i ocena sytuacji mobbingu, przepisy antymobbingowe
Negocjacje typu win-win 8 8 Negocjacje jako osiąganie wspólnych korzyści lub minimalizacja niekorzystnych efektów konfliktowych sytuacji. Trening technik wpływających na efektywność negocjacji
Psychologia konfliktu 12 Specyfika i rodzaje konfliktów. Reakcje na konflikt, analiza własnych zachowań wobec konfliktu.
Stres w pracy mediatora 8 Rodzaje stresu, stresory i konstruktywne radzenie sobie z napięciem
Konstruowanie ugody 20 Ugoda jako zwieńczenie procesu mediacji, konstruowanie ugody na bazie przykładowych akt sprawy, dokonanie analizy ugody z punktu widzenia prawa. Ćwiczenia i symulacje w sporządzaniu ugód.
SUMA 176